50 مطلب آخر
صفحه اصلی / بیمارستان های آذربایجان شرقی 1 - شهر تبريز

 

مشخصات بیمارستانهای استان آذربایجان شرقی

صفحه اول  :  شهر تبريز

 
اطلاعات بیمارستانهای نظامی و انتظامی در سایت تخصصی بیمارستانسازی ذکر نمیشود

توجه : تاریخ تنظیم مطالب این صفحه سال 1385 بوده است

اطلاعات جدید و کامل تر از  بیمارستانهای جدیدالتاسیس و قدیمی فعال 

همچنین آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه های بیمارستانی در سطح تمامی شهرستانهای آذربایجان شرقی 

در فولدر  بولتن خبر      قرار دارد    
n

 

 

 بيمارستان الزهرا

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1351باg ظرفيت 150تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر  ۱۶۰  تخت داير دارد.  ......... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : زنان و زایمان ٬اورژانس٬نوزادان جراحي زنان و زايمان-نوزادان-NICU-ICU جنرال-حاملگي پرخطر-سزارين و مامايي-زايمان ........&nb;پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-راديولوژي-سونوگرافي-ماموگرافي-ميكرو اينجكشن     ...... درمانگاهها : درمانگاه ارولوژي-درمانگاه فوق تخصصي ـ اطفال نوزادان-درمانگاه انكولوژي-درمانگاه اورژانس-درمانگاه داخلي-درمانگاه زنان و زايمان ........ نشانی : خ ارتش جنوبي چهارراه باغشمال مركز اموزشي و درماني الزهرا   5539161

 

 بيمارستان امام خمینی   

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1339با ظرفيت500 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر   ۴۴۷    تخت داير دارد.  ......... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬جراحی ٬ جراحی قفسه سینه ٬اورژانس ٬ گوش و حلق و بینی ٬ارولوژی ٬ نترولوژی ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ پیوند کلیه ٬ ICU جراحي عمومي---ارولوژي---فوق تخصصي ـ جراحي توراكس-عفوني -داخلي اعصاب -داخلي ريه -داخلي كليه -گوش وحلق وبيني -پيوند كليه -فوق تخصصي داخلي كبدوگوارش -جراحي مغز وتروما-فوق تخصصي -جراحي فك وصورت -فوق تخصصي ريه -فوق تخصصي كليه -ارتوپدي -icuجراحي -icuريه-icuاعصاب........ پاراکلینیکها :آزمايشگاه پاتولوژي-آندوسكوپي-آنژيوگرافي-اكوكارديوگرافي-الكترميوگرافي-الكتروآنسفالوگرافي-تست ورزش-داروخانه-راديولوژي-سي تي اسكن-آزمايشگاه طبي-اسپيرومتري   ...... درمانگاهها :درمانگاه بيهوشي و درد-درمانگاه توانبخشي قلب-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه طب فيزيكي و توانبخشي-درمانگاه فوق تخصصي ـ اطفال قلب-درمانگاه فوق تخصصي ـ پيوند كبد-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي عروق-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي قلب-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه قلب   ........ نشانی : خ دانشگاه     3373903-4

 

بیمارستان امام رضا  

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني آموزشی – درمانی است كه در حال حاضر  ۵۵۸  تخت داير دارد. ......... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :داخلي اعصاب ( نورولوژي )-انكولوژي-ENT-فوق تخصصي ـ جراحي توراكس-فوق تخصصي - جراحي فك و صورت-جراحي مغز و اعصاب -ارولوژي-ارتوپدي-فوق تخصصي ـ داخلي كبد و گوارش-ICU جنرال-جراحي عمومي-فوف تخصصي غدد و روماتولوژي-فوق تخصصي ـ داخلي كليه ( نفرولوژي )-فوق تخصصي ـ داخلي ريه-عفوني ........ پاراکلینیکها :آزمايشگاه پاتولوژي-MRI-آندوسكوپي-راديولوژي-آزمايشگاه طبي-الكترميوگرافي-الكتروآنسفالوگرافي-سونوگرافي-سي تي اسكن-آنژيوگرافي-سنگ شكن برون اندامي-خدمات تشخيصي طب هسته اي-داروخانه-راديوتراپي نيمه عمقي-ريجيسكن-اكو داپلر-برونكوسكوپي-اسپيرومتري-ERCP-سيستوسكوپي-كولونوسكوپي-يوروديناميك-ماموگرافي-الكتروكارديوگرافي-ليزرتراپي-سونوداپلر-گازهاي خوني   ...... درمانگاهها :درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه انكولوژي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي فك و صورت-درمانگاه داخلي-درمانگاه ارتوپدي-عفوني-فيزيوتراپي-اديومتري-كاردرماني-شيمي درماني   ........ نشانی : خيابان دانشگاه 0411-3347054

 

بيمارستان امیر المومنین 

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني خیریه – درمانی است كه در سال 1374با ظرفيت120تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر   ۱۰۹   تخت داير دارد..  ......... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : کبد و مجاری ادراری CCU-ICU جنرال-جراحي زنان و زايمان-جراحي عمومي-فوق تخصصي ـ اطفال نوزادان-ارولوژي ........ پاراکلینیکها :راديولوژي-سنگ شكن برون اندامي-سونوگرافي-آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-اكوكارديوگرافي-تست ورزش-آندوسكوپي-اسپيرومتري-ركتوسيگموئيدسكوپي-كولونوسكوپي   ...... درمانگاهها :درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه انكولوژي-درمانگاه اورژانس-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه داخلي-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه قلب-درمانگاه پوست-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه چشم-درمانگاه توانبخشي-درمانگاه تغذيه   ........ نشانی :خ قدس ايستگاه منتش   2818191الي 8

 

بيمارستان بابا باغی  

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1312با ظرفيت200 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر  ۷۸  تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی٬ پوست ٬ ترمیمی  ........ پاراکلینیکها :آزمايشگاه طبي-راديولوژي-داروخانه-الكتروكارديوگرافي ...... درمانگاهها : عمومی  ........ نشانی :جاده تبريز-خ فرودگاه-خ سفيدان جديد 2692321

 

بيمارستان بیست و نهم بهمن  

 اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني تامین اجتماعی – درمانی است كه در سال 1350با ظرفيت 245 تخت ثابت, تأسيس , و در حال حاضر   ۸۵  تخت داير دارد. ......... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬قلب ٬اورژانس ٬ CCU ٬ ICU CCU-ICU جنرال .. جراحي زنان و زايمان-اطفال -NICU-داخلي ( نفرولوژي )-جراحي عمومي ........ پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-اكوكارديوگرافي-راديولوژي-سونوگرافي-ماموگرافي-تست ورزش-داروخانه  ...... درمانگاهها :درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه داخلي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه چشم-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه عفوني-درمانگاه قلب-درمانگاه عمومي-درمانگاه بينائي سنجي-كلينيك بيهوشي-درمانگاه پوست-درمانگاه شنوائي سنجي-نفرولوژي   ........ نشانی : بلوار 29 بهمن  0411-3307000

 

بيمارستان رازی  

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1354با ظرفيت 650تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر   ۵۶۰    تخت داير دارد . ......... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : روانپزشکی ٬ ارولوژی ٬ اورژانس داخلي -داخلي اعصاب ( نورولوژي )-روانپزشكي-ICU  ........ پاراکلینیکها :آزمايشگاه طبي-اكوكارديوگرافي-الكتروآنسفالوگرافي-راديولوژي-سونوگرافي   ...... درمانگاهها : درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه اورژانس-درمانگاه ترك اعتياد ( UROD و ...... ) -درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه فوق تخصصي ـ اطفال روانپزشكي  ........ نشانی : جاده ائل گلي   9-3804486

 

بيمارستان زکریا  

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني دانشگاه آزاد – آموزشی است كه در سال 1371با ظرفيت60 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر ۴۵   تخت داير دارد. ......... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از جراحی ٬ زنان و زایمان جراحي عمومي-جراحي زنان و زايمان  ........ پاراکلینیکها :آزمايشگاه طبي-راديولوژي-سونوگرافي      ...... درمانگاهها :درمانگاه اورژانس-درمانگاه زنان و زايمان  ........ نشانی :خيابان مدرس جنب کميته امداد امام   5261351-64

 

بيمارستان سینا  

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1300با ظرفيت400 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر   ۲۳۶   تخت داير دارد. ...... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ پوست ٬ عفونی ٬ ترمیمی ٬ داخلی غدد٬ روماتولوژی ٬ ارولوژی ٬سوختگی ٬ CCU ٬ ICU ٬ Post CCU ICU جراحي-ارولوژي-جراحي عمومي-داخلي -سوختگي-عفوني -پوست-ENT  ........ پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي-آندوسكوپي-اكوكارديوگرافي-دانسيتومتري-راديولوژي-آزمايشگاه طبي-تست ورزش-اسپيرومتري-الكترميوگرافي-فيزيوتراپي وتوانبخشي-سونوگرافي  ...... درمانگاهها : درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه پوست-درمانگاه ترك اعتياد ( UROD و ...... ) -درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه سوختگي-درمانگاه عفوني-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي فك و صورت-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي روماتولوژي-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي غدد ( اندوكراينولوژي )-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه قلب-درمانگاه تغذيه  ........ نشانی : خ آزادي-نرسيده به چهارااه مارالان  4-5412101

 

بيمارستان شفا

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1356با ظرفيت 85 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر   ۸۵  تخت داير دارد.. ......... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان CCU-جراحي زنان و زايمان-داخلي -جراحي عمومي-اطفال ........ پاراکلینیکها :داروخانه-راديولوژي-سونوگرافي-آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي   ...... درمانگاهها : درمانگاه اورژانس  ........ نشانی : خيابان نيروي هوايي روبروي باغ گلستان نرسيده به ميدان قونقا   2807168

 

بيمارستان شمس

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1356با ظرفيت187تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر  ۲۳۱  تخت داير دارد..  ......... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ ارولوژی ٬ CCU ٬ ICU .. NICU-جراحي زنان و زايمان-فوق تخصصي ـ جراحي قلب-ICU جنرال-جراحي عمومي-بخش نوزادان-CCU-قلب و عروق-اطفال-داخلي-ICU قلب -post ccu و قلب ........ پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-آندوسكوپي-اكوكارديوگرافي-الكتروآنسفالوگرافي-راديولوژي-سنگ شكن برون اندامي-سونوگرافي-سي تي اسكن-خدمات تشخيصي طب هسته اي-آنژيوگرافي-بانك خون  ...... درمانگاهها : درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه ENT-درمانگاه اطفال-درمانگاه انكولوژي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه قلب-درمانگاه داخلي  ........ نشانی : خ هفت تير   6583030

 

بيمارستان شهدا

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی –آموزشی است كه در سال1363با ظرفيت 360 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر  ۲۴۷   تخت داير دارد. ......... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحی ٬ جراحی فک و صورت ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی جراحي مغز و اعصاب -ICU جراحي-فيزيوتراپي-ارتوپدي  ........ پاراکلینیکها : راديولوژي-سي تي اسكن-آزمايشگاه طبي  ...... درمانگاهها : درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه اورژانس  ........ نشانی :جاده ائل گلي-خ شهيد صادقي -گلشهر   3859313

 

بیمارستان شهریار

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در حال حاضر   ۱۰۰  تخت داير دارد. ......... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : نوزادان-ICU جنرال-جراحي زنان و زايمان-جراحي عمومي-CCU  ..... پاراکلینیکها :ا زمايشگاه پاتولوژي-راديولوژي-سونوگرافي-آزمايشگاه طبي-آندوسكوپي  ...... درمانگاهها :درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه داخلي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه بيماران سرطاني-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه ENT-درمانگاه جراحي عمومي   ........ نشانی : بلوار استاد شهريار-جنب تالار مونسي  98-6581490

 

بيمارستان شهید مدنی

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1348با ظرفيت 200 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر    ۲۵۸  تخت داير دارد.  ......... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : قلب ٬ جراحی قلب ٬ جراحی قلب کودکان ٬ ICU ICU1 قلب -فوق تخصصي ـ اطفال قلب- جراحي قلب مردان-داخلي قلب مردان 2-CCU1-CCU2-CCU3-ICU2 قلب -ICU3 قلب-داخلي قلب مردان 1-داخلي قلب زنان-جراحي قلب زنان-ICU قلب كودكان ........ پاراکلینیکها :آزمايشگاه طبي-آنژيوگرافي-اكوكارديوگرافي-تست ورزش-داروخانه-راديولوژي-آندوسكپي-توانبخشي-اسپيرومتري-الكتروفيزيولوژي-آزمايشگاه تنفسي   ...... درمانگاهها : درمانگاه جراحي قلب-درمانگاه توانبخشي قلب-درمانگاه قلب اطفال-درمانگاه داخلي قلب-درمانگاه تغذيه و رژيمهاي درماني  ........ نشانی : خ دانشگاه 9-3357767

 

بيمارستان طالقانی

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1360با ظرفيت 150 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر  ۹۸ تخت داير دارد.  ......... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : زنان و زایمان ٬ نوزادان ٬ اورژانس  جراحي زنان و زايمان-جراحي عمومي-بخش نوزادان-NICU ........ پاراکلینیکها :آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-راديولوژي-سونوگرافي-داروخانه-ماموگرافي   ...... درمانگاهها : درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه فوق تخصصي ـ اطفال نوزادان-درمانگاه اورژانس-درمانگاه داخلي  ........ نشانی :ميدان راه اهن  4424423-5

 

بيمارستان علوی

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1365با ظرفيت 100 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر   ۶۷   تخت داير دارد.......... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : چشم پزشکی ٬ اورژانس  ........ پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-آنژيوگرافي-ليزر اگزايمر-سونوگرافي-پريمتري-توپوگرافي-پكي متري-OCT-پنتاكم  ...... درمانگاهها :درمانگاه اورژانس-درمانگاه چشم-درمانگاه بينايي سنجي   ........ نشانی : ميدان پنجم مرداد  2663933

 

بیمارستان عالی نسب

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني تامین اجتماعی – درمانی است كه در حال حاضر   ۲۸۶  تخت داير دارد. ......... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬قلب ٬اورژانس ٬ CCU ٬ ICU CCU-ICU جنرال-داخلي -POST CCU و قلب-جراحي عمومي-اطفال-ارتوپدي-ارولوژي-ICU قلب باز-چشم-ENT-فوق تخصصي ـ جراحي قلب-جراحي مغز و اعصاب -انكولوژي-گوارش ........ پاراکلینیکها :آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-آندوسكوپي-آنژيوگرافي-اكوكارديوگرافي-الكترميوگرافي-الكتروآنسفالوگرافي-راديولوژي-سونوگرافي-سي تي اسكن-MRI-سنگ شكني-داروخانه سرپايي-داروخانه بستري ...... درمانگاهها : درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه انكولوژي-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحي -درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه طب فيزيكي و توانبخشي-درمانگاه عفوني-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي قلب-درمانگاه قلب-درمانگاه اورژانس-فيزيوتراپي  ........ نشانی : شهرک ارم  0411-2305915

 

بيمارستان نور نجات

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1375با ظرفيت 50 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر  ۵۹   تخت داير دارد.......... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحی ٬ زنان و زایمان جراحي زنان و زايمان-جراحي عمومي-CCU-ICU-نوزادان........ پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-راديولوژي-سونوگرافي     ...... درمانگاهها :درمانگاه اورژانس-درمانگاه زنان و زايمان  ........ نشانی : خ حافظ   3352753

 

بيمارستان نیکو کاری

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1339با ظرفيت 93تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 63 تخت داير دارد............ بخش های تخصصی  موجود در اين بيمارستان عبارتند از : چشم پزشکی ٬ اورژانس ٬ ICU  ........ پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي-آنژيوگرافي-سونوگرافي-آزمايشگاه طبي  ...... درمانگاهها :درمانگاه اورژانس-درمانگاه بينايي سنجي-درمانگاه چشم-درمانگاه فوق تخصصي ـ پيوند چشم ( قرنيه و ...... )   ........ نشانی : خ عباسي ايستگاه حاج هاشم روبروي کلانتري 12    6577330

 

بيمارستان مرکز آموزشی درمانی کودکان

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1349 در زمینی به مساحت اولیه  9303 مترمربع توسط مرحوم فرمان فرمانفرمائیان با زیربنای 10752 متر مربع احداث و تحت نام بیمارستان فرمانفرمائیان با  ظرفيت 200 تخت ثابت به دانشگاه واگذار گردید .  در سال 1375با توسعه فضای درمانی واموزشی وانتقال بخشهای داخلی ونوزادان بیمارستان اسد آبادی به این مرکز ، بعنوان مرکز تخصصی و فوق تخصصی کودکان به فعالیت خود گسترش داده  و در حال حاضر   ۲۰۲  تخت داير دارد. این بیمارستان تنها مرکز تخصصی و فوق تخصصی اطفال 14 سال در سطح منطقه شمال غرب کشور است و در حال حاضر مساحت زمین آن  11073 مترمربع و مساحت زیربنای آن 12220 مترمربع میباشد .................. بخش های تخصصی  موجود در اين بيمارستان عبارتند از : کودکان ٬ هماتولوژی ٬ اورژانس ٬ نوزادان٬ ICU  NICU-PICU-انكولوژي-داخلي -عفوني -ENT-فوق تخحصي ـ جراحي اطفال-فوق تخصصي ـ اطفال نوزادان  - آلرژی - غدد و داخلی قلب و عروق ............... پاراکلینیکها :  آندوسكوپي-راديولوژي-سونوگرافي-الكتروآنسفالوگرافي-الكترميوگرافي-اكوكارديوگرافي-آزمايشگاه طبي-آزمايشگاه پاتولوژي-سي تي اسكن-تست ريه     ............. درمانگاهها : درمانگاه طب فيزيكي و توانبخشي- درمانگاه فوق تخصصي ـ اطفال غدد -درمانگاه ENT-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي اطفال-درمانگاه فوق تخصصي ـ اطفال نوزادان-درمانگاه فوق تخصصي ـ اطفال نورولوژي-درمانگاه فوق تخصصي ـ اطفال گوارش -درمانگاه فوق تخصصي ـ اطفال قلب-درمانگاه فوق تخصصي ـ اطفال كليه ( نفرولوژي )-درمانگاه ايمونولوژي-درمانگاه داخلي-اطفال- درمانگاه ارولوژي-درمانگاه فوق تخصصي -عفوني اطفال -درمانگاه روانپزشكي - اطفال -درمانگاه فوق تخصصي -ريه اطفال -درمانگاه فوق تخصصي -خون وانكولوژي  .............اورژانس مرکز به صورت شبانه روزی و درمانگاه های تخصصی و هموفیلی و تالاسمی و شیمی درمانی بصورت صبح و عصر و درمانگاههای فوق تخصصی در طی ایام هفته فعال میباشد ...............  نشانی : تبریز - خيابان شهيد وحيدي    5262250

 

بيمارستان آذر

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني خصوصی- درمانی است كه در سال 1355با ظرفيت 40 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 48 تخت داير دارد. تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : نوزادان٬ زنان و زایمان ٬ جراحی٬ گوش و حلق و بینی ٬ارتوپدی  .......... نشانی : اول خیابان خیام  ۵۵۵۷۸۵۱-۳  

 

بيمارستان اسد آبادی

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1358با ظرفيت 180 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 0 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : کلینیک سرپایی ٬ دیابت  ........... نشانی : خیابان بهار   ۲۸۰۷۲۶۳-۵ 

 

بيمارستان تبریز

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1354با ظرفيت80 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر72 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ ارلوژی٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی٬ گوش و حلق و بینی ٬ جراحی قفسه سینه   نشانی : خیابان منجم  ۲۸۱۷۳۰۹

 

بيمارستان 7 تیر  

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1349با ظرفيت100 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر90 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : پوست و عفونی  نشانی : راه آهن  ۴۴۴۲۰۹۱-۳

 

بيمارستان قاضی طباطبائی

اين بيمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1367با ظرفيت 104 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 45 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : انکولوژی ٬ جراحی عمومی

---------------------------------------------

نوشته شده در تاریخ: 1385/3/18

 

 

 

آمار بازدیدها

بازدید امروز : 2660
بازدید دیروز : 2765
بازدید این ماه : 2660
بازدید امسال : 69171
بازدید کل : 36436244

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش