50 مطلب آخر
صفحه اصلی / بیمارستانهای شهر تهران : س ، ش

مشخصات بیمارستانهای شهر  تهران :  س ، ش 


اطلاعات بیمارستانهای نظامی و انتظامی در این سایت ذکر نمیشود

اطلاعات این صفحه در بهمن ماه 1392 به روز رسانی شده است 


 بيمارستان ساسان

اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني وابسته به بنیادشهید است كه در سال 1350با ظرفيت 200 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 208 تخت داير دارد  ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :  CCU-ICU 1-ICU 2-ICU قلب باز-داخلي بخش10-بخش9 -بخش 8 -بخش7-بخش 6-داخلي قلب بخش 5-بخش2زنان --اطفال-بخش 3   .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي-آندوسكوپي-آزمايشگاه طبي-آنژيوگرافي-اسپيرومتري- اكوكارديوگرافي- الكترميوگرافي- الكتروآنسفالوگرافي- تست ورزش- داروخانه- راديولوژي-ركتوسيگموئيدسكوپي- سونوگرافي- سي تي اسكن-الكتروكارديوگرافي   ............ درمانگاهها : درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه روماتولوژي-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه مغز و اعصاب-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه شنوايي سنجي-درمانگاه طب فيزيكي و توانبخشي-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه اطفال-درمانگاه بينايي سنجي-درمانگاه عفوني-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي دست-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي زانو-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي فك و صورت-درمانگاه فوق تخصصي قلب و عروق-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي ريه-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي كبد و گوارش-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي كليه ( نفرولوژي )-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه اورژانس-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي هماتولوژي -درمانگاه فوق تخصصي استئوميليت ........... نشانی : ميدان ولي عصر بلوار کشاورز بيمارستان ساسان شماره 59 تلفن  89-8895170

 

 بيمارستان سجاد

اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1346با ظرفيت 100 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 100 تخت داير دارد ............. تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی ٬ نرولوژی ٬ CCU ٬ ICUزنان وزايمان-جراحي عمومي-CCU-ICU -نوزادان-ارتوپدي-اطفال-دندانپزكي-post ccu-عفوني-جراحي مغزواعصاب-داخلي-نورولوژي-ارولوژي-ريه-ENT-انكولوژي-قلب-غدد .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-اكوكارديوگرافي-الكتروآنسفالوگرافي-سنگ شكن برون اندامي-سونوگرافي-راديولوژي-آندوسكوپي-كولونوسكوپي-تست ورزش-ماموگرافي ............ درمانگاهها : درمانگاه ENT- درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه شنوايي سنجي-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه قلب-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي ريه-روماتولوژي-گوارش-تغذيه-عفوني-دندانپزشكي-مغزواعصاب كودكان-غدد-خون-جراحي زيبايي ........... نشانی : میدان دکتر فاطمی-نبش خیابان چهلستون

 

بيمارستان سوم شعبان

اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني خیریه – درمانی است كه در سال 1347با ظرفيت 220 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 186 تخت داير دارد ..................... تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ زنان وزایمان ٬ CCU ٬ ICU جنرال- اطفال- بخش نوزادان- زنان و زايمان -POST CCU و قلب- جراحي عمومي -داخلي -CCU--نورولوژي- ENT-- عفوني-ارتوپدي--ارولوژي-چشم ................... پاراکلینیکها :  آزمايشگاه طبي- الكترميوگرافي- تست ورزش-راديولوژي- ركتوسيگموئيدسكوپي- سونوگرافي-سي تي اسكن- كولونوسكوپي-ماموگرافي- الكتروكارديوگرافي- آزمايشگاه پاتولوژي-اكوكارديوگرافي-داروخانه-پاپ اسمير-تراكم استخوان-ازوفاگوگاسترودئودنوسكوپي-الكتروآنسفالوگرافي ................ درمانگاهها :  درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي- درمانگاه ارولوژي-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه پوست-درمانگاه عفوني-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه قلب-درمانگاه فيزيوتراپي- درمانگاه عمومي-درمانگاه گچ گيري-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه روانكاوي- درمانگاه تنظيم خانواده-درمانگاه جراحي پلاستيك-سنگ شكن-درمانگاه شنوايي سنجي-درمانگاه داخلي ........... نشانی :ميدان قيام -خيابان ري-خيابان شهيد رضوي-پلاک 72

 

بيمارستان سینا 

اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1256با ظرفيت 625 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر ۴۰۰ تخت داير دارد. بیمارستان سینا دارای ۲۶ بخش و حدود ۷۰۰ پرسنل در سه ساختمان مجزا، شامل سه طبقه اورولوژی‌، سه طبقه اورژانس و چهار طبقه بخش تخصصی جراحی است‌  ................... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :    ICU اعصاب-ICU جنرال-ارتوپدي مردان1-دياليز-جراحي عمومي-جراحي مغز و اعصاب زنان-داخلي مردان-ارولوژي-داخلي اعصاب ( نورولوژي )-CCU-نورولوژي مردان-پيوند كليه -ICU اورژانس-بخش اورژانس يك -بخش VIP-جراحي كليه و مجاري ادراري 1-آنژيوگرافي ديجيتال(DSA)عروق-ICU داخلي-ICU جراحي مغز و اعصاب-اتاق عمل-نورولوژي زنان-جراحي مغز و اعصاب مردان-داخلي زنان-ارتوپدي مردان 2-جراحي و ارتوپدي زنان -جراحي كليه و مجاري ادراري 2   .................. پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي-آندوسكوپي-آنژيوگرافي-اكوكارديوگرافي-خدمات تشخيصي طب هسته اي-دانسيتومتري-راديولوژي-سنگ شكن برون اندامي-تست متاكولين-الكترميوگرافي-آزمايشگاه طبي-سونوگرافي-داپلر-داروخانه-الكتروآنسفالوگرافي-الكتروكارديوگرافي-اسپيرومتري-سيستوسكوپي-تست ورزش-نوار عصب NCV-سونوگرافي-MRI-اسپيرال CT-پزشكي هسته اي-كلونوسكوپي-ديلاتاسيون-ERCP-برونكوسكپي-دياليز-اكو از راه مري-هولتر قلب-هولتر فشار خون   ................ درمانگاهها :  درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي كبد و گوارش-درمانگاه قلب-كلينيك كاهش وزن-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي عروق-درمانگاه بيهوشي و درد-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي غدد ( اندوكراينولوژي )-درمانگاه عفوني-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي روماتولوژي-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي كليه ( نفرولوژي )-درمانگاه فيزيوتراپي-عمومي(اورژانس)-پزشكي قانوني-كلينيك MS-جراحي ترميمي وپلاستيك-كلينيك هيپوفيز-داخلي ريه-كلينيك درد-روانپزشكي  ........... نشانی : خ- امام خمینی -نرسیده به میدان حسن آباد 9-66348500 

 

 

  بيمارستان شرکت نفت

اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني سایر دولتی – درمانی است كه در سال 1336با ظرفيت 332تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 265 تخت داير دارد ........................ تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ زنان وزایمان ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارولوژی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ روانپزشکی ٬ نورولوژی ٬ اورژانس ٬ جراحی ریه ٬ جراحی قلب ٬ ICU ٬ Post CCU ٬ CCU CCU-ENTوچشم-ICU جراحي-ICU داخلي-ICU جراحي قلب-NICU-POST CCU و قلب-اطفال-هماتولوژي و آنكولوژي-جراحي زنان و زايمان-جراحي عمومي-داخلي -روانپزشكي-POST CATH-جراحي قلب وداخلي قلب(PRE OH)--POST ICU جراحي قلب .................. پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-آندوسكوپي-آنژيوگرافي-اسپيرومتري- اكوكارديوگرافي-الكترميوگرافي-الكتروآنسفالوگرافي-تست ورزش- خدمات تشخيصي طب هسته اي-داروخانه-دانسيتومتري- راديولوژي-ركتوسيگموئيدسكوپي-سنگ شكن برون اندامي- سونوگرافي-سي تي اسكن-كولونوسكوپي-ماموگرافي ................ درمانگاهها : درمانگاه ارولوژي- درمانگاه فوق تخصصي ـ اطفال غدد -پايگاه بهداشتي-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه انكولوژي-درمانگاه اورژانس-درمانگاه ايمونولوژي-درمانگاه بيماران سرطاني-درمانگاه بينايي سنجي-درمانگاه بيهوشي و درد-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه درمانگاه اورژانس-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه شنوايي سنجي-درمانگاه طب فيزيكي و توانبخشي-درمانگاه طب كار و پزشكي اجتماعي-درمانگاه عفوني-درمانگاه فوق تخصصي ـ اطفال كليه ( نفرولوژي )-درمانگاه فوق تخصصي ـ اطفال روانپزشكي-درمانگاه فوق تخصصي ـ اطفال قلب-درمانگاه فوق تخصصي ـ اطفال گوارش -درمانگاه فوق تخصصي ـ اطفال نورولوژي-درمانگاه فوق تخصصي ـ اطفال نوزادان-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي توراكس-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي دست-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي زانو-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي ستون فقرات-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي عروق-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي فك و صورت-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي قلب-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي روماتولوژي-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي ريه-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي غدد ( اندوكراينولوژي )-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي كبد و گوارش-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي كليه ( نفرولوژي )-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي هماتولوژي -درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه قلب-درمانگاه كاردرماني-درمانگاه گفتار درماني ........... نشانی : خيابان حافظ خيابان سرهنگ سخائي بيمارستان مرکزي شرکت نفت

 

بيمارستان شهید شریعت رضوي

 اين بيمارستان در غرب شهر تهران واقع شده و بيمارستاني تامین اجتماعی – درمانی است كه در سال 1349با ظرفيت 120 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر  ۱۰۰  تخت داير دارد  ................... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :  CCU-POST CCU و قلب-اطفال-داخلي  .................. پاراکلینیکها : اسپيرومتري-اكوكارديوگرافي-داروخانه-ركتوسيگموئيدسكوپي-كولونوسكوپي-آزمايشگاه طبي-آندوسكوپي-تست ورزش-راديولوژي-سونوگرافي-نوارنگاري-هولترمانيتورينگ-تزريقات  ................ درمانگاهها : درمانگاه بيماران تالاسمي-درمانگاه اورژانس-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه قلب-عمومي-درمانگاه اطفال-بيماري هاي عفوني-داخلي مغز و اعصاب ........... نشانی : سرآسياب مهر اباد جنوبي - روبروي پايگاه يکم شکاري 66636801

 

 بيمارستان شریعتی

اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1353با ظرفيت 649 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر ۴۹۸  تخت داير دارد ................... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : CCU-ICU جنرال-NICU-جراحي عمومي-داخلي اعصاب ( نورولوژي )-ارتوپدي-ارولوژي-POST ICU-جراحي زنان و زايمان-پيوند مغز استخوان-جراحي مغز و اعصاب -فوق تخصصي ـ داخلي غدد ( اندو كراينولوژي )-فوق تخصصي ـ داخلي كبد و گوارش-پيوند كليه -فوق تخصصي ـ داخلي روماتولوژي-فوق تخصصي ـ داخلي ريه-فوق تخصصي ـ جراحي فك و صورت-ICU اعصاب-جنرال- قلب-Post Cath-داخلي خون وانكولوژِِي-داخلي كليه (نفرولوژي)-نوزادان- ICUقلب باز-پزشكي هسته اي-ICUداخلي   .................. پاراکلینیکها : ماموگرافي-نوارنگاري-راديولوژي-تست ورزش-اكوكارديوگرافي-الكتروآنسفالوگرافي-دانسيتومتري-سونوگرافي-الكترميوگرافي-آندوسكوپي-آزمايشگاه پاتولوژي-آنژيوگرافي-سي تي اسكن-آزمايشگاه طبي-داروخانه-سيستوسكپي -كاتتريسم -كولونوسكوپي-ERCP-MRI-پزشكي هسته اي-NST-اسپيرومتري-ميكرواينجكشن ................ درمانگاهها : درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه اورژانس-درمانگاه بيهوشي و درد-درمانگاه داخلي-درمانگاه فوق تخصصي ـ پيوند كليه-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي عروق-درمانگاه قلب-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي هماتولوژي -درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي كبد و گوارش-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي غدد ( اندوكراينولوژي )-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي ريه-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي روماتولوژي-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي قلب-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي فك و صورت-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي توراكس-درمانگاه عفوني-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه چشم-درمانگاه انكولوژي-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي كليه ( نفرولوژي )-ساير(درمانگاه ژنتيك)-ساير(درمانگاه ديابت)-درمانگاه پوكي استخوان-هپاتيت-ساير(درمانگاه تنظيم خانواده)-ساير(درمانگاه نازايي)-شيمي درماني-واكسيناسيون-پزشكي هسته اي-اطفال  ........... نشانی : بزرگ‌راه جلال آل احمد، بین خیابان کارگر و بزرگ‌راه چمران -مرکز آموزشي پژوهشي و درماني دکتر شريعتي84901-88636000

 

بيمارستان شفا یحیائیان

اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1326با ظرفيت 269 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 187 تخت داير دارد ............. تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : ارتوپدی ٬ اورژانس ٬ ICUجراحي-بخش 1 مردان-بخش زنان -بخش 2 مردان -بخش اطفال .................. پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي-راديولوژي-خدمات تشخيصي طب هسته اي ................ درمانگاهها : درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب- درمانگاه داخلي-درمانگاه قلب-درمانگاه اطفال- درمانگاه اورژانس-درمانگاه كاردرماني- درمانگاه فيزيوتراپي-ادرمانگاه ارتوپدي فني ........... نشانی : خيابان مجاهدين اسلام روبروي پمپ بنزين

 

بيمارستان شهدای تجریش

اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1340با ظرفيت 380 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 297 تخت داير دارد ............. تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ زنان و زایمان ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارولوژی ٬ نرولوژی ٬ هماتولوژی ٬ سرطان ٬ غدد ٬ CCU , ICU . لازم بذکر است که  22 تخت ICU، يك دستگاه MRI، سيستم حرارت خورشيدي، دستگاه اكسيژن‌سازي جديد طراحي‌شده و دستگاه زباله‌سوز اين بيمارستان اخیرآ افتتاح ‌شدانكولوژي-پوست-داخلي كليه-جراحي زنان و زايمان-داخلي -داخلي اعصاب ( نورولوژي )-فوق تخصصي ـ اطفال نوزادان-NICU-جراحي مغز و اعصاب -جراحي عمومي-استريوتاكسي-POST.CCU-عفوني-جراحي عروق-ارتوپدي-پيوند كليه-غدد-گوارش-هماتولوژي اطفال-ريه-قلب-مسموميت .................. پاراکلینیکها : روانشناسي باليني- آزمايشگاه پاتولوژي- آندوسكوپي-آنژيوگرافي- اسكلروتراپي-آزمايشگاه طبي- اكوكارديوگرافي-الكتروميلوگرافي- الكتروآنسفالوگرافي- تست ورزش-خدمات تشخيصي طب هسته اي-راديولوژي- سونوگرافي-سي تي اسكن-شتاب دهنده خطي- كبالت تراپي- كولونوسكوپي-ماموگرافي- الكتروكارديوگرافي-برونكوسكوپي- فتوتراپي -MRI- براكي تراپي- هولترمانيتورينگ-پليپكتومي -ERCP- فيزيوتراپي- كاردرماني- گفتاردرماني -TCD-سنجش تراكم استخوان- يوروديناميك- اسپيرومتري- تغذيه  ................ درمانگاهها :درمانگاه ارولوژي-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه بينايي سنجي-درمانگاه پوست-درمانگاه ترك اعتياد ( UROD و ...... ) -درمانگاه جراحي مغز و اعصاب -درمانگاه داخلي- درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه زنان و زايمان- درمانگاه طب فيزيكي و توانبخشي- درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي كليه-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي ريه- درمانگاه قلب- درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي غدد ( اندوكراينولوژي )-بيهوشي- درمانگاه جراحي عمومي-گوارش-ارتوپدي- انكولوژي-درمانگاه هماتولوژي- جراحي فك و صورت-درد-تغذيه-عفوني-ديابت-درمانگاه اورژانس-پزشكي قانوني-طب ورزش ........... نشانی : ميدان قدس خيابان شهرداري

 

بيمارستان شهدای یافت آباد 

اين بيمارستان در غرب شهر تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال ...... تأسيس, و در حال حاضر  ۱۱۷   تخت داير دارد ................... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : CCU-ICU جنرال-POST CCU و قلب-سوختگي-ICUسوختگي-جراحي عمومي -جراحي زنان و زايمان--ساير-داخلي  .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-آندوسكوپي-اسپيرومتري-اكوكارديوگرافي-الكتروآنسفالوگرافي-تست ورزش-راديولوژي-سونوگرافي-دانسيتومتري-الكتروميوگرافي-ماموگرافي ............ درمانگاهها : پايگاه بهداشتي-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه اورژانس-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه زنان و زايمان-فيزيو تراپي-درمانگاه عفوني-درمانگاه قلب-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه اورولوژي ........... نشانی : يافت آباد-بلوار الغدير-بيمارستان شهداي يافت آباد  66822105

 

بيمارستان شهدای هفتم تیر

اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی ست كه در سال 1346با ظرفيت 152 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 215 تخت داير دارد ................تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ ارتوپدی ٬ اورژانس ٬ دیالیز ٬ کودکان ٬ نرولوژی ٬ ICU ٬ CCU  ICU2-جراحي مختلط زنان-ICU1-ارتوپدي-ICU3-POST ICU-CCU-جراحي مختلط مردان- جراحي عمومي-جراحي مغز و اعصاب-جراحي فك و صورت- جراحي گوش و حلق وبيني-جراحي ترميمي- داخلي-ICU4-جراحي چشم- مسمومين .......... پاراکلینیکها : t.scan - sonography  -راديولوژي-داروخانه-الكتروميوگرافي-اكوكارديوگرافي-آزمايشگاه-پاتولوژي-راديوتراپي ............ درمانگاهها : گوش وحلق و بيني-ارتوپدي-انكولوژي-طب اورژانس-جراحي عمومي-جراحي مغز و اعصاب-داخلي اعصاب-عفوني-فيزيوتراپي-قلب-فك و صورت-درمانگاه ديابت-جراحي چشم-طب ورزش-درمانگاه روانپزشكي-پزشكي قانوني-داخلي ........... نشانی : انتهای خیابان شهید رجایی

 

 بيمارستان شهریار

اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1350با ظرفيت 195 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 110 تخت داير دارد ............... تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ زنان و زایمان ٬ اورژانس ٬ ICU , CCU  .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-آندوسكوپي-اكوكارديوگرافي-تست ورزش-داروخانه-راديولوژي-سونوگرافي-سي تي اسكن-آزمايشگاه پاتولوژي-كولونوسكوپي ............ درمانگاهها : درمانگاه اورژانس- درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه داخلي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه قلب ........... نشانی :  خیابان آذربایجان

  

بيمارستان شهید اکبر آبادی

اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1336با ظرفيت 510 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر  220 تخت داير دارد ............ تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : زنان وزایمان ٬ اورژانس ٬ NICU ٬ ICU  IVF -IUI  .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-داروخانه-راديولوژي-سونوگرافي-ماموگرافي ............ درمانگاهها : درمانگاه داخلي-درمانگاه مامائي -درمانگاه زنان -درمانگاه نازائي -درمانگاه اطفال-ژنتيك -بهداشت و تنظيم خانواده -كلينيك ويژه زنان وزايمان  ........... نشانی :  خیابان مولوي ايستگاه باغ فردوس

 

بيمارستان شهید دکتر لبافی نژاد

اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني تامین اجتماعی – آموزشی است كه در سال 1360با ظرفيت 400 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 234 تخت داير دارد. اين بيمارستان از مهمترين مراکز تخصصي و فوق تخصصي کشور در زمينه هاي ارولوژي، چشم، داخلي، عفوني، RCU ،ICU ،CCU و دياليز در سطح کشور و خاورميانه است .............. تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ عفونی ٬ ارولوژی ٬ نفرولوژی ٬ چشم پزشکی ٬ CCU   CCU-ICU جراحي-اورولوژي-پيوند كليه -داخلي -عفوني -چشم-RCU جراحي .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-اسپيرومتري-اكوكارديوگرافي-الكترو كارديوگرافي-تست ورزش-خدمات تشخيصي طب هسته اي-راديولوژي-سنگ شكن -سونوگرافي-ليزر-برونكوسكپي-نوار مثانه-داروخانه-سي تي مولتي اسلايس ............ درمانگاهها : درمانگاه ارولوژي-درمانگاه چشم-درمانگاه عفوني-درمانگاه داخلي ريه-درمانگاه نفرولوژي بزرگسال -درمانگاه داخلي مغز و اعصاب-درمانگاه داخلي غدد -درمانگاه قلب-درمانگاه روماتولوژي-درمانگاه نفرولوژي اطفال-درمانگاه بيهوشي -آنكولوژي ........... نشانی : پاسداران بوستان نهم مرکز پزشکي لبافي نژاد

 

بيمارستان شهید دکتر لواسانی

اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني تامین اجتماعی – درمانی است كه در سال 1332با ظرفيت 301 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 275 تخت داير دارد ................... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : CCU-جنرال 1-ICU قلب باز- post ccu 2-جنرال 2-post ccu 1-جراحي قلب-روانپزشكي-post icu-اورژانس-جنرال 1  .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-راديولوژي-سونوگرافي-آندوسكوپي-آنژيوگرافي-الكتروآنسفالوگرافي-داروخانه-اسپيرومتري-اكوكارديوگرافي ............ درمانگاهها : درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه داخلي-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي قلب-درمانگاه قلب-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه ENT ........... نشانی : خيابان دماوند روبروي كارخانه آزمايش 77312011 

 

 بيمارستان شهید دکتر هاشمی نژاد

اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1358با ظرفيت 200 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 131 تخت داير دارد ............... تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : ارولوژی ٬ نفرولوژی ٬ اورژانس ٬ دیالیز ٬ پیوند کلیه ٬ ICU  .......... پاراکلینیکها : MRI-پاتولوژي -آزمايشگاه باليني -اندوسكوپي -اكوكارديوگرافي-تست ورزش -پزشكي هسته اي -داروخانه-راديولوژي -سنگ شكن -سونوگرافي - كولونوسكوپي-برونكوسكوپي ............ درمانگاهها : درمانگاه ارولوژي -نفرولوژي -انكولوژي -جراحي عمومي - عروق ........... نشانی : وليعصربالاتر ازميدان ونک خ شهيد والي نژاد

 

بيمارستان شهید فهمیده

اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – درمانی است كه در سال 1341با ظرفيت 54 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 40 تخت داير دارد ............ تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : کودکان ٬ عفونی ٬ اورژانس .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-سونوگرافي-داروخانه-راديولوژي  ............ درمانگاهها :  درمانگاه اطفال-درمانگاه فوق تحصص كليه اطفال-درمانگاه فوق تخصص اطفال غدد و رشد- فوق تخصصي-اطفال ايمونولوژي و آلرژي-فوق تخصص نوزادان-درمانگاه اورژانس-درمانگاه تغذيه-فوق تخصص اطفال-عفوني ........... نشانی : خيابان هلال احمر تقاطع نواب وعباسي شهيد حسين فهميده

 

بيمارستان شهید مدرس

اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1354با ظرفيت 275 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 275 تخت داير دارد ............... تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ جراحی قلب ٬ ارولوژی ٬ نفرولوژی ٬ هماتولوژی ٬ CCU ٬ ICU  CCU-جراحي عمومي و توراكس-قلب و عروق -داخلي -نفرولوژي-ارولوژي-ICU جنرال-جراحي قلب-POST CCU -قلب اطفال-ICU-OH-POST ICU-پيوند كليه .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-آندوسكوپي- آنژيوگرافي قلب-اسپيرومتري-اكوكارديوگرافي- تست ورزش-داروخانه- راديولوژي-ركتوسيگموئيدسكوپي -سونوگرافي-كولونوسكوپي -ماموگرافي- الكتروكارديوگرافي- برونكوسكوپي-سي تي اسكن و سي تي آنژيو- الكتروميوگرافي- تاليم اسكن- متاكولين-سنگ شكن-Body Box  ............ درمانگاهها :  درمانگاه ارولوژي- درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه اورژانس- درمانگاه بيهوشي -درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه داخلي- درمانگاه فوق تخصصي ـ  اطفال قلب- درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي قلب- درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي كليه ( نفرولوژي )-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي هماتولوژي - درمانگاه قلب-تغذيه- پيس موقت- پيس دائم- هولتر مانيتورينگ- شيمي درماني- درمانگاه طب فيزيكي و توانبخشي-درمانگاه زنان و زايمان-گوارش-پوست و آميزشي-ريه-جراحي پلاستيك و ترميمي-درمانگاه عمومي ........... نشانی : بزرگراه ش چمران پل مديريت خ سعادت اباد

 

بيمارستان شهید مطهری

اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1351با ظرفيت 150 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 140تخت داير دارد ............... تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : اورژانس ٬ سوختگی ٬ جراحی ترمیمی ٬ ICU  سوختگي مردان 1-عفوني -ICU سوختگي - فوق تخصصي ـ  جراحي ترميمي - سوختگي زنان - سوختگي اطفال - سوختگي- سوختگي مردان 2  .......... پاراکلینیکها :  آزمايشگاه طبي- داروخانه-راديولوژي- سونوگرافي   ............ درمانگاهها : درمانگاه سوختگي-  درمانگاه فيزيوتراپي  ........... نشانی : خيابان وليعصر بالاتر از ميدان ونك خيابان رشيد ياسمي  

 

بيمارستان شهید معیری

اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني  تامین اجتماعی – درمانی است كه در سال 1343با ظرفيت 100تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 95 تخت داير دارد ............ تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : ارتوپدی  PICU  .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي- داروخانه- راديولوژي- سونوگرافي- الكترميوگرافي  ............ درمانگاهها : درمانگاه ارتوپدي- درمانگاه اورژانس- درمانگاه جراحي مغز و اعصاب- درمانگاه جراحي عمومي -درمانگاه طب فيزيكي و توانبخشي-درمانگاه داخلي-درمانگاه فيزيوتراپي  ........... نشانی : ميدان بهارستان - خيابان مجاهدين اسلام - روبروي مجلس شوراي اسلامي

 

بيمارستان شهید مصطفی خمینی

اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني متعلق به بنیاد شهید  است كه در سال 1342با ظرفيت 216تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 200 تخت داير دارد. مرکز پزشکی‌، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی‌در سال ۱۳۳۰، با نام بیمارستان میثاقیه آغاز به کار کرده است‌. این بیمارستان پنج طبقه با در اختیار داشتن ۲۲۰ تخت‌، در اختیار دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد قرار دارد ........................ تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ CCU ,ICU ,Post CCU       .......... پاراکلینیکها :  ریجی اسکن‌، سنگ شکن کلیه از راه‌ پوست (PCNL)، سنگ شکنی آندوسکوپیک هالب‌، لاپاراسکوپی‌، آرتروسکوپی‌، کولونوسکپی‌، آندوسکوپی‌، ERCP برونکوسکوپی‌، اسپیرومتری‌، دیالیز، اکوکاردیوگرافی‌، آنژیوگرافی‌، هولترمانیتورینگ‌، هوتر فشار خون‌، تست ورزش‌، شنوایی سنجی‌، تمپانومتری‌، دیودیزر، کراتومتری‌، فیزیوتراپی‌، شوک مغزی (ECT)، EEG، سی‌تی‌اسکن اسپیرال‌، رادیولوژی‌، سونوگرافی‌، پاتولوژی و آزمایشگاه   ............ درمانگاهها : درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه انكولوژي-درمانگاه بينايي سنجي-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه شنوايي سنجي-درمانگاه عفوني-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي ترميمي-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي عروق-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي روماتولوژي-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي ريه-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي غدد ( اندوكراينولوژي )-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي كبد و گوارش-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي كليه ( نفرولوژي )-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه قلب-درمانگاه گفتار درماني-ساير(درمانگاه)-ساير(درمانگاه)-ساير(درمانگاه)-ساير(درمانگاه)  ...........  به علاوه‌، بخش زنان و زایمان‌، اتاق اطفال و هم‌چنین بخش اعصاب و روان بیمارستان تخصصی است‌. بیمارستان کتابخانه‌ مجهز پزشکی دارد که در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد. دانشکده پرستاری و مامایی و دانشکده دندان‌پزشکی بیمارستان در قسمت‌های مجزا به فعالیت مشغول هستند.   ........... نشانی : خیابان طالقانی‌، میدان فلسطین‌، خیابان ایتالیا

 

بيمارستان شهید اسماعیلی

اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1354با ظرفيت 100 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 83 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : روانپزشکی ٬ اورژانس

----------------------------------------

نوشته شده در تاریخ: 1385/3/18

آمار بازدیدها

بازدید امروز : 1184
بازدید دیروز : 3003
بازدید این ماه : 72014
بازدید امسال : 213214
بازدید کل : 36580287

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش