50 مطلب آخر
صفحه اصلی / بیمارستانهای گیلان:رشت لاهیجان انزلی رودسر لنگرود تالش آستانه رودبار فومن صومعه سرا..

 

 مشخصات بیمارستانهای استان گیلان

 
اطلاعات بیمارستانهای نظامی و انتظامی در سایت تخصصی بیمارستانسازی ذکر نمیشود

 اطلاعات آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه های بیمارستانی در سطح تمامی شهرستانهای استان گیلان 

مربوط به  9  ماههء اخیر در فولدر  بولتن خبر   قرار دارد      
 

Image result for ‫استان گیلان‬‎

 

سال تصویب شهرستان :  1316

شهرستان

رشت

جمعیت : 925 هزار نفر

فاصله تا تهران :  330 کیلومتر

تعداد تخت بستری : 2200

بيمارستان پور سینا

 بيمارستاني دانشگاهی كه در سال 1297  تأسيس و در حال حاضر 314 تخت داير دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 15 هزار مترمربع  و در 36 هزار مترمربع زمین واقع شده است .  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ اورژانس ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ نرولوژی ، آی سی یو

بيمارستان رازی

بيمارستاني دانشگاهی است كه در سال 1342 تأسيس و درحال حاضر 220 تخت داير دارد. مساحت زیربنای این بیمارستان ... هزار مترمربع و در 40 هزار مترمربع زمین واقع شده است. تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: داخلی٬ جراحی٬ ارولوژی، عفونی، پوست، اورژانس، پیوند کلیه ، دیالیز، ICU

 بيمارستان قلب دکتر حشمت

بيمارستاني دانشگاهی است كه در سال 1348 تأسيس و در حال حاضر 178 تخت داير دارد. مساحت زیربنای این بیمارستان 8 هزار مترمربع  و در 16 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: جراحی قلب ٬ قلب ٬ اورژانس ٬ Post CCU ٬ CCU ٬ ICU

بيمارستان کودکان 17 شهریور

 بيمارستاني دانشگاهی كه در سال 1354 باظرفيت 170 تخت تأسيس و در حال حاضر 170 تخت داير دارد. تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: کودکان ٬ اورژانس ٬ تالاسمی ٬ نوزادان ٬ عفونی

بيمارستان زنان الزهرا(س)

بيمارستاني دانشگاهی است كه در سال 1354 تأسيس و در حال حاضر 120 تخت داير دارد. تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: زنان و زایمان

بيمارستان  سوختگی ولایت

بيمارستاني دانشگاهی است كه در سال 1386  تأسيس و در حال حاضر 55 تخت داير دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 5 هزار مترمربع  و در .... هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: سوختگی

بيمارستان امیرالمومنین
بيمارستاني دانشگاهی است كه در سال 1379 تأسيس و در حال حاضر 62 تخت داير دارد.

بيمارستان  روانپزشکی شفا

بيمارستاني دانشگاهی است كه در سال 1353  تأسيس و در حال حاضر 220 تخت داير دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 8 هزار مترمربع  و در 15 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: روانپزشکی

بيمارستان  رسول اکرم - تامین اجتماعی

بيمارستان متعلق به تامین اجتماعی است كه در سال 1380  تأسيس و در حال حاضر 200 تخت داير دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان33 هزار مترمربع و در 220 هزار مترمربع زمین واقع شده است. تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: داخلی، جراحی٬ اورژانس، جراحی مغزواعصاب، ارتوپدی، نرولوژی، ICU

بیمارستان  خصوصی  گلسار

بيمارستاني خصوصی است كه در سال 1375  تأسيس و در حال حاضر 185 تخت داير دارد.  مساحت زیربنای این بیمارستان 14 هزار مترمربع  و در 12 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ ارولوژی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارتوپدی ٬ قلب ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ جراحی ترمیمی ICU٬

بیمارستان  خصوصی  قائم 

بيمارستاني خصوصی است كه در سال 1392 تأسيس و در حال حاضر 200  تخت داير دارد.  مساحت زیربنای این بیمارستان 20 هزارمترمربع  و در10 هزارمترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ ارولوژی ٬ چشم پزشکی ، ارتوپدی ٬ قلبCCU ٬ ICU

بيمارستان خصوصی  آریا

 بيمارستاني خصوصی  است كه در سال 1362  تأسيس و در حال حاضر 180 تخت داير دارد .   مساحت زیربنای این بیمارستان ....هزار مترمربع  و در 18 هزار مترمربع زمین واقع شده است .  تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ ارولوژی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارتوپدی ٬ قلب ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ CCU ٬ ICU

بيمارستان خصوصی توتونکاران

بيمارستاني خصوصی است كه در سال 1346 تأسيس و در حال حاضر 45 تخت داير دارد. تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: چشم پزشکی ، گوش حلق و بینی 

بيمارستان خصوصی فامیلی

بيمارستاني خصوصی است كه در سال .....  تأسيس و در حال حاضر 32 تخت داير دارد.

 

سال تصویب شهرستان :  1323

شهرستان

بندرانزلی

جمعیت : 140 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  40 کیلومتر

تعداد تخت بستری : 160

 بیمارستان بهشتی

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1382 تأسیس و در حال حاضر 160 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 17هزار مترمربع  و در 50 هزار مترمربع زمین واقع شده است  .  تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، ارولوژی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، CCU   

 

سال تصویب شهرستان :  1323

شهرستان

تالش

جمعیت : 190 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  98 کیلومتر

تعداد تخت بستری : 150

 بیمارستان شهید نورانی

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1354  تأسیس و در حال حاضر 108 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 5 هزار مترمربع  و در 8 هزار مترمربع زمین واقع شده است  . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، قلب ، ارولوژی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، Post CCU ، CCU

 بیمارستان خصوصی طاهری

بیمارستانی خصوصی است  که در سال 1368 تاسیس و در حال حاضر  40  تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، گوش و حلق و بینی

 

سال تصویب شهرستان :  1323

شهرستان

فومن

جمعیت : 95 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  27 کیلومتر

تعداد تخت بستری : 80

 بیمارستان امام حسن مجتبی

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1378  تأسیس و در حال حاضر 80 تخت دائر دارد .  مساحت زیربنای این بیمارستان 12 هزار مترمربع و در 46 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

 

سال تصویب شهرستان :  1324

شهرستان

لاهیجان

جمعیت : 170 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  44 کیلومتر

تعداد تخت بستری : 330

 بیمارستان بیست و دوم آبان

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1351 تأسیس و در حال حاضر 170 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، Post CCU ، CCU

بیمارستان سید الشهداء

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1350 تأسیس و در حال حاضر 80 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 5 هزار مترمربع و در 7 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، ارولوژی

 بیمارستان خصوصی شفا

بیمارستانی خصوصی است  که در سال 1378 تأسیس و در حال حاضر 85  تخت دائر دارد  . مساحت زیربنای این بیمارستان 5 هزار مترمربع و در 5 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان  ، CCU

 

سال تصویب شهرستان :  1337

شهرستان

  رودسر

جمعیت : 146 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  72 کیلومتر

تعداد تخت بستری : 98

 بیمارستان شهید انصاری

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1375 تأسیس و در حال حاضر 98 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 10 هزار مترمربع و در 14 هزار مترمربع زمین واقع شده است  . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی، زنان و زایمان ، اورژانس، دیالیز  ، Post CCU ، CCU

 

سال تصویب شهرستان :  1337

شهرستان

  آستارا

جمعیت : 90 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  170 کیلومتر

تعداد تخت بستری : 110

 بیمارستان بهشتی

بیمارستانی دانشگاهی  است  که در سال 1354  تأسیس و در حال حاضر 110 تخت دائر دارد .   مساحت زیربنای این بیمارستان 5 هزار مترمربع  و در 12 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی، زنان و زایمان ، چشم پزشکی ، ارتوپدی

 

سال تصویب شهرستان :  1338

شهرستان

  رودبار

جمعیت : 103 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  68 کیلومتر

تعداد تخت بستری : 122

 بیمارستان ولیعصر (عج) رودبار

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1366  تأسیس و در حال حاضر 40 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 3 هزار مترمربع  و در ... هزار مترمربع زمین واقع شده است  . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان سی و یکم خرداد منجیل

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1375  تأسیس ، و در حال حاضر 50 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، ارتوپدی    

بیمارستان سلامت رستم آباد

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1389  تأسیس و در حال حاضر 32 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 6 هزار مترمربع  و در 29 هزار مترمربع زمین واقع شده است  . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

 

سال تصویب شهرستان :  1338

شهرستان

  صومعه سرا

جمعیت : 130 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  28 کیلومتر

تعداد تخت بستری : 103

 بیمارستان امام خمینی (ره)

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1365 تأسیس و در حال حاضر 103 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 6 هزار مترمربع و در 20 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

 

سال تصویب شهرستان :  1338

شهرستان

  لنگرود

جمعیت : 140 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  60 کیلومتر

تعداد تخت بستری : 110

 بیمارستان امینی

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1344  تأسیس ، و در حال حاضر 110  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 6 هزار مترمربع و در 10 هزار مترمربع زمین واقع شده است .تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی، زنان و زایمان ، ارولوژی 

 

سال تصویب شهرستان :  1358

شهرستان

  آستانه اشرفیه

جمعیت : 106 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  36 کیلومتر

تعداد تخت بستری : 70

بیمارستان کوثر

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1366 تأسیس و در حال حاضر 76 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 8 هزار مترمربع و در 11 هزار مترمربع زمین واقع شده است  .  تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از زنان و زایمان ، نوزادان

 

سال تصویب شهرستان :  1374

شهرستان

  شفت

جمعیت : 60 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  25 کیلومتر

تعداد تخت بستری : 32

 بیمارستان شفت 

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1393 تأسیس و در حال حاضر 32 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 4 هزار مترمربع  و در 4 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از بخش‌های اورژانس، اتاق عمل سرپایی، رادیولوژی و رادیوگرافی، درمانگاه، آزمایشگاه، بخش جراحی، زایمان  زنان و کودکان، بخش دیالیز

 

سال تصویب شهرستان :  1376

شهرستان

  املش

جمعیت : 45 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  69 کیلومتر

تعداد تخت بستری : 32

بیمارستان املش

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1393 تأسیس و در حال حاضر 32 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 3 هزار مترمربع  و در 4 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از زنان و زایمان ، نوزادان

 

سال تصویب شهرستان :  1376

شهرستان

  رضوانشهر

جمعیت : 68 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  60 کیلومتر

تعداد تخت بستری :   ندارد

 

 این شهرستان فاقد بیمارستان میباشد .

 

سال تصویب شهرستان :  1376

شهرستان

  سیاهکل

جمعیت : 48 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  38 کیلومتر

تعداد تخت بستری : 32

 بیمارستان غدیر

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1393 تأسیس و در حال حاضر 32 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 3 هزار مترمربع  و در 4 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از اورژانس و داخلی

 

سال تصویب شهرستان :  1376

شهرستان

 ماسال

جمعیت : 53 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  50 کیلومتر

تعداد تخت بستری : 32

 بیمارستان رسالت            

بیمارستانی دانشگاهی است  که در سال 1387 تأسیس و در حال حاضر 32  تخت دائر دارد  . مساحت زیربنای این بیمارستان 4 هزار مترمربع و در 40 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان

  گردآوری و تنظیم :  تحریریه سایت تخصصی بیمارستانسازی در ایران 

هرگونه باز نشراطلاعات بالا درسایتهای اینترنتی ،  بدون درج نام سایت بیمارستانسازی و ایجاد لینک به این صفحه ، ممنوع میباشد.


 تاریخ ایجاد صفحه خرداد ماه  1385   ///    تاریخ  آخرین به روزرسانی آذرماه 1394

آمار بازدیدها

بازدید امروز : 1501
بازدید دیروز : 3003
بازدید این ماه : 72331
بازدید امسال : 213531
بازدید کل : 36580604

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش