50 مطلب آخر
صفحه اصلی / بیمارستانهای استان اصفهان1 - شهر اصفهان

 

مشخصات بیمارستانهای استان اصفهان1 

صفحه اول  -  شهر اصفهان

 
اطلاعات بیمارستانهای نظامی و انتظامی در سایت تخصصی بیمارستانسازی ذکر نمیشود

توجه :  تاریخ تنظیم مطالب این صفحه سال 1385 بوده است

اطلاعات جدید و کامل تر از  بیمارستانهای جدیدالتاسیس و قدیمی فعال 

همچنین آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه های بیمارستانی در سطح تمامی شهرستانهای استان اصفهان 

مربوط به  6 ماههء اخیر در فولدر  بولتن خبر   و مطالب قبل از 6 ماه اخیر در فولدر  چند پروژه   قرار دارد     
 

بيمارستان آیت ا... کاشانی

اين بيمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1332 با ظرفيت 394 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر  ۱۹۴  تخت داير دارد .............. بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : ارتوپدي-جراحي مغز و اعصاب -پست آي سي يو -داخلي اعصاب ( نورولوژي )-ICU جراحي-ENT-ICU اعصاب-جراحي عمومي-فوق تخصصي صرع-ICU ويژه-داخلي +عفوني-اطفال-ارولوژي ............. پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-اكوكارديوگرافي-راديولوژي-سونوگرافي-سي تي اسكن-الكتروآنسفالوگرافي-اسپيرومتري-داروخانه-آندوسكوپي-الكتروكارديوگراف-فيزيوتراپي-الكتروميوگرافي-گفتار درماني-اديومتري-اكوداپلر-كولونوسكپي-برونكواسكپي............. پاراکلینیکها : درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه داخلي-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه طب فيزيكي و توانبخشي-درمانگاه ENT- درمانگاه ارولوژي-درمانگاه داخلي گوارش-درمانگاه اطفال-درمانگاه جراحي عمومي--تزريقات-پانسمان-درمانگاه عفوني-درمانگاه طب كار و پزشكي اجتماعي-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي توراكس-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي روماتولوژي-اتاق گچ -درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-تغذيه -دي كلينيك -كلينيك MS  ........... نشانی : خيابان آيت ا... كاشاني - بيمارستان آيت ا... كاشاني  2330091-0311  

 

بيمارستان احمدیه

اين بيمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1300 با ظرفيت 26 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر  ۳۹  تخت داير دارد ............ بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : ارولوژي-اطفال-ENT-ارتوپدي-جراحي زنان و زايمان-جراحي عمومي-داخلي ............. پاراکلینیکها :  آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-راديولوژي-سونوگرافي ............. درمانگاهها : جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ اورژانس  ........... نشانی : خ طالقاني كوي سر تيپ23600213300

 

بيمارستان اصفهان

اين بيمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1352 با ظرفيت 55 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 51 تخت داير دارد  ............ بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :  جراحي عمومي-جراحي زنان و زايمان-داخلي -CCU-بخش نوزادان-POST CCU  ............. پاراکلینیکها : راديولوژي-سونوگرافي-آزمايشگاه طبي ............. درمانگاهها : درمانگاه اطفال-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه داخلي-درمانگاه زنان و زايمان  ........... نشانی :خ شيخ بهايي چهاراه ارديبهشت  8-2330015 

 

بيمارستان الزهرا

اين بيمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1372 با ظرفيت 950تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر ۱۰۱۲  تخت داير دارد ................... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : اطفال 1-اطفال 2-اورژانس جراحي زنان-اورژانس داخلي زنان-اورژانس اطفال-اورژانس قلب-فك و صورت-دي كلينيك-NICU داخلي- هماتولوژي-ارتوپدي زنان-ارتوپدي مردان-جراحي مردان-ويژه-اورژانس داخلي مردان-داخلي جنرال-اورژانس جراحي مردان-NICU جراحي-اطفال- زنان و زايمان-جراحي عمومي-جراحي مغز و اعصاب -ارولوژي-ارتوپدي-روانپزشكي-CCU-داخلي اعصاب - گوارش- قلب- روماتولوژي-عفوني - غدد -داخلي نوزدان-پوست-NICU-ICU اعصاب-ICU مركزي -جراحي اطفال-جراحي نوزادان -جراحي توراكس-پيوند -ICU تروما-ENT-ريه- نفرولوژي -ICU اطفال -جراحي پلاستيك -ICU مركزي 2-جراحي عروق-جراحي زنان ..................... پاراکلینیکها :  تست ورزش-سونوگرافي-الكتروآنسفالوگرافي-اسپيرومتري-MRI-سي تي اسكن-آندوسكوپي-آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-اكوكارديوگرافي-الكترميوگرافي-راديولوژي-كولونوسكوپي-ليزر-ERCP-سي تي مولتي اسلايس-پلاسمافرز-پواتراپي-آزمايشگاه ژنتيك-بادي پلتيسموگرافي-الكتروكارديوگرافي -برونكوسكپي-سنگ شكن-سونو با مداخله (WITH INTERVENTION)  ...................... درمانگاهها : درمانگاه فوق تخصصي اطفال-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي كليه ( نفرولوژي )-آلرژي- درمانگاه ام اس- درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه پوست-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه شنوايي سنجي-درمانگاه عفوني-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه چشم-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي فك و صورت-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي روماتولوژي-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي ريه-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي غدد ( اندوكراينولوژي )-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي كبد و گوارش-درمانگاه قلب-فوق تخصص جراحي عروق-درمانگاه طب فيزيكي و توانبخشي-درمانگاه داخلي-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي هماتولوژي -درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه كاردرماني-درمانگاه گفتار درماني-درمانگاه جراحي پلاستيك-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي اطفال-ديابت-فوق تخصص جراحي قفسه صدري-كلينيك درد-پزشكي ورزشي  ............... نشانی : بلوار صفه 6255555

 

بيمارستان امام موسی کاظم (ع)

اين بيمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1369 با ظرفيت 120تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر  ۹۶  تخت داير دارد  ............ بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : ICUسوختگي-سوختگي-فوق تخصصي ـ جراحي ترميمي  ............. پاراکلینیکها : راديولوژي-آزمايشگاه طبي-داروخانه  ............. درمانگاهها : درمانگاه گفتار درماني-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه سوختگي-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي ترميمي-درمانگاه فيزيوتراپي-ساير(درمانگاه) درمانگاه عمومي- اورژانس سوختگي  ........... نشانی : خيابان کاوه بعد از پل چمران 3-3357670

 

بيمارستان امیر المومنین

اين بيمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بيمارستاني بنیاد – درمانی است كه در سال 1368با ظرفيت 84 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر ۹۶  تخت داير دارد .............. بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :  جراحي عمومي - زنان و زايمان-بخش نوزادان  ............. پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-اسپيرومتري-اكوكارديوگرافي-الكترميوگرافي-الكتروآنسفالوگرافي-تست ورزش-داروخانه-راديولوژي-سنگ شكن برون اندامي-سونوگرافي-ماموگرافي ............. درمانگاهها : فوق تخصص ريه-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه قلب-درمانگاه ENT-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )- درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه اورژانس-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحي عمومي-فوق تخصص كليه-فوق تخصص غدد-فوق تخصص الرژي-درمانگاه انكولوژي-درمانگاه عفوني  ........... نشانی : خيابان احمد آباد 2291071    

 

بيمارستان امین

اين بيمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1328 با ظرفيت 151 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر  ۱۹۱  تخت داير دارد .............. بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : CCU-NICU-POST CCU و قلب-اطفال-روانپزشكي و ترك اعتياد-داخلي اعصاب ( نورولوژي )-بخش نوزادان-ICU داخلي-جراحي مردان-جراحي زنان و زايمان-ICU جنرال ............. پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-اكوكارديوگرافي-الكترميوگرافي-الكتروآنسفالوگرافي-راديولوژي-سونوگرافي-الكترو كارديو گرافي-فيزيو تراپي-گفتار درماني -داروخانه   ............. درمانگاهها : درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه عفوني-درمانگاه قلب وعروق-ارتوپدي فني-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه گفتاردرماني- درمانگاه ارولوژي-داخلي قلب و عروق-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي روماتولوژي-درمانگاه فوق تخصصي ـ اطفال نوزادان-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي قلب و عروق -درمانگاه فوق تخصصي ـ ايمونولوژي-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي -درمانگاه فوق تخصصي ـ عفوني كودكان -درمانگاه فوق تخصصي ـ گوارش كبد و بزرگسالان -درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي كليه ( نفرولوژي )-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي هماتولوژي ........... نشانی : خيابان ابن سينا كوچه سنبلستان  4455051-0312

 

بيمارستان جرجانی

اين بيمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1349با ظرفيت 32 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر  ۲۴  تخت داير دارد ............ بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :  جراحي عمومي-جراحي زنان و زايمان-ارتوپدي-بخش نوزادان ............. پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-راديولوژي-سونوگرافي ............. درمانگاهها : درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه عمومي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب ........... نشانی : ميدان قدس بيمارستان جرجاني 7-4451996  

 

بيمارستان سپاهان

اين بيمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1349با ظرفيت 105 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر  ۱۱۶  تخت داير دارد ............ بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلي -اطفال-جراحي عمومي-ICU قلب باز-جراحي زنان و زايمان-نوزادان -ICUاعصاب-CCU ............. پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-اكوكارديوگرافي-راديولوژي-داروخانه-سونوگرافي-آنژيوگرافي ............. درمانگاهها :  داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس  ........... نشانی : خيابان مير 6-6613082

 

بيمارستان سعدی

اين بيمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1354با ظرفيت 120 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر  ۱۱۵  تخت داير دارد ............ بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحي زنان و زايمان-اطفال-POST CCU و قلب-فوق تخصصي ـ اطفال نوزادان-داخلي -ارولوژي-ENT-ارتوپدي-فوق تخصصي ـ جراحي پروكتولوژي-فوق تخصصي ـ جراحي فك و صورت-جراحي عمومي-فوق تخصصي ـ جراحي ترميمي-مسمومين وساير-CCU-داخلي -NICU  ............. پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-آندوسكوپي-اكوكارديوگرافي-راديولوژي-سونوگرافي-داروخانه  ............. درمانگاهها :  درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-درمانگاه اطفال-درمانگاه اورژانس-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه داخلي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه شنوايي سنجي-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه قلب  ........... نشانی : بوستان سعدي کوچه خداوردي ب 371  تلفن 6273031

 

بيمارستان سید الشهدا

اين بيمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1350 با ظرفيت 120 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر  ۱۵۶  تخت داير دارد ............ بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : انكولوژي زنان-انكولوژي مردان-شيمي درماني-اطفال-طب هسته اي-انكولوژي ويژه-جراحي عمومي-انكولوژي-تا لاسمي ............... پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-خدمات تشخيصي طب هسته اي-راديولوژي-سونوگرافي-شتاب دهنده خطي 1-كبالت تراپي-دانسيتومتري-آزمايشگاه پاتولوژي-شتاب دهنده خطي 2-ماموگرافي-داروخانه -پانسمان-راديوتراپي-پيگيري-سيتولوژي  ............... درمانگاهها :درمانگاه بيماران هموفيلي-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي كبد و گوارش-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه زنان -درمانگاه طب فيزيكي و توانبخشي-درمانگاه طب هسته اي-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي هماتولوژي -درمانگاه اطفال-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي فك و صورت-راديوتراپي-درمانگاه پوست-درمانگاه انكولوژي-درمانگاه اورژانس-درمانگاه بيماران تالاسمي-درمانگاه بيماران سرطاني-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه تومورهاي فك وصورت- درمانگاه عمومي-درمانگاه درمانگاه اورژانس ............. نشانی : اتوبان خيام كوي نهر فرشادي  2350214

 

بيمارستان سینا

اين بيمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بيمارستاني خصوصی –درمانی است كه در سال 1355 با ظرفيت 60 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر ۵۰  تخت داير دارد ............ بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحي زنان و زايمان--CCU-POST CCU -ICU قلب باز-داخلي  ............. پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-آنژيوگرافي-راديولوژي-سونوگرافي-آندوسكوپي-اكوكارديوگرافي  ............. درمانگاهها :  درمانگاه اورژانس-درمانگاه چشم-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه عمومي  ........... نشانی : خيابان شمس آبادي 2205025  

 

بيمارستان شریعتی

اين بيمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بيمارستاني تامین اجتماعی – درمانی است كه در سال 1369با ظرفيت 493 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر  ۴۲۰  تخت داير دارد ............ بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :-CCU-ارولوژي-پيوند كليه -جراحي مغز و اعصاب -چشم-داخلي اعصاب ( نورولوژي )- قلب-ENT-جراحي زنان و زايمان-داخلي -جراحي عمومي-ICU-اطفال-ارتوپدي-عفوني -فوق تخصصي ـ اطفال نوزادان-POST CCU  ............. پاراکلینیکها : داروخانه-آزمايشگاه پاتولوژي-آندوسكوپي-اكوكارديوگرافي-راديولوژي-سونوگرافي-سي تي اسكن-الكتروآنسفالوگرافي-الكترميوگرافي-آزمايشگاه طبي-نوارنگاري-ماموگرافي-سنگ شكن برون اندامي-اسپيرومتري-تست ورزش-كولونوسكوپي  ............. درمانگاهها : درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي روماتولوژي-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي قلب-درمانگاه دندانپزشكي- درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه بينايي سنجي-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه عفوني-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي ريه-درمانگاه قلب-درمانگاه عمومي-درمانگاه انكولوژي-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي كليه ( نفرولوژي )-درمانگاه فوق تخصصي ـ اطفال قلب-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي اطفال-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي فك و صورت-درمانگاه شنوايي سنجي-درمانگاه ديابت-پايگاه بهداشتي-درمانگاه فوق تخصصي ـ پيوند چشم ( قرنيه و ...... )-درمانگاه فوق تخصصي ـ پيوند چشم ( قرنيه و ...... )-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي فك و صورت ........... نشانی : خيابان چهار باغ بالا  9-03116272001

 

بيمارستان شهید بهشتی

اين بيمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1348 با ظرفيت 180تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر  ۱۰۴  تخت داير دارد ............ بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : NICU-جراحي زنان و زايمان-زنان ومامايي -ICU زنان -بخش نوزادان .................. پاراکلینیکها : داروخانه-آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-راديولوژي-سونوگرافي-ماموگرافي-ميكرو اينجكشن  ................. درمانگاهها : مامايي -درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )- درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه انكولوژي-درمانگاه بيهوشي و درد-درمانگاه پوست-درمانگاه ترك اعتياد ( UROD و ...... ) -درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه داخلي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه عفوني-درمانگاه اطفال-فيزيوتراپي مثانه -درمانگاه نازايي خانمها -درمانگاه ناباروري آقايان  ........... نشانی :خيابان شهيد مطهري -نبش پل فلزي  2367001-0311  

 

بيمارستان شهید چمران

اين بيمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1345 با ظرفيت 192 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر  ۱۵۸  تخت داير دارد  ............ بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :  ICU2-CCU-ICU1 -داخلي قلب مردان A-داخلي قلب مردان B-داخلي قلب زنان - جراحي قلب-ICU3-قلب اطفال-post CCU-post PCI-اورژانس .................. پاراکلینیکها : اكوكارديوگرافي-آزمايشگاه طبي-آنژيوگرافي-راديولوژي-تست ورزش-راديولوژي-نوارنگاري-CSR-باز تواني ................. درمانگاهها : درمانگاه قلب-درمانگاه قلب-درمانگاه توانبخشي قلب-كلينيك پيس ميكر -تست ورزش -نوار قلب-EECP  ........... نشانی : خ سلمان فارسي بعد از بل شهرستان 5-2600961

 

بيمارستان عسکریه

اين بيمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بيمارستاني خیریه – درمانی است كه در سال 1345با ظرفيت 75 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر  ۷۹  تخت داير دارد ............ بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :  جراحي زنان و زايمان-فوق تخصصي ـ اطفال نوزادان-CCU-ICU جنرال-POST CCU و قلب-بخش VIP-نوزادان-داخلي -اطفال-جراحي عمومي-بخش لتباع  .................. پاراکلینیکها : راديولوژي-سونوگرافي-آزمايشگاه طبي-تست ورزش ................. درمانگاهها :درمانگاه اورژانس-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه اطفال-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه داخلي-درمانگاه قلب-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه عمومي- درمانگاه ارولوژي-درمانگاه داخلي مغزو اعصاب-درمانگاه چشم-درمانگاه ديابت-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )  ........... نشانی :چهارراه عسگريه خ عسگريه 0311-2250041

 

بيمارستان عیسی بن مریم

اين بيمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی –درمانی است كه در سال 1298با ظرفيت 298 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر  ۱۷۶ تخت داير دارد  ............ بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحي -داخلي -ويژه- نوزادان-ارتوپدي-زنان و زايمان-داخلي قلب-اطفال-CCU -POST CCU   ........... پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-آندوسكوپي-اكوكارديوگرافي-راديولوژي-سونوگرافي-تست ورزش-تست ريه(اسپيرومتري)-الكتروكارديوگرافي-اتاق گچ-آزمايشگاه پاتولوژي-الكترميوگرافي  ............. درمانگاهها : درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه انكولوژي-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي ترميمي-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي فك و صورت-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه قلب- درمانگاه گوش و حلق و بيني-مامايي-تنظيم خانواده-اتاق گچ-درمانگاه عفوني-درمانگاه كبد و گوارش-درمانگاه تغذيه-درمانگاه گفتار درماني-درمانگاه آسم و آلرژي-درمانگاه مشاوره ........... نشانی :

 

بيمارستان دکتر غرضی

اين بيمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بيمارستاني تامین اجتماعی – درمانی است كه در سال 1375با ظرفيت 147 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر ۱۷۷  تخت داير دارد ....................... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از :CCU-ICU جراحي-ENT-ICU داخلي-ارتوپدي-ارولوژي-اطفال-جراحي عمومي-چشم-داخلي -POST CCU و قلب-جراحي زنان و زايمان-بخش نوزادان-داخلي اعصاب ( نورولوژي ) .................. پاراکلینیکها :آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-سونوگرافي-ماموگرافي-راديولوژي ............. درمانگاهها : درمانگاه ENT-درمانگاه اطفال-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه قلب- درمانگاه ارولوژي ........... نشانی : اتوبان کاوه خيابان دکتر غرضي 0311-4515920   

 

بيمارستان فارابی

اين بيمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1350 با ظرفيت 288تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر  ۲۸۸ تخت داير دارد ....................... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : بخشهاي روانپزشكي-بخشهاي چشم .................. پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-الكتروآنسفالوگرافي-راديولوژي-سونوگرافي-اكوكارديوگرافي ............. درمانگاهها : درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-دندانپزشكي-درمانگاه زنان و زايمان-كاردرماني-گفتار درماني-موسيقي درماني-درمانگاه فوق تخصصي ـ اطفال روانپزشكي-الكتروشوك-بازي درماني-مشاوره (روان درماني)-تست ريون و وكسلر-موسيقي درماني كودك و نوجوان-خانواده درماني-درمانگاه بينايي سنجي ........... نشانی :بلوار ارغوانيه 5312020 

 

بيمارستان فیض

اين بيمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1335 با ظرفيت 215تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر  ۱۶۴  تخت داير دارد ....................... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : CCU-POST CCU و قلب-جراحي عمومي-داخلي -چشم-پيوند چشم ( قرنيه و ..... )-دي كلينيك چشم .................. پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-آندوسكوپي-اكوكارديوگرافي-راديولوژي-سونوگرافي-ليزر اگزايمر-آنژيوگرافي-تست ورزش-نوارنگاري-اسپيرومتري-OCT-پريمتري -بيومتري -داروخانه--ERG-EOG-VEP--كولونوسكپي-تست ورزش-الكتروكارديوگرافي  ............. درمانگاهها : درمانگاه اطفال-درمانگاه اورژانس-درمانگاه بينايي سنجي-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه قلب-درمانگاه ديابت  ........... نشانی : ميدان قدس - ابتداي خيابان مدرس  8-4452031

 

بيمارستان مهرگان

اين بيمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1345با ظرفيت 52 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر  ۵۴  تخت داير دارد   ............ بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : ENT-ارتوپدي-جراحي زنان و زايمان-جراحي مردان -مامايي -بخش نوزادان-NICU  ........... پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-راديولوژي-الكترو كارديو گرافي   ............. درمانگاهها : عمومي -درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه زنان و زايمان ........... نشانی : خ شيخ بهايي - جنب بانک رفاه  2330043-0311

 

بيمارستان نور و علی اصغر

اين بيمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و درابتدا با نام بیمارستان خورشيد در سال 1292 ه.ش تاسيس و در سال 1300 (ه.ش) به بهره برداري رسيده است . اين بيمارستان به همت فردي خير به نام نورالله اقا نجفي ايجاد و با هدايا و موقوفات در سالهاي بعد توسعه و گسترش يافته است . پس از ملحق شدن آن به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  تحت حمايت نظارت و سرپرستي آن قرار گرفت . این بیمارستان بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه از سال 1326 با ظرفيت 286تخت ثابت, شروع , و در حال حاضر  ۱۶۲  تخت داير دارد.سطح زير بناي فعلي بيمارستان نور 15776 متر مربع مي باشد كه بخشهاي بستري و درماني آن شامل اورژانس قلب و داخلي با مساحت (375 )، اورژانس روانپزشكي با (300 )، اورژانس مسمومين با (124)، روانپزشكي مردان (600)، روانپزشكي زنان (600)، داخلي مردان (518)، داخلي زنان (518) ، قلب (518)، آنژيوگرافي و سي سي يو (325) و مركز حضرت علي اصغر(ع) داراي بخشهاي ارولوژي (610)، پيوند كليه و نفرولوژي (610)، دياليز حدود (150) سنگ شكن و اتاق عمل میباشد .  مساحت زمين بيمارستان  حضرت علي اصغر(ع) 900 مترمربع مي باشد كه حدود 6500 متر زير بنا دارد  ....................... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : پيوندكليه-فوق تخصصي ـ داخلي روماتولوژي-ارولوژي-روانپزشكي-POST CCU و قلب-CCU-فوق تخصصي ـ داخلي كليه ( نفرولوژي )-فوق تخصصي ـ داخلي ريه-فوق تخصصي ـ داخلي غدد ( اندو كراينولوژي )-فوق تخصصي ـ داخلي كبد و گوارش .................. پاراکلینیکها : الكتروكارديوگرافي-الكتروشوك-تست ورزش-تست يوروديناميك-آندوسكوپي-نوارنگاري-اسپيرومتري - تست ريه-برونكوسكوپي-آزمايشگاه طبي-آنژيوگرافي-اكوكارديوگرافي-الكتروآنسفالوگرافي-سنگ شكن برون اندامي-راديولوژي-سونوگرافي  ................. درمانگاهها : درمانگاه طب فيزيكي و توانبخشي-درمانگاه عفوني-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي روماتولوژي-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي كبد و گوارش-ليزردرماني-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه گفتار درماني-درمانگاه فوق تخصصي ـ اطفال روانپزشكي-درمانگاه كاردرماني-درمانگاه تغذيه - درمانگاه ارولوژي-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه پوست-درمانگاه ترك اعتياد ( UROD و ...... ) -درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي كليه ( نفرولوژي )-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي ريه-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي غدد ( اندوكراينولوژي )-درمانگاه قلب  ........... نشانی : تقاطع خيابان استانداري وهشت بهشت 03112222892

 

بيمارستان زهرای مرضیه (س) 

اين بيمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بيمارستاني خیریه  – درمانی است كه در سال ....... تأسيس, و در حال حاضر  ۴۳  تخت داير دارد  ............ بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : قلب-اطفال-جراحي عمومي-داخلي -ارولوژي-ارتوپدي-CCU-POST CCU -ENT-ICU جنرال  .................. پاراکلینیکها : آندوسكوپي-اكوكارديوگرافي-راديولوژي-سونوگرافي-آزمايشگاه طبي-تست ورزش-كولونوسكوپي ................. درمانگاهها : درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه ENT-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه اورژانس-درمانگاه بيهوشي و درد-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه درمانگاه اورژانس-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه عفوني-درمانگاه فوق تخصصي ـ اطفال گوارش -درمانگاه قلب ........... نشانی :  خيابان علامه مجلسي 4456061

 

 بيمارستان حضرت زهرا (س)  

اين بيمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال ....... تأسيس, و در حال حاضر  ۳۹ تخت داير دارد  ............ بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : گوش وحلق وبيني-زنان و زايمان-ارتوپدي-نوزادان-جراحي مردان-چشم-جراحي زنان .................. پاراکلینیکها : تست ورزش-داروخانه-ماموگرافي-الكتروكارديوگرافي-اندوسكوپي-پاتولوژي-اكوكارديوگرافي-راديولوژي-سي تي اسكن-سونوگرافي  ................. درمانگاهها : جراحي عمومي-زنان وزايمان-داخلي-گوش حلق وبيني-اورژانس-داخلي-قلب-پوست-تغذيه-عفوني-ارتوپدي-اطفال-اعصاب و روان ........... نشانی : ميدان قدس - چهارراه عاش اصفهانی - بعد از حرم 5511195-7  

 

بيمارستان حجتیه

اين بيمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بيمارستاني خیریه  – درمانی است كه در سال ....... تأسيس, و در حال حاضر  ۳۸  تخت داير دارد  ............ بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحي عمومي-داخلي -ارتوپدي-جراحي زنان و زايمان-بخش نوزادان-هماتولوژي .................. پاراکلینیکها : داروخانه-راديولوژي-سونوگرافي-آزمايشگاه طبي-اكوكارديوگرافي  ................. درمانگاهها :  درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه ENT-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه داخلي-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه پوست-درمانگاه ديابت-درمانگاه اورژانس-درمانگاه بيماران دياليزي-درمانگاه خون- درمانگاه ارولوژي-درمانگاه مشاوره تغذيه-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب ........... نشانی : خيابان سجاد - خيابان سپهسالار - روبروي بانک سپه 6306001-8

 

 بيمارستان بهارستان 

اين بيمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال ....... تأسيس, و در حال حاضر  ۵۲  تخت داير دارد  ............ بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحي زنان و زايمان-ICU جنرال-نوزادان-CCU-POST CCU و قلب-جراحي عمومي .................. پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-اسپيرومتري-آندوسكوپي-اكوكارديوگرافي-الكترميوگرافي-راديولوژي-سونوگرافي-ماموگرافي-كولونوسكوپي-داروخانه  ................. درمانگاهها :  درمانگاه فوق تخصصي ـ اطفال كليه ( نفرولوژي )-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه اطفال-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي ريه-درمانگاه قلب-درمانگاه چشم-درمانگاه ENT-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه پوست-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه داخلي-درمانگاه عفوني-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي كليه ( نفرولوژي )-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه طب فيزيكي و توانبخشي-درمانگاه فيزيوتراپي  ........... نشانی :بلوار شهداي صفه 03116249495

---------------------------------

نوشته شده در تاریخ: 1385/3/18

آمار بازدیدها

بازدید امروز : 417
بازدید دیروز : 2958
بازدید این ماه : 66206
بازدید امسال : 207406
بازدید کل : 36574479

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش