50 مطلب آخر
صفحه اصلی / بیمارستانهای استان کرمان: سیرجان زرند رفسنجان جیرفت بم شهربابک کهنوج رودبار بردسیر عنبرآباد...

 

مشخصات بیمارستانهای استان کرمان

 
اطلاعات بیمارستانهای نظامی و انتظامی در سایت تخصصی بیمارستانسازی ذکر نمیشود

توجه :  تاریخ تنظیم مطالب این صفحه سال 1385 بوده است

اطلاعات جدید و کامل تر از  بیمارستانهای جدیدالتاسیس و قدیمی فعال 

همچنین آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه های بیمارستانی در سطح تمامی شهرستانهای استان کرمان 

مربوط به  6 ماههء اخیر در فولدر  بولتن خبر   و مطالب قبل از 6 ماه اخیر در فولدر  چند پروژه   قرار دارد     
 

بيمارستان آیت ا.. کاشانی

اين بيمارستان در شهرستان كرمان واقع شده و بيمارستاني تامین اجماعی – درمانی است كه در سال 1340 باظرفيت 300 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 250 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ گوش و حلق و بینی ٬ چشم پزشکی ٬ عفونی ٬ نرولوژی ٬ ارولوژی ٬ ارتوپدی ٬ ICU ٬ CCU

 

بيمارستان ارجمند

اين بيمارستان در شهرستان كرمان واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1348 باظرفيت 50 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 50 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ ارولوژ ی٬ ارتوپدی

 

بيمارستان دکتر باهنر

اين بيمارستان در شهرستان كرمان واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1332 باظرفيت 500 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 300 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ اورژانس ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ ICU

 

بيمارستان راضیه فیروز

اين بيمارستان در شهرستان كرمان واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1352 باظرفيت 50 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 75 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ گوش و حلق و بینی ٬ چشم پزشکی ٬ ارولوژی٬ جراحی ترمیمی٬ ارتوپدی ٬ Post CCU ٬ CCU ٬ ICU

 

بيمارستان سوانح سوختگی

اين بيمارستان در شهرستان كرمان واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1337باظرفيت 75 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 55 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: سوختگی

 

بيمارستان شماره دو (شفا)

اين بيمارستان در شهرستان كرمان واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1342باظرفيت 400 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 220 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: داخلی ٬ اورژانس ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی ٬ نرولوژی ٬ قلب ٬ نفرولوژ ی٬ انکولوژی ٬ جراحی ترمیمی٬ Post CCU ٬ CCU ٬ ICU

 

بيمارستان شماره یک (کرمان درمان )

اين بيمارستان در شهرستان كرمان واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1358 باظرفيت 250 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 250 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ نوزادان ٬ پوست ٬ جراحی کودکان ٬ داخلی گوارش ٬ ICU ٬ CCU

 

بيمارستان شماره 3 (مهرابی)

اين بيمارستان در شهرستان كرمان واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1349 باظرفيت 75 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 61 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: چشم پزشکی

 

بيمارستان شهید بهشتی

اين بيمارستان در شهرستان كرمان واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1360 باظرفيت 250 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 200 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: روانپزشکی

 

بیمارستان آیت ا... کاشانی

این بیمارستان در شهرستان بافت واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1346 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 100 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

 

بیمارستان زایشگاه برد سیر

این بیمارستان در شهرستان برد سیر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1368 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 25 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان

 

بیمارستان افلاطونیان

این بیمارستان در شهرستان بم واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است . که در سال 1377 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر 50 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، ارتوپدی

 

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان بم واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1356 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 136 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، کودکان ، Post CCU ، CCU

 

بیمارستان زایشگاه مهدیه

این بیمارستان در شهرستان بم واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1357 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر 30 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان

 

بیمارستان نرمانشیر

این بیمارستان در شهرستان بم واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1378 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر 0 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ( هنوز افتتاح نشده است )

 

بیمارستان آیت ا... کاشانی

این بیمارستان در شهرستان جیرفت واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1347 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 70 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان ، کودکان ، نوزادان

 

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان جیرفت واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1368 با ظرفیت تخت ثابت 120 ، تأسیس ، و در حال حاضر 100 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، اورژانس ، ارتوپدی ، CCU

 

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

این بیمارستان در شهرستان رفسنجان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1365 با ظرفیت تخت ثابت 300 ، تأسیس ، و در حال حاضر 250 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، جراحی مغز و اعصاب ، کودکان ، اورژانس ، نوزادان ، ارتوپدی ، عفونی ، نرولوژی ، CCU ، ICU

 

بیمارستان مرادی

این بیمارستان در شهرستان رفسنجان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1337 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 59 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، روانپزشکی

 

بیمارستان نیک نفس

این بیمارستان در شهرستان رفسنجان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1346 با ظرفیت تخت ثابت 80 ، تأسیس ، و در حال حاضر 71 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان وزایمان

 

بیمارستان تامین اجتماعی

این بیمارستان در شهرستان زرند واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است . که در سال 1372 با ظرفیت تخت ثابت 168 ، تأسیس ، و در حال حاضر 70 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

 

بیمارستان سینا

این بیمارستان در شهرستان زرند واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1350 با ظرفیت تخت ثابت 84 ، تأسیس ، و در حال حاضر 84 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، گوش و حلق و بینی

 

بیمارستان آیت ا... کاشانی

این بیمارستان در شهرستان سیرجان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1349 با ظرفیت تخت ثابت 85 ، تأسیس ، و در حال حاضر 85 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، کودکان ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی

 

بیمارستان امام رضا (ع)

این بیمارستان در شهرستان سیرجان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1364 با ظرفیت تخت ثابت 60 ، تأسیس ، و در حال حاضر 60 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، Post CCU ، CCU

 

بیمارستان دکتر غرضی

این بیمارستان در شهرستان سیرجان واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است . که در سال 1372 با ظرفیت تخت ثابت 160 ، تأسیس ، و در حال حاضر 120 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، عفونی ، ارولوژی ، قلب ، پوست ، CCU

 

بیمارستان ولیعصر (عج)

این بیمارستان در شهرستان شهر بابک واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1366 با ظرفیت تخت ثابت 85 ، تأسیس ، و در حال حاضر 80 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، CCU

 

بیمارستان دوازدهم فروردین

این بیمارستان در شهرستان کهنوج واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1363 با ظرفیت تخت ثابت 80 ، تأسیس ، و در حال حاضر 50 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، کودکان ، اورژانس ، CCU

 

------------------------------------------------

نوشته شده در تاریخ: 1385/3/18

آمار بازدیدها

بازدید امروز : 436
بازدید دیروز : 2958
بازدید این ماه : 66225
بازدید امسال : 207425
بازدید کل : 36574498

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش