50 مطلب آخر
صفحه اصلی / بیمارستانهای خوزستان2 : آبادان بهبهان خرمشهر شوش هفتگل ماهشهر رامهرمز گتوند ایذه...

 

مشخصات بیمارستانهای استان خوزستان 2  

صفحه دوم  -  سايرشهرهاي استان

 
اطلاعات بیمارستانهای نظامی و انتظامی در سایت تخصصی بیمارستانسازی ذکر نمیشود

توجه : تاریخ تنظیم مطالب این صفحه سال 1385 بوده است

اطلاعات جدید و کامل تر از  بیمارستانهای جدیدالتاسیس و قدیمی فعال 

همچنین آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه های بیمارستانی در سطح تمامی شهرستانهای استان خوزستان 

مربوط به  6 ماههء اخیر در فولدر  بولتن خبر   و مطالب قبل از 6 ماه اخیر در فولدر  چند پروژه   قرار دارد     
 

 

بیمارستان آیت ا... طالقانی

این بیمارستان در شهرستان آبادان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1374 با ظرفیت تخت ثابت 220 ، تأسیس ، و در حال حاضر 140 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، ICU

 

 

بیمارستان اسلامی

این بیمارستان در شهرستان آبادان واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است . که در سال 1351 با ظرفیت تخت ثابت 54 ، تأسیس ، و در حال حاضر 54 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان

 

 

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان آبادان واقع شده و بیمارستانی نفت – درمانی است . که در سال 1303 با ظرفیت تخت ثابت 150 ، تأسیس ، و در حال حاضر 60 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، عفونی

 

 

بیمارستان دکتر بهشتی

این بیمارستان در شهرستان آبادان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1368 با ظرفیت تخت ثابت 200 ، تأسیس ، و در حال حاضر 110 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، CCU

 

 

بیمارستان 17 شهریور

این بیمارستان در شهرستان آبادان واقع شده و بیمارستانی تأمین اجتماعی – درمانی است . که در سال 1373 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 62 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان

 

 

بیمارستان شهید ایرانپور

این بیمارستان در شهرستان امیدیه واقع شده و بیمارستانی نفت – درمانی است . که در سال 1351 با ظرفیت تخت ثابت 74 ، تأسیس ، و در حال حاضر 74 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان

 

 

بیمارستان شهید بهشتی

این بیمارستان در شهرستان اندیمشک واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1335 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 100 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ،  CCU

 

 

بیمارستان 17 شهریور

این بیمارستان در شهرستان ایده واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1345 با ظرفیت تخت ثابت 150 ، تأسیس ، و در حال حاضر 120 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان

 

 

بیمارستان شهید طباطبایی

این بیمارستان در شهرستان باغملک واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1376 با ظرفیت تخت ثابت 32 ، تأسیس ، و در حال حاضر 20 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، کودکان

 

 

بیمارستان راه زینب

این بیمارستان در شهرستان بندر امام واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1342 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر 35 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان

 

 

بیمارستان شهدا

این بیمارستان در شهرستان بندر ماهشهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1342 با ظرفیت تخت ثابت 150 ، تأسیس ، و در حال حاضر 120 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، ارولوژی ، Post CCU ، CCU

 

 

بیمارستان صنایع پتروشیمی

این بیمارستان در شهرستان بندر ماهشهر واقع شده و بیمارستانی نفت – درمانی است . که در سال 1378 با ظرفیت تخت ثابت 200 ، تأسیس ، و در حال حاضر 100 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، ارتوپدی ، روانپزشکی ، ارولوژی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ICU ، CCU

 

 

بیمارستان اشرفی اصفهانی

این بیمارستان در شهرستان بهبهان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1362 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر 50 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان

 

 

بیمارستان تامین اجتماعی

این بیمارستان در شهرستان بهبهان واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است . که در سال 1357 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 96 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، کودکان

 

 

بیمارستان دکتر شهید زاده

این بیمارستان در شهرستان بهبهان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1347 با ظرفیت تخت ثابت 158 ، تأسیس ، و در حال حاضر 115 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، کودکان ، اورژانس ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، Post CCU ، CCU

 

 

بیمارستان فریده بهبهانی (17 شهریور)

این بیمارستان در شهرستان بهبهان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1357 با ظرفیت تخت ثابت 105 ، تأسیس ، و در حال حاضر 55 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از :جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

 

 

بیمارستان الزهرا

این بیمارستان در شهرستان خرمشهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1374 با ظرفیت تخت ثابت 75 ، تأسیس ، و در حال حاضر 60 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

 

 

بیمارستان سوم خرداد

این بیمارستان در شهرستان خرمشهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1374 با ظرفیت تخت ثابت 75 ، تأسیس ، و در حال حاضر 60 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، Post CCU ، CCU

 

 

بیمارستان آیت ا... نبوی

این بیمارستان در شهرستان دزفول واقع شده و بیمارستانی خیریه – درمانی است . که در سال 1370 با ظرفیت تخت ثابت 120 ، تأسیس ، و در حال حاضر 120 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

 

 

بیمارستان افشار

این بیمارستان در شهرستان دزفول واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1350 با ظرفیت تخت ثابت 150 ، تأسیس ، و در حال حاضر 140 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، کودره ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، عفونی ، نورولوژی ، CCU

 

 

بیمارستان یا زهرا

این بیمارستان در شهرستان دزفول واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1310 با ظرفیت تخت ثابت 125 ، تأسیس ، و در حال حاضر 90 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان

 

 

بیمارستان شهید چمران

این بیمارستان در شهرستان دشت آزادگان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی– درمانی است . که در سال 1342 با ظرفیت تخت ثابت 105 ، تأسیس ، و در حال حاضر 78 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

 

 

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان رامهرمز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1359 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 120 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

 

 

بیمارستان شهید معرفی زاده

این بیمارستان در شهرستان شادگان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1371 با ظرفیت تخت ثابت 125 ، تأسیس ، و در حال حاضر 64 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، CCU

 

 

بیمارستان نظام مافی

این بیمارستان در شهرستان شوش واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1355 با ظرفیت تخت ثابت 57 ، تأسیس ، و در حال حاضر 100 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

 

 

بیمارستان خاتم الانبیا

این بیمارستان در شهرستان شوشتر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1376 با ظرفیت تخت ثابت 126 ، تأسیس ، و در حال حاضر 110 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

 

 

بیمارستان والفجر

این بیمارستان در شهرستان شوشتر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1362 با ظرفیت تخت ثابت 110 ، تأسیس ، و در حال حاضر 110 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : ادغام در بیمارستان خاتم الانبیا ، CCU

 

 

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان مسجد سلیمان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1303 با ظرفیت تخت ثابت 115 ، تأسیس ، و در حال حاضر 115 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

 

 

بیمارستان 22 بهمن

این بیمارستان در شهرستان مسجد سلیمان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1338 با ظرفیت تخت ثابت 150 ، تأسیس ، و در حال حاضر 150 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، CCU

 

-----------------------------------------------------

نوشته شده در تاریخ: 1385/11/30

 

 

آمار بازدیدها

بازدید امروز : 1124
بازدید دیروز : 3003
بازدید این ماه : 71954
بازدید امسال : 213154
بازدید کل : 36580227

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش