50 مطلب آخر
صفحه اصلی / بیمارستانهای استان کرمانشاه : گیلانغرب سنقر کامیاران هرسین کنگاور صحنه اسلام آباد...

 

مشخصات بیمارستانهای استان کرمانشاه

 
اطلاعات بیمارستانهای نظامی و انتظامی در سایت تخصصی بیمارستانسازی ذکر نمیشود

توجه :  تاریخ تنظیم مطالب این صفحه سال 1385 بوده است

اطلاعات جدید و کامل تر از  بیمارستانهای جدیدالتاسیس و قدیمی فعال 

همچنین آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه های بیمارستانی در سطح تمامی شهرستانهای استان کرمانشاه 

مربوط به  6 ماههء اخیر در فولدر  بولتن خبر   و مطالب قبل از 6 ماه اخیر در فولدر  چند پروژه   قرار دارد     
 

 

بيمارستان امام خمینی (ره)

اين بيمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1358باظرفيت 220 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 220 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ اورژانس ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی٬ مسمومیت ٬ سوختگی ٬ ICU

 

بيمارستان امام علی (ع)

اين بيمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1378 باظرفيت 150 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 150 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: داخلی ٬ قلب ٬ جراحی قلب ٬ قلب کودکان ٬ ICU ٬ CCU ٬ Post CCU

 

بيمارستان چهارمین شهید محراب

اين بيمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1367 باظرفيت 200 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 95 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: ارولوژی ٬ نفرولوژی ٬ پیوند اعضا ٬ اورژانس

 

بيمارستان دکتر بهشی

اين بيمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1337 باظرفيت 100 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 93 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: کودکان ٬ قلب ٬ اورژانس ٬ جراحی قلب ٬ CCU ٬ ICU

 

بيمارستان دکتر پرندیان

اين بيمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1345باظرفيت 50 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 50 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬کودکان ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی

 

بيمارستان رازی

اين بيمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1355 باظرفيت 90 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 80 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: کودکان ٬ نوزادان ٬ اورژانس ٬ ICU

 

بيمارستان سجاد

اين بيمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1356باظرفيت 50 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 50 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق وبینی

 

بيمارستان سینا

اين بيمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1354 باظرفيت 85 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 85 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: عفونی

 

بيمارستان شهدا

اين بيمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بيمارستاني تامین اجتماعی – درمانی است كه در سال 1361باظرفيت 205 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 202 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ ارولوژ ی٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی

 

بيمارستان شهید فهمیده

اين بيمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1352 باظرفيت 200 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 213 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ انکولوژی ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ ICU

 

بيمارستان فارابی

اين بيمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1360 باظرفيت 300 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 187 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: روانپزشکی ٬ نرولوژی ٬ اورژانس

 

بيمارستان معتضدی

اين بيمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1335 باظرفيت 220 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 190 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: زنان وزایمان ٬ نوزادان

 

بيمارستان مهدیه

اين بيمارستان در شهرستان کرمانشاه واقع شده و بيمارستاني خیریه – درمانی است كه در سال 1353باظرفيت 100 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 64 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی

 

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان اسلام آباد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1314 با ظرفیت تخت ثابت 120 ، تأسیس ، و در حال حاضر 120 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، روانپزشکی ، پوست ، قلب ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، Post CCU ، CCU

 

بیمارستان قدس پاوه

این بیمارستان در شهرستان پاوه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1348 با ظرفیت تخت ثابت 70 ، تأسیس ، و در حال حاضر 54 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

 

بیمارستان شهداء

این بیمارستان در شهرستان سر پل ذهاب واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1370 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 40 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

 

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان سنقر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1356 با ظرفیت تخت ثابت 65 ، تأسیس ، و در حال حاضر 65 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

 

بیمارستان معاون

این بیمارستان در شهرستان صحنه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1328 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 29 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

 

بیمارستان دکتر چمران

این بیمارستان در شهرستان کنگاور واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1351 با ظرفیت تخت ثابت 70 ، تأسیس ، و در حال حاضر 60 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

 

بیمارستان الزهرا (س)

این بیمارستان در شهرستان گیلانغرب واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1374 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 18 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

 

-------------------------------------------

نوشته شده در تاریخ: 1385/3/18

آمار بازدیدها

بازدید امروز : 1173
بازدید دیروز : 3003
بازدید این ماه : 72003
بازدید امسال : 213203
بازدید کل : 36580276

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش