50 مطلب آخر
صفحه اصلی / بیمارستانهای شهر تهران : ل ٬ م ، ن ، و ، ه

مشخصات بیمارستانهای شهر تهران :  ل ٬ م ، ن ، و ، ه  


اطلاعات بیمارستان های نظامی و انتظامی در این سایت ذکر نمیشود

اطلاعات این صفحه در بهمن ماه 1392 به روز رسانی شده است


 

بيمارستان لقمان حکیم

اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1345با ظرفيت 450 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 410 تخت داير دارد.............................تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ ارولوژی ٬ پوست ٬ قلب ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ٬روماتولوژی٬  مسمومیت ٬ ریه ٬ CCU ٬ ICU ٬  عفونی‌، جراحي مغز و اعصاب ، داخلي اعصاب ( نورولوژي ) ، عفوني  ، فوق تخصصي داخلي روماتولوژي ، فوق تخصصي  داخلي ريه ، فوق تخصصي  اطفال نوزادان ، POST CCU و قلب ، مسمومين-ICU مسمومين-سم زدايي- در قالب بخش مسمومیت‌های دارویی و شیمیایی و اورژانس با ۴۰ تخت از جمله بخش‌ها و امکانات بیمارستان است ‌....................  پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي-آ زمايشگاه طبي- اسپيرومتري- اكوكارديوگرافي-الكترميوگرافي-تست ورزش -داروخانه-دانسيتومتري -راديولوژي- ركتوسيگموئيدسكوپي- سونوگرافي -سي تي اسكن- ماموگرافي-آندوسكوپي- آندوسكوپي سينوس-  الكتروآنسفالوگرافي - كولونوسكوپي -  نوارنگاري-برونكوسكوپي - دياليز- TCD-EP-IP- پواتراپي -گچ گيري -NST- ليزر تراپي -شيمي درماني - دياليز-هولترمانيتورينگ - مانيتورينگ EEG-rtms  ........................   درمانگاهها :   درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي- درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )- درمانگاه بيهوشي و درد-درمانگاه پوست- درمانگاه جراحي عمومي- درمانگاه جراحي مغز و اعصاب- درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي- درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه دندانپزشكي- درمانگاه زنان و زايمان- درمانگاه شنوايي سنجي- درمانگاه عفوني-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي روماتولوژي-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي ريه- درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي غدد ( اندوكراينولوژي )-درمانگاه فيزيوتراپي- درمانگاه قلب-درمانگاه كاردرماني- درمانگاه روانكاوي-درمانگاه رژيم درماني- درمانگاه تنظيم خانواده- درمانگاه داخلي كليه ( نفرولوژي )-نازائي - پزشكي ورزشي -بينايي سنجي-ديابت- درمانگاه فوق تخصص -اطفال كليه- درمانگاه فوق تخصص -اطفال نورلوژي- درمانگاه فوق تخصص -اطفال عفوني- درمانگاه فوق تخصص -اطفال غدد- درمانگاه فوق تخصص - اطفال خون شناسي  ........... نشانی : خیابان کارگر، چهارراه لشگر، خیابان کمالی

 

 بيمارستان لولا گر

 اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – درمانی است كه در سال 1325با ظرفيت 120 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 85 تخت داير دارد......................... تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان  ، نوزادان ٬ زنان و زایمان ٬ اورژانس ٬ قلب ٬ ارولوژی ٬ CCU ,Post CCU .......................... پاراکلینیکهای موجود : آندوسكوپي-اسپيرومتري-تست ورزش-اكوكارديوگرافي- راديولوژي - سونوگرافي- آزمايشگاه پاتولوژي- آزمايشگاه طبي -داروخانه-سنگ شكن-- الكتروميوگرافي .......................... درمانگاههای موجود : عمومي-درمانگاه داخلي - درمانگاه اطفال -  درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه چشم-درمانگاه ENT-درمانگاه پوست - درمانگاه قلب - درمانگاه جراحي عمومي - جراحي كليه - عفوني - داخلي اعصاب - ارتوپدي ...................... نشانی : خیابان دامپزشکی - خیابان خوش

 

بيمارستان مدائن

اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1350 با ظرفيت 144 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر  ۱۶۲  تخت داير دارد  ................  بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :  CCU-جراحي زنان و زايمان-فوق تخصصي ـ اطفال نوزادان-ICU قلب باز-داخلي -ENT-ICU جراحي-فوق تخصصي ـ جراحي قلب-جراحي مغز و اعصاب -ارتوپدي-شيمي درماني  .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي-آندوسكوپي- اكوكارديوگرافي- آزمايشگاه طبي - آنژيوگرافي- خدمات تشخيصي طب هسته اي-  سي تي اسكن- سونوگرافي- راديوتراپي نيمه عمقي-راديولوژي- الكترميوگرافي- الكتروآنسفالوگرافي- كولونوسكوپي - تست ورزش- تست ريه- نوارنگاري- ERCP - برونكوسكوپي- آندوسكوپي سينوس بيني-  آنژيوپلاستي ............ درمانگاهها : درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي- درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه زنان و زايمان- درمانگاه جراحي عمومي- درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي ترميمي-درمانگاه فوق تخصصي ـ  داخلي كليه ( نفرولوژي )-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي قلب- درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي اطفال-درمانگاه داخلي- درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي ريه- درمانگاه فيزيوتراپي ........... نشانی : خ انقلاب خ صباي جنوبي-بيمارستان مدائن 66469205

 

بيمارستان مرکز طبی کودکان

اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1347با ظرفيت 245تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاض ر۲۸۵  تخت داير دارد  ................  بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : عفوني -جراحي اطفال-فوق تخصصي ـ اطفال غدد-اطفال كبد و گوارش- اطفال اعصاب-داخلي قلب-PICU-نوزادان-NICU-picu اورژانس -CICU-ايمونولوژي وآلرژي اطفال -اطفال -خون-قلب اطفال-اطفال كليه- جراحي كليه ومجاري اداري-  داخلي روماتولوژي- روانپزشكي اطفال -ICUجراحي قلب اطفال-اورژانس  ...................... پاراکلینیکها :  آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي- آندوسكوپي-اكوكارديوگرافي-الكترميوگرافي-الكتروآنسفالوگرافي-خدمات تشخيصي طب هسته اي- داروخانه-راديولوژي-سونوگرافي- نوارعصبNCV-سي تي اسكن اسپيرال- بيوپسي كبد- بيوپسي ساير موارد-كولونوسكپي- مانومتري-PH-metry-اسكروتراپي- ديلاتاسيون-ساير-برونكوسكپي-تالاسمي -دياليز-يورودايناميك- سيستوسكپي- تست پوستي(آلرژي)- تنفسي آلرژي-IVIG-شيمي درماني- نوارگوش(abr)-الكتروكارديوگرافي- هولتر قلب-آنژيوگرافي  ........................ درمانگاهها : درمانگاه ارولوژي- درمانگاه فوق تخصصي ـ اطفال غدد -درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه انكولوژي-درمانگاه اورژانس-درمانگاه ايمونولوژي-درمانگاه بيماران تالاسمي-درمانگاه بيماران سرطاني-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه عفوني-درمانگاه فوق تخصصي ـ اطفال كليه ( نفرولوژي )-درمانگاه فوق تخصصي ـ اطفال قلب-درمانگاه فوق تخصصي ـ اطفال گوارش -درمانگاه فوق تخصصي ـ اطفال نورولوژي-درمانگاه فوق تخصصي ـ اطفال نوزادان- درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي اطفال-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي روماتولوژي- درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي هماتولوژي -درمانگاه فيزيوتراپي- درمانگاه گفتار درماني- پوست ومو-چشم-داخلي-دندانپزشكي-دندانپزشكي كودكان استثنائي-ENT  ..................... نشانی : انتهاي بلوار کشاورز .مرکز طبي کودکان تلفن 66929235   

 

بيمارستان مروستی

اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1339به همت زنده یاد استاد دکتر غلام حسین علیم مروستی‌، بنیان‌گذار جراحی نوین گوش و حلق و بینی‌،  با ظرفيت 44 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 25 تخت داير دارد ................. تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ جراحی ترمیمی ٬ ارتوپدی ٬ اورژانس البته مدتهاست که  تخصص اصلی این بیمارستان در زمینه‌های گوش و حلق و بینی‌، وجراحی زیبایی است‌ .......... پاراکلینیکها : داروخانه-راديولوژي-سونوگرافي - آزمایشگاه ............ درمانگاهها :جراحی عمومی - گوش حلق بینی ........... نشانی : خیابان حافظ‌، نبش خیابان نوفل لوشاتو

 

بيمارستان مسیح دانشوری

اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1312با ظرفيت 446 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 318تخت داير دارد............................تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : ریه ٬ جراحی قفسه سینه ٬ کودکان ٬ سل ٬ ICU   POST CCU -CCU-اطفال-انكولوژي - عفوني (سل)-ICU جنرال - فوق تخصصي ـ  جراحي توراكس - فوق تخصصي ـ  داخلي ريه-   ENT- پيوند قلب وريه  - ICU داخلي - ICU عفوني -  تست خواب - جراحي 2 (توراكس،جراحي قلب باز،ENT) - آ نژيوگرافي فردوس ............... پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي- آزمايشگاه - آندوسكوپي گوارش- اسپيرومتري (تست ريه)-اكوكارديوگرافي-تست ورزش- داروخانه -راديولوژي-سونوگرافي -سي تي اسكن - ماموگرافي- برونكوسكوپي- ليزرتراپي -آندوسكوپي سينوس- الكتروكارديوگرافي -شيمي درماني- پت سي تي - آزمايشگاهBK -ويروس شناسي-آنژيوگرافي فردوس ............ درمانگاهها :مامايي-درمانگاه وكلينيك ENT وكلينيك .سينوس- درمانگاه اطفال+CF-درمانگاه و كلينيك آنكولوژي- درمانگاه درد-درمانگاه اورژانس- درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه شنوايي سنجي- كلينيك ويژه پيوند ريه-درمانگاه و كلينيك جراحي توراكس- درمانگاه و كلينيك داخلي_ ريه+pph-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه و كلينيك قلب- درمانگاه نفرولوژي- درمانگاه و كلينيك عفوني(سل)-كلينيك ويژه تغذيه- درمانگاه قلب اطفال- كلينيك ويژه اعصاب وروان- كلينيك ويژه روماتولوژي- كلينيك ويژه آلرژي- درمانگاه ترك سيگار+كلينيك كاهش آسيب- كلينيك ويژه طب كار- درمانگاه ريوي_روماتولوژي-كلينيك ويژه جراحي قلب-درمانگاه و كلينيك پوست ومو- جراحي عمومي-انكولوژي هماتولوژي اطفال-ايمونولوژي- روانشناسي باليني........... نشانی : نیاوران - دارآباد

 

بيمارستان موقوفه مفرح

اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني بهزیستی – درمانی است كه در سال 1334 ظرفيت 58 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 58 تخت داير دارد ..................... تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحی ٬  پوست ٬ ICU  جنرال- POST CCU و قلب - CCU  -  جراحي زنان و زايمان - اطفال- نوزادان ............... پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-ا سپيرومتري- اكوكارديوگرافي- الكترميوگرافي- الكتروآنسفالوگرافي-تست ورزش- داروخانه-سونوگرافي- راديولوژي-NST-  الكتروكارديوگرافي ............ درمانگاهها :درمانگاه ارولوژي- درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال- درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه چشم -درمانگاه داخلي-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي ) - درمانگاه زنان و زايمان- درمانگاه قلب- درمانگاه  ENT- واكسيناسيون-  فيزيوتراپي- طب فيزيكي-شنوايي سنجي- دندانپزشكي-تغذيه- مامايي -اورژانس - زنان و نازايي ........... نشانی :خیابان بهمنیار

 

بيمارستان مهدیه

اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1362با ظرفيت 300 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 139 تخت داير دارد...................تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : کودکان ٬ زنان وزایمان ٬ جراحی ٬ ICU جراحي عمومي-فوق تخصصي ـ  اطفال نوزادان-زنان وزايمان -NICU-ICU جنرال -ccu-post ccu -جراحي كليه و مجاري ادراري -پريناتولوژي-داخلي- فوق تخصصي جراحي اطفال- جراحي پلاستيك- جراحي كلوركتال .................... پاراکلینیکها :  ركتو سيگموئيدسكوپي - داروخانه- راديولوژي- سونوگرافي-ماموگرافي- آزمايشگاه طبي- آزمايشگاه پاتولوژي-اكوكارديوگرافي -NST-شيمي درماني -تست ورزش-كولونوسكوپي -آندوسكوپي-كولپوسكوپي- اسپيرومتري-الكترو كارديوگرافي -IVF-IUI-شنوايي سنجي- بينائي سنجي- نوار عصب ............ درمانگاهها :درمانگاه نازايي - درمانگاه جراحي عمومي-  درمانگاه داخلي- درمانگاه اطفال - درمانگاه اورژانس زنان-  درمانگاه ارولوژي-  درمانگاه زنان-  درمانگاه مامايي-  درمانگاه تنظيم خانواده- درمانگاه چشم - درمانگاه قلب - درمانگاه جراحي اطفال- درمانگاه جراحي پلاستيك - درمانگاه گوارش- درمانگاه انكولوژي-  درمانگاه نفرولوژي-  درمانگاه مشاوره بيهوشي- درمانگاه اورژانس جنرال -  طب سوزني - طب فيزيكي و توانبخشي - مشاوره روان پزشكي -  درمانگاه كلوركتال -  درمانگاه مغز واعصاب كودكان - كلينيك ويژه زنان - درمانگاه ديابت  ........... نشانی :خیابان شوش شرقی - فدائیان اسلام 

 

بيمارستان مهر

اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1341 با ظرفيت 256 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 225 تخت داير دارد.......................تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی ٬قلب ٬ CCU , ICU , Post CCUICUجنرال-5جراحي-CCU II- جراحي3-صدر جراحي-جراحي4-جراحي زنان و زايمان4-نوزادان-اطفال -5داخلي-روزانه-6-پست كت -دندانپزشكي-پست پارتوم-ديپلمات-CCU I-ارتوپدي-جراحي مغز و اعصاب-روانپزشكي-بيهوشي-اعصاب اطفال-جراحي عمومي-عفوني-كبد و گوارش-جراحي دست-داخلي كليه (نفرولوژي)-ENT(گوش و حلق و بيني)-جراحي اطفال-داخلي غدد(آندوكراينولوژي)-سوختگي-اطفال و نوزادان-زنان و زايمان-جراحي فك و صورت-روماتولوژي-نورولوژي(داخلي اعصاب)-جراحي كولون و ركتوم-پوست-چشم-جراحي ترميمي -پلاستيك-جراحي عمومي ريه-جراحي قلب- ارولوژي-قلب و POST CCU-ريه - خون و آنكولوژي-مسموميت .................... پاراکلینیکها :  آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-آندوسكوپي-پيس ميكر دايم-اسپيرومتري-اكوكارديوگرافي-الكتروآنسفالوگرافي-تست ورزش-داروخانه-راديولوژي-سنگ شكن برون اندامي-برونكوسكوپي-سي تي اسكن-راديوتراپي-كولونوسكوپي-ليزر-IVF-هولتر-آنژيوگرافي-آنژيوپلاستي-پيس ميكرموقت-سونو گرافي ز نان -EPS-ICD-پزشكي هسته اي -ERCP-ركتوسيگموييدسكوپي-والولوپلاستي-EUS-شيمي درماني-MRI  ............... درمانگاهها : تغذيه -درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي ريه- كلينيك استومي- جراح كولون- درمانگاه آندوسكوپي‌ سينوس- درمانگاه فوق تخصصي جراحي عروق - متخصص اطفال و آنكولوژي-جراحي فوق تخصص ريه -شنوايي سنجي- جراحي كليه و مجاري ادرار- درمانگاه قلب و عروق- جراح گوش و حلق و بيني-داخلي مغز و اعصاب-EMG-VEP-متخصص اطفال و مغز و اعصاب اطفال-كلينيك درد و بيهوشي-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي غدد ( اندوكراينولوژي )-درمانگاه ارتوپدي -درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه پوست ,آميزشي- درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه چشم و جراحي چشم -درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه زنان و زايمان-واكسيناسيون-درمانگاه عفوني-FNA-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي اطفال-فوق تخصصي.عمومي. ترميمي زيبايي -فوق تخصصي جراح عمومي ـ جراحي دست-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي روماتولوژي-درمانگاه فوق تخصصي ـ گوارش-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي كليه ( نفرولوژي )-درمانگاه فوق تخصصي ـآنكولوژي- نوار قلب-درمانگاه گفتار درماني-درمانگاه IVF-TCD-فيزيوتراپي-روانكاوي  ........... نشانی :خیابان زرتشت غربی

 

بيمارستان مهراد

اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1361  در مساحتی حدود ۱۲۰۰۰ مترمربع  با ظرفيت 154 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 131تخت داير دارد. بیمارستان مهراد شش طبقه است و مجهز به تمام بخش‌های تخصصی  میباشد .در حال حاضر ۶۰ نفر کادر پزشکی بیمارستان را تشکیل می‌دهند که با پزشکان مهمان این تعداد به ۷۵ نفر می‌رسد ....................... تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحی قلب‌، کاردیولوژی‌، شیمی درمانی و بخش خون ٬ داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ زنان وزایمان ٬ جراحی مغز واعصاب ٬ ار توپدی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی ٬ قلب ٬ جراحی قلب ٬ جراحی عروق ٬ CCU ٬ ICU ٬ Post CCU  زنان و زايمان-داخلي يك-اطفال-ICU جراحي-ICU داخلي-POST آنژيوگرافي-بخش نوزادان-ICU قلب باز-CCU-جراحي دو-NICU----اورژانس-جراحي يك-جراحي سه   .................... پاراکلینیکها :  آزمايشگاه پاتولوژي - آزمايشگاه طبي - آندوسكوپي - آنژيوگرافي - اكوكارديوگرافي- تست ورزش- داروخانه- راديولوژي- سونوگرافي- سنگ شكن برون اندامي-سي تي اسكن- كولونوسكوپي- ماموگرافي- ركتوسيگموئيدسكوپي -  اسپيرومتري   ............ درمانگاهها : درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه داخلي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه قلب-درمانگاه گوارش   ........... نشانی :  خیابان استاد مطهری‌، خیابان میرعماد

 

بيمارستان مهرگان

اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1346 با ظرفيت 25 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 70 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : روانپزشکی .................... پاراکلینیکها :داروخانه ، EEG،............ درمانگاهها : درمانگاه یک روانپزشکی ، درمانگاه دو روانپزشکی ........... نشانی :  خیابان ولیعصر بالاتر از پارک ساعی

 

بيمارستان میرزا کوچک خان

اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است  .  بیمارستان میرزا کوچک خان با نام سابق شوروی در سال ۱۳۴۴ ، در خیابان پیچ شمیران با ظرفيت 350 تخت ثابت, تأسيس, سپس در سال۱۳۶۲ ، با نام میرزا کوچک‌خان به خیابان میرزای شیرازی منتقل شد و در حال حاضر 118 تخت داير دارد. مساحت ساختمان بیمارستان ۱۰۰۰۰ مترمربع و در پنج طبقه ‌است‌ ....................  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : زنان و زایمان ٬ نوزادان ٬ NICU  بخش IVF ICU-انكولوژي-بخش زايمان-جراحي 2-PostNICU (هايريسك)-فتوتراپي-ICU جنرال-VIP-داخلي گوارش .................... پاراکلینیکها :  آزمایشگاه‌، پاتولوژی‌، سیتولوژی‌،  آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-اكوكارديوگرافي-آندوسكوپي-راديولوژي-كولونوسكوپي-ماموگرافي-ميكرو اينجكشن-NST-الكترو كارديوگرافي-سونوگرافي-سيتولوژي-PH متري-مانومتري-كولپوسكوپي- سونوگرافي داپلر- داروخانه- بيوپسي ساير موارد -  ساير گوارش- هيستروسكوپي -IVF-MICROinjection - شيردوكا- iui- شيمي درماني  -ECG- تست ورزش - هولتر فشارخون         درمانگاه نازایی ‌، آنکولوژی ‌، بخش اطفال ‌، داخلی‌، جراحی‌، اورولوژی‌، تنظیم خانواده و واکسیناسیون  ............. درمانگاهها :  درمانگاه ارولوژي-درمانگاه اطفال-درمانگاه انكولوژي-درمانگاه اورژانس- درمانگاه بيهوشي OK عمل-درمانگاه جراحي عمومي-داخلي گوارش-پره ناتال-ژنيكولوژي- تنظيم خانواده-وِيژه زنان-واكسيناسيون-نازايي-IVF-درمانگاه قلب-ويزيت معمولي انكولوژي- جراحي-متخصص داخلي- درمانگاه ايمونولوژي-درمانگاه پوست- درمانگاه فيزيوتراپي- درمانگاه غدد-درمانگاه عفوني- درمانگاه منوپوز ...................... هیئت علمی بیمارستان ۲۴ نفر هستند، ولی در مجموع کادر پزشکی بیمارستان را ۳۴۷ نفر تشکیل می‌دهند. مسجد کوچک الزهرا نیز در حیاط بیمارستان ساخته شده است‌.  ........... نشانی : خیابان مطهری‌، خیابان میرزای شیرازی‌، کوچه چهارم

 

بيمارستان هدایت

اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني تامین اجتماعی – درمانی است كه در سال 1335با ظرفيت 96 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 80 تخت داير دارد .................. تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ گوش و حلق و بینی ..................  پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي-NST-داروخانه-آزمايشگاه طبي-سونوگرافي-اكوكارديوگرافي-ماموگرافي-راديولوژي ................. درمانگاهها :پايگاه بهداشتي-درمانگاه ENT-درمانگاه اطفال-درمانگاه اورژانس-درمانگاه بيهوشي و درد-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه طب فيزيكي و توانبخشي-درمانگاه درمانگاه اورژانس- درمانگاه ارولوژي ........... نشانی : خیابان شریعتی - قلهک - ایستگاه یخچال

   

بيمارستان محب (هاشمی نژاد) 

اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني داشگاهی – درمانی است كه در سال ..... تأسيس, و در حال حاضر  ۱۵۸  تخت داير دارد  ................  بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : I.C.U. OH-CCU1-CCU2-آرمان وايمان -ياس -نويدوآفتاب -مهروصبا-آرام - عمومي وعروق ............. پاراکلینیکها : پاتولوژي -آزمايشگاه باليني-سونوگرافي -آنژيوگرافي 1و2-داروخانه-سي تي اسكن -راديولوژي -MRI   ............ درمانگاهها : ارولوژي -ارتوپدي -نفرولوژي -داخلي قلب -گوارش --انكولوژي -چشم -جراحي عروق - عمومي -جراحي قلب  ........... نشانی : تهران خ ولي عصر  بالاتر از میدان ونک 44546474

 

بيمارستان محک ( خیریه کودکان سرطانی) 

اين بيمارستان در شمال شهر تهران واقع شده و بيمارستاني خیریه با موضوع سرطان و انكولوژي (شیمی درمانی) کودکان است كه در سال ..... تأسيس, و در حال حاضر  ۵۹ تخت داير دارد  ................  بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :آنكولوژي 1-آنكولوژي 2-جراحي-شيمي درماني-icu1  ............. پاراکلینیکها : MRI-راديوتراپي-سي تي اسكن-آزمايشگاه پاتوبيولوژي-سونوگرافي--داروخانه-راديولوژي-آزمايشگاه ژنتيك  ............ درمانگاهها : درمانگاه خون و آنكولوژي-درمانگاه بيهوشي و درد-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-دندانپزشكي-كاردرماني-درمانگاه قلب-شنوائي سنجي-روانشناسي  ........... نشانی :  دارآباد-جاده لشگرک بلواراوشان- بلوار جنت -بلوارمحک 23501001

 

بيمارستان ولیعصر شوش (خیریه)

اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني خیریه – درمانی است كه در سال 1362با ظرفيت 63 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 51 تخت داير دارد ............ تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ ارولوژی ٬ چشم پزشکی ٬ پوست -ENT- ارتوپدي ............. پاراکلینیکها : راديولوژي-آزمايشگاه طبي-راديولوژي-سونوگرافي-الكتروكارديوگرافي-نوار عصب و عضله  ............ درمانگاهها :درمانگاه ارتوپدي- درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-درمانگاه اطفال-درمانگاه پوست-درمانگاه داخلي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه چشم-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه قلب-عمومي-روانپزشكي-فيزيوتراپي-شنوايي سنجي-بينايي سنجي-بهداشت دهان و دندان-تغذيه ........... نشانی :  خيابان شوش ميدان شهيد هرندي ابتداي خزانه بخارائي

 

  

بيمارستان ولیعصر (عج)

اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1354 با ظرفيت 365 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 389 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : زنان و زایمان ٬ جراحی ٬ نوزادان ٬ اورژانس ٬ جراحی قفسه سینه ٬ غدد ٬ هماتولوژی ٬ انکولوژی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ روماتولوژی ٬ ICU   ........... نشانی : کیلومتر ۱۴ اتوبان تهران کرج - تلفن ۶۰۲۶۵۲۸ - ۰۲۶۵۷

 

بيمارستان لویزان

اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – درمانی است كه در سال 1352 با ظرفيت 50 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 0 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : پلی کلینیک ٬ اورژانس

 

بيمارستان نواب صفوی

اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1360با ظرفيت 800 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 110 تخت داير دارد  . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : روانپزشکی ٬ اورژانس

 

بيمارستان هشترودیان

اين بيمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1336 با ظرفيت 46 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 20 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی ٬ عفونی

 

----------------------------------------

نوشته شده در تاریخ: 1385/5/26

 

آمار بازدیدها

بازدید امروز : 1302
بازدید دیروز : 3003
بازدید این ماه : 72132
بازدید امسال : 213332
بازدید کل : 36580405

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش