50 مطلب آخر
صفحه اصلی / بیمارستانهای آذربایجانغربی: ارومیه خوی مهاباد سلماس میاندوآب بوکان پیرانشهر ماکو تکاب...

 

مشخصات بیمارستانهای استان آذربایجان غربی 

 
اطلاعات بیمارستانهای نظامی و انتظامی در سایت تخصصی بیمارستانسازی ذکر نمیشود

توجه : تاریخ تنظیم مطالب این صفحه سال 1385 بوده است

اطلاعات جدید و کامل تر از  بیمارستانهای جدیدالتاسیس و قدیمی فعال 

همچنین آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه های بیمارستانی در سطح تمامی شهرستانهای آذربایجان غربی 

مربوط به  6 ماههء اخیر در فولدر  بولتن خبر   و مطالب قبل از 6 ماه اخیر در فولدر  چند پروژه   قرار دارد     
 

 

بيمارستان اذربایجان

اين بيمارستان در شهرستان ارومیه واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1372 با ظرفيت 200تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر  ۱۵۵  تخت داير دارد ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : CCU-ICU جنرال-جراحي زنان و زايمان-جراحي عمومي-داخلي -بخش نوزادان-post ccu  .......... پاراکلینیکها : اكوكارديوگرافي-داروخانه-راديولوژي-سنگ شكن برون اندامي-سونوگرافي-تست ورزش-آندوسكوپي-آزمايشگاه طبي-آزمايشگاه پاتولوژي-سي تي اسكن ............ درمانگاهها :درمانگاه اورژانس-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه چشم٬داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬جراحی مغز و اعصاب ٬ جراحی ترمیمی ٬ ارتوپدی٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق وبینی ٬ ارولوژی ٬ روانپزشکی ٬ عفونی ٬ گوارش ٬ غدد ٬ مسمومیت ٬ روماتولوژی ٬ قلب ٬ پوست ٬ جراحی فک و صورت ٬نرولوژی ٬ هماتولوژی ٬نفرولوژی ........... نشانی :خيابا ن شهيد بهشتي بيمارستان آذربايجان 3463300-4

 

بيمارستان امام خمینی ارومیه  

اين بيمارستان در شهرستان ارومیه واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1375 با ظرفيت 298 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر  ۴۴۹  تخت داير دارد   ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : SICU_B-ICU داخلي-ICU جراحي اعصاب-فوق تخصصي ـ داخلي كليه ( نفرولوژي اطفال )-سوختگي-پيوند كليه -فوق تخصصي ـ داخلي هماتولوژي بزرگسال-بخش نوزادان-فوق تخصصي ـ داخلي هماتولوژي اطفال-icuجراحي قلب-ارولوژي-ENT-اطفال-فوق تخصصي ـ داخلي كبد و گوارش-فوق تخصصي ـ داخلي ريه-فوق تخصصي ـ داخلي كليه ( نفرولوژي بزرگسال )-جراحي عمومي-فوق تخصصي ـ اطفال قلب-فوق تخصصي ـ جراحي فك و صورت-فوق تخصصي ـ جراحي توراكس-فوق تخصصي ـ جراحي ترميمي-چشم-جراحي قلب-فوق تخصصي ـ داخلي روماتولوژي-SICU_A-GICU-ارتوپدي-داخلي اعصاب-جراحي اعصاب-تروما-فوق تخصصي - غدد    .......... پاراکلینیکها :  آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه-آندوسكوپي فوقاني-اكوكارديوگرافي-الكتروميوگرافي-طب هسته اي-راديولوژي-سونوگرافي-سي تي اسكن-ماموگرافي-MRI-برونكوسكوپي-اسپيرومتري ( تست ريه )-داروخانه (مركزي،سرپائي و انبار)-آندوسكوپي تحتاني-سيستوسكوپي-تست ورزش-الكتروآنسفالوگرافي  ............ درمانگاهها :  درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-درمانگاه اطفال-درمانگاه اورژانس-درمانگاه بيماران تالاسمي-درمانگاه بيماران دياليزي-درمانگاه بيماران سرطاني-درمانگاه بيماران هموفيلي-درمانگاه بينايي سنجي-درمانگاه بيهوشي -درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه شنوايي سنجي-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه اطفال كليه -درمانگاه اطفال قلب-درمانگاه نوزادان-درمانگاه فوق تخصصي قرنيه چشم -درمانگاه پيوند كليه-درمانگاه جراحي ترميمي-درمانگاه جراحي توراكس-جراحي فك و صورت-درمانگاه جراحي قلب-درمانگاه داخلي ريه-درمانگاه داخلي كبد و گوارش-درمانگاه نفرولوژي -هماتولوژي بزرگسالان-درمانگاه طب فيزيكي و توانبخشي-درمانگاه قلب-درمانگاه عمومي-بهداشت مادر و كودك-نفروديابتيك-درمانگاه ارتوپدي-روماتولوژي-درمانگاه روماتولوژي-درمانگاه جراحي اعصاب-درمانگاه داخلي اعصاب-درمانگاه فوق تخصصي جراحي زانو-درمانگاه فوق تخصص جراحي دست-درمانگاه فوق تخصصي غدد-درمانگاه اعصاب و روان-درمانگاه تغذيه و رژيم درماني  ........... نشانی : بلوار آيت اله مدرس - خيابان ارشاد 42-3459538-0441

 

بيمارستان امام رضا ارومیه

اين بيمارستان در شهرستان ارومیه واقع شده و بيمارستاني تامین اجتماعی – درمانی است كه در سال 1376 با ظرفيت256تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر ۲۵۶  تخت داير دارد  ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : CCU-ICU جراحي-ICU داخلي-اطفال-جراحي زنان و زايمان-جراحي عمومي-عفوني -POST CCU و قلب-داخلي اعصاب ( نورولوژي )-ارتوپدي-ارولوژي-چشم-ENT-جراحي مغز و اعصاب -بخش نوزادان-داخلي .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-آندوسكوپي-اسپيرومتري-اكوكارديوگرافي-الكتروآنسفالوگرافي-تست ورزش-داروخانه-راديولوژي-ركتوسيگموئيدسكوپي-سونوگرافي-ماموگرافي-سي تي اسكن-فيزيو تراپي-كلونوسكوپي-اديومتري-نوار قلبي-EMG-هولتر مانيتورينگ ............ درمانگاهها :  درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه عفوني-درمانگاه قلب-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه پوست-درمانگاه فوق تخصصي نوزادان  ........... نشانی :خ مولوي -خ امام رضا (ع) 04413985

 

بيمارستان شفا ارومیه

اين بيمارستان در شهرستان ارومیه واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1346 با ظرفيت 60تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر  ۴۴ تخت داير دارد  ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :  CCU-چشم-جراحي مغز و اعصاب -ENT-ارتوپدي-ارولوژي-جراحي زنان و زايمان-POST CCU و قلب-اطفال-جراحي عمومي-داخلي -داخلي اعصاب  .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-راديولوژي-سونوگرافي-ليزر اگزايمر-داروخانه-آزمايشگاه پاتولوژي ............ درمانگاهها : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ گوش و حلق وبینی ٬ ارولوژی ٬ارتوپدی ٬ چشم پزشکی  ........... نشانی : خيابان امام 0441-2225588  

 

بيمارستان دکتر صولتی ارومیه

اين بيمارستان در شهرستان ارومیه واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1347 با ظرفيت 65تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر ۵۹ تخت داير دارد  ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : CCU-ENT  -داخلي -جراحي عمومي-جراحي زنان و زايمان-ICU جنرال   .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي-آندوسكوپي-اكوكارديوگرافي-راديولوژي-سونوگرافي-تست ورزش-كولونوسكوپي ............ درمانگاهها : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ زنان و زایمان ٬ جراحی مغز واعصاب ٬ قلب ٬ نرولوژی٬ ٬ جراحی عروق ٬ جراحی ترمیمی ٬ گوارش ٬ ریه ٬ خون ٬ مسمومیت ٬ عفونی ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ ارولوژی ٬ گوش و حلق و بینی ........... نشانی : خيابان امام پلاک 602 تلفن 04412222229

 

بيمارستان طالقانی ازومیه

اين بيمارستان در شهرستان ارومیه واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1359 با ظرفيت450 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر ۱۸۹ تخت داير دارد ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :  پوست-داخلي -عفوني -CCU-ICU داخلي-POST CCU و قلب-مسمومين  .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-آندوسكوپي-آنژيوگرافي-اكوكارديوگرافي-راديولوژي-سونوگرافي-اسپيرومتري-كولونوسكوپي-تست ورزش-داروخانه  ............ درمانگاهها : درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه اورژانس-درمانگاه پوست-درمانگاه داخلي-درمانگاه عفوني-درمانگاه قلب ........... نشانی :خيابان کاشاني مرکز آموزشي درماني آيت ا... طالقاني 3444591/3-0441

 

بيمارستان روانپزشکی رازی ارومیه

اين بيمارستان در شهرستان ارومیه واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1372 با ظرفيت 80 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 92 تخت داير دارد    .......... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : عطا-شفا-سينا  .......... پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-راديولوژي-ECT-داروخانه   ............ درمانگاهها :  درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه ترك اعتياد ( UROD و ...... )   ........... نشانی : جاده سلماس مرکز آموزشي ودر ماني روانپزشکي رازی اروميه 32-2622930

 

بيمارستان شهید مطهری ارومیه

اين بيمارستان در شهرستان ارومیه واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1307 با ظرفيت400 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر ۲۵۸ تخت داير دارد ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : نوزادان-ICU -جراحي زنان و زايمان-اطفال-جراحي عمومي-خون اطفال-NICU  .......... پاراکلینیکها : راديولوژي-آزمايشگاه طبي-سونوگرافي-سي تي اسكن-الكترميوگرافي-الكتروآنسفالوگرافي-نوارنگاري-آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه سيتولوژي-سونوگرافي آي وي اف-سوني گرافي كالرداپلر ............ درمانگاهها : درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه تخصصي دست-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي زانو- درمانگاه IVF-درمانگاه اورژانس-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه داخلي ........... نشانی : خيابان كاشاني2237077

 

بيمارستان سیدالشهدا  ارومیه

اين بيمارستان در شهرستان ارومیه واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی –آموزشی است كه در سال...... تأسيس, و در حال حاضر  ۱۵۵  تخت داير دارد ........... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : CCUA-CCUB-CCUC-جراحي قلب-قلب زنان-قلب مردان-ICU-اورژانس و تحت نظر  .......... پاراکلینیکها : راديولوژي-آزمايشگاه-اكووتست ورزش-داروخانه ............ درمانگاهها : درمانگاههای تخصصی قلب ........... نشانی :بلوار 17شهريور

 

بیمارستان نبی اکرم

این بیمارستان در شهرستان اشنویه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1366 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 25 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ، داخلی

 

بیمارستان انقلاب اسلامی

این بیمارستان در شهرستان بوکان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1345 با ظرفیت تخت ثابت 140 ، تأسیس ، و در حال حاضر 96 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، عفونی

 

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان پیرانشهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1371 با ظرفیت تخت ثابت 80 ، تأسیس ، و در حال حاضر 42 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان

 

بیمارستان شهدا

این بیمارستان در شهرستان تکاب واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1345 با ظرفیت تخت ثابت 68 ، تأسیس ، و در حال حاضر 80 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان

 

بیمارستان بهشتی (سیه چشمه)

این بیمارستان در شهرستان چالدران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – مرکز فوریتها است . که در سال 1367 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 18 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : درمان بستر

 

بیمارستان شهید مدنی

این بیمارستان در شهرستان خوی واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1300 با ظرفیت تخت ثابت 125 ، تأسیس ، و در حال حاضر 73 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، نورولوژی ، CCU

 

بیمارستان قمر بنی هاشم

این بیمارستان در شهرستان خوی واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1349 با ظرفیت تخت ثابت 350 ، تأسیس ، و در حال حاضر 205 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ، زنان وزایمان ، کودکان ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، ارولوژی ، نوزادان

 

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان سردشت واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1343 با ظرفیت تخت ثابت 75 ، تأسیس ، و در حال حاضر 65 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان

 

بیمارستان خاتم الانبیا

این بیمارستان در شهرستان سلماس واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1374 با ظرفیت تخت ثابت 128 ، تأسیس ، و در حال حاضر 126 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، ICU ، CCU

 

بیمارستان شهید راثی

این بیمارستان در شهرستان شاهین دژ واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1374 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 50 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان

 

بیمارستان شهدا شوط

این بیمارستان در شهرستان ماکو واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – مرکز فوریتها است . که در سال 1360 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 25 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : درمان بستر

 

بیمارستان قدس

این بیمارستان در شهرستان ماکو واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1347 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 79 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، نوزادان

 

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان مهاباد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1363 با ظرفیت تخت ثابت 250 ، تأسیس ، و در حال حاضر 190 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، ارولوژی ، پوست ، CCU

 

بیمارستان عباسی

این بیمارستان در شهرستان میاندوآب واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1370 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 106 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، ارولوژی، پوست ، CCU

این بیمارستان به وسیله بانوی نیکوکاری به نام زهرا سلطان عزت السلطنه دختر رضا قلی خان نظام السلطنه در سال ۱۳۳۱ در میاندوآب پی افکنده شد. زهرا سلطان در سال ۱۳۱۲ ه.ق متولد شد . وی در سال۱۳۲۹ با پسر عبدالحسین میرزا فرمانفرما سیاستمدار نامدار معاصر ازدواج کرد . عباس میرزا سالار لشگر شوهر زهرا سلطان از بطن عزت الدوله دختر مظفرالدین شاه است . سالار لشگر حاکم همدان بود و پس از طی مراحل گوناگون و بحران های سیاسی بالاخره در سال ۱۳۱۴ خورشیدی در گذشت . زندگی این بانو پس از سالار لشگر آشفته و پر رنج بود و با وجود این ناملایمات ظرفیت نیکوکاری او پیوسته گوی سبقت را از دیگر نیکوکاران می ربود
Read more at http://e481.ir/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c/#IyBYGkKCB5ewFmAl.99

 

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان نقده واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1318 با ظرفیت تخت ثابت 125 ، تأسیس ، و در حال حاضر 108 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، چشم پزشکی ، ارتوپدی ، ارولوژی

 

--------------------------------------

نوشته شده در تاریخ: 1385/3/18

 

این بیمارستان به وسیله بانوی نیکوکاری به نام زهرا سلطان عزت السلطنه دختر رضا قلی خان نظام السلطنه در سال ۱۳۳۱ در میاندوآب پی افکنده شد. زهرا سلطان در سال ۱۳۱۲ ه.ق متولد شد . وی در سال۱۳۲۹ با پسر عبدالحسین میرزا فرمانفرما سیاستمدار نامدار معاصر ازدواج کرد . عباس میرزا سالار لشگر شوهر زهرا سلطان از بطن عزت الدوله دختر مظفرالدین شاه است . سالار لشگر حاکم همدان بود و پس از طی مراحل گوناگون و بحران های سیاسی بالاخره در سال ۱۳۱۴ خورشیدی در گذشت . زندگی این بانو پس از سالار لشگر آشفته و پر رنج بود و با وجود این ناملایمات ظرفیت نیکوکاری او پیوسته گوی سبقت را از دیگر نیکوکاران می ربود.


Read more at http://e481.ir/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c/#IyBYGkKCB5ewFmAl.99

 

این بیمارستان به وسیله بانوی نیکوکاری به نام زهرا سلطان عزت السلطنه دختر رضا قلی خان نظام السلطنه در سال ۱۳۳۱ در میاندوآب پی افکنده شد. زهرا سلطان در سال ۱۳۱۲ ه.ق متولد شد . وی در سال۱۳۲۹ با پسر عبدالحسین میرزا فرمانفرما سیاستمدار نامدار معاصر ازدواج کرد . عباس میرزا سالار لشگر شوهر زهرا سلطان از بطن عزت الدوله دختر مظفرالدین شاه است . سالار لشگر حاکم همدان بود و پس از طی مراحل گوناگون و بحران های سیاسی بالاخره در سال ۱۳۱۴ خورشیدی در گذشت . زندگی این بانو پس از سالار لشگر آشفته و پر رنج بود و با وجود این ناملایمات ظرفیت نیکوکاری او پیوسته گوی سبقت را از دیگر نیکوکاران می ربود.


Read more at http://e481.ir/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c/#IyBYGkKCB5ewFmAl.99

آمار بازدیدها

بازدید امروز : 1420
بازدید دیروز : 3003
بازدید این ماه : 72250
بازدید امسال : 213450
بازدید کل : 36580523

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش