50 مطلب آخر
صفحه اصلی / بیمارستانهای استان زنجان - ابهر سلطانیه خرمدره خدابنده طارم ایجرود ماه نشان...

 

مشخصات بیمارستانهای استان زنجان

 
اطلاعات بیمارستانهای نظامی و انتظامی در سایت تخصصی بیمارستانسازی ذکر نمیشود

اطلاعات  آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه های بیمارستانی در سطح تمامی شهرستانهای استان زنجان 

مربوط به  9 ماههء اخیر در فولدر  بولتن خبر   قرار دارد     
  

 

سال تصویب شهرستان : 1316

شهرستان

زنجان 

جمعیت :  500 هزار نفر

فاصله تا تهران : 334 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  1200

بیمارستان آیت الله موسوی   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1386 تأسیس و در حال حاضر  547 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  64 هزار مترمربع  و در 120 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان  عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی  ، جراحی قلب باز ، جراحی قلب باز اطفال ، آنزیوگرافی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، ان.آی.سی.یو ، دیالیز ٬ جراحی مغز واعصاب ، عفونی ، پوست ، غدد ، خون ، نفرولوژی ،  سی.تی.اسکن ، ام.آر.آی ، بخش سوختگی ، بخش ناباروری ،  آی.وی.اف + جراحی توراکس + 51 هزارمترمربع فضای سبز

بیمارستان ولیعصر  

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1378 تأسیس و در حال حاضر 300  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  30 هزار مترمربع  و در 230 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، ان.آی.سی.یو ، دیالیز ٬ جراحی مغز واعصاب ، عفونی ، پوست ، غدد ، خون ، نفرولوژی ، شیمی درمانی + پیوند مغز استخوان ، پیوند قرنیه ،  رادیو تراپی + پزشکی هسته ای ، انکولوژی ، سی.تی.اسکن

بیمارستان اعصاب و روان شهید بهشتی  

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1315 تأسیس و در حال حاضر 115 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  7 هزار مترمربع  و در ... هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از اورژانس روانپزشکی ، بستری زنان و مردان روانپزشکی ، واحد الکتروشوک ،  تخت دیالیز

بیمارستان تامین اجتماعی امام حسین   

بیمارستانی متعلق به تامین اجتماعی است که در سال 1379  تأسیس و در حال حاضر 142 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  9 هزار مترمربع  و در 100 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ زنان و زایمان ، گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، جراحی مغز واعصاب ،  سی.تی.اسکن  
بیمارستان  خصوصی بهمن  

بیمارستانی متعلق به بخش خصوصی است که در سال 1392 تأسیس و در حال حاضر 100 تخت دائر دارد. مساحت زیربنای این بیمارستان  17 هزار مترمربع  و در 11 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، بلوک زایمان ،  چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ، جراحی قلب باز ، کت لب  ،  سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، ام.آر.آی ، سی.تی.اسکن ،  پزشکی هسته ای
 
 

سال تصویب شهرستان :  1348

شهرستان

 ابهر

جمعیت :  172 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 107 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  200

بیمارستان امدادی  

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1352 تأسیس و در حال حاضر 135  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  ... هزار مترمربع  و در 20 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، ان.آی.سی.یو ، دیالیز ، شیمی درمانی ، سی.تی.اسکن

بیمارستان تامین اجتماعی امید   

بیمارستانی متعلق به تامین اجتماعی است که در سال 1388  تأسیس و در حال حاضر 65 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان  9 هزار مترمربع  و در 95 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ زنان و زایمان ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو 

 

سال تصویب شهرستان :  1348

شهرستان

 خدابنده ( قیدار )

جمعیت :  170 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 86 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  96

بیمارستان امیرالمومنین 

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1378 تأسیس و در حال حاضر 96 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 12 هزار مترمربع  و در 220 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ٬ زنان و زایمان ،  ارولوژی ، چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ، سی.سی.یو ٬ آی.سی.یو ، ان.آی.سی.یو ، دیالیز ،
 
 

سال تصویب شهرستان : 1375

شهرستان

 ماهنشان

جمعیت :  41  هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 109 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  32

بیمارستان رازی 

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1384 تأسیس و در حال حاضر 32 تخت دائر دارد  . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : بلوک زایمان ،  داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ، دیالیز
 
  

سال تصویب شهرستان :  1376

شهرستان

طارم 

جمعیت :  50 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 98 کیلومتر

تعداد تخت بستری : 32

بیمارستان شهدای طارم - آببر

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1375 توسط جامعه اقتصادی اتحادیه اروپا  تأسیس و در حال حاضر 32 تخت دائر دارد  . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : بلوک زایمان ،  داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ، دیالیز
 
 

سال تصویب شهرستان :  1376

شهرستان

خرمدره 

جمعیت :  67 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 93 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  65

بیمارستان بوعلی سینا 

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1382 تأسیس و در حال حاضر 65 تخت دائر دارد .  مساحت زیربنای این بیمارستان 7 هزار مترمربع  و در 10 هزار مترمربع زمین واقع شده است  .  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : بلوک زایمان ،  داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ، دیالیز
 
 

سال تصویب شهرستان :  1376

شهرستان

ایجرود  (زرین آباد)

جمعیت : 40  هزار نفر

فاصله تا مرکز استان : 41 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  32

بیمارستان ایثار ایجرود 

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1392 تأسیس و در حال حاضر 32 تخت دائر دارد  . مساحت زیربنای این بیمارستان 3 هزار مترمربع  و در 4 هزار مترمربع زمین واقع شده است .تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : بلوک زایمان ،  داخلی  ، جراحی ٬ اطفال ، زنان ، اورژانس ، دیالیز
 
 

سال تصویب شهرستان :  1392

شهرستان

سلطانیه 

جمعیت :  8 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  44 کیلومتر

تعداد تخت بستری : 

این شهرستان فاقد بیمارستان میباشد

  گردآوری و تنظیم :  تحریریه سایت تخصصی بیمارستانسازی در ایران 

هرگونه باز نشراطلاعات بالا درسایتهای اینترنتی ،  بدون درج نام سایت بیمارستانسازی و ایجاد لینک به این صفحه ، ممنوع میباشد.


تاریخ ایجاد این صفحه خرداد ماه  1385   ///    تاریخ  آخرین به روزرسانی آبان ماه 1395 

آمار بازدیدها

بازدید امروز : 359
بازدید دیروز : 2958
بازدید این ماه : 66148
بازدید امسال : 207348
بازدید کل : 36574421

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش