50 مطلب آخر
صفحه اصلی / بیمارستانهای لرستان: خرم آباد بروجرد الیگودرز درود ازنا پلدختر نورآباد الشتر کوهدشت...

 

مشخصات بیمارستانهای استان لرستان

 
اطلاعات بیمارستانهای نظامی و انتظامی در سایت تخصصی بیمارستانسازی ذکر نمیشود   

اطلاعات آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه های بیمارستانی در تمام شهرستانهای استان لرستان 

مربوط به  9  ماههء اخیر در فولدر  بولتن خبر    قرار دارد  
  

 

 

 

سال تصویب شهرستان :  1316

شهرستان

خرم آباد 

جمعیت : 500 هزار نفر

فاصله تا تهران :  499 کیلومتر

تعداد تخت بستری : 1330

بیمارستان شهدای عشایر

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1351  تأسیس و در حال حاضر 350 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 11 هزار مترمربع  و در 54 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : جراحی ٬ جراحی مغز واعصاب ٬ اورژانس ٬ ارولوژی ٬ سوختگی ٬ جراحی قفسه سینه ٬ چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ICU

بیمارستان شهید رحیمی

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1391  تأسیس و در حال حاضر 250 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 27 هزار مترمربع  و در 25 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ اورژانس ٬ عفونی ٬ شیمی درمانی ،  دیالیز ، نورولوژی ٬ قلب + CCU + CTScan  + MRI

بیمارستان ایت الله مدنی

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1361  تأسیس و در حال حاضر 127 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 4 هزار مترمربع  و در 4  هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از کودکان ، قلب و عروق ، آنژیوگرافی ، انژیو پلاستی ، اورژانس

بیمارستان حاج کریم عسلی -  خیریه

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1372  تأسیس و در حال حاضر 60 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 4 هزار مترمربع  و در ..... هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از زنان ، زایمان ، نازایی ، ان.آی.سی.یو ، اورژانس

بیمارستان اعصاب و روان امام رضا

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1378  تأسیس و در حال حاضر 48  تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 2 هزار مترمربع  و در هزار و دویست مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از اعصاب و روان ، اورژانس

بیمارستان تامین اجتماعی

بیمارستانی متعلق به تامین اجتماعی است که در سال 1374  تأسیس و در حال حاضر 180 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 30 هزار مترمربع  و در 110 هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی

بیمارستان خصوصی توحید 

بیمارستانی متعلق به بخش خصوصی است که در سال 1370  تأسیس و در حال حاضر 90 تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از:  جراحی مغز و اعصاب ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی ٬ ارتوپدی

بیمارستان خصوصی شفا

بیمارستانی متعلق به بخش خصوصی است که در سال 1384  تأسیس و در حال حاضر 110 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 7 هزار مترمربع  و در ..... هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از:  جراحی قلب باز ، جراحی مغز و اعصاب ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی ٬ ارتوپدی

بیمارستان و زایشگاه خصوصی ایران

بیمارستانی متعلق به بخش خصوصی است که در سال 1353  تأسیس و در حال حاضر 60 تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از:   جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ چشم پزشکی

بیمارستان و زایشگاه خصوصی باختر

بیمارستانی متعلق به بخش خصوصی است که در سال ......  تأسیس و در حال حاضر ......  تخت دائر دارد . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از:  جراحی  زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس

بیمارستان و زایشگاه خصوصی دکتر شجاع

بیمارستانی متعلق به بخش خصوصی است که در سال ......  تأسیس و در حال حاضر 35 تخت دائر دارد .

بیمارستان امام خمینی سپید دشت (پاپی)

بیمارستانی دولتی است که در سال 1378  تأسیس و در حال حاضر 25 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 2  هزار مترمربع  و در ..... هزار مترمربع زمین واقع شده است . تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از داخلی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

 

 

سال تصویب شهرستان :   1316

شهرستان

 بروجرد

جمعیت :  350 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  107  کیلومتر

تعداد تخت بستری :  311

بیمارستان شهید چمران  

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1345 تأسیس و در حال حاضر 174 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 7 هزار مترمربع  و در 14هزار مترمربع زمین واقع شده است .  تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، سوختگی ، ان.آی.سی.یو ،  اورژانس

بیمارستان امام خمینی   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1340  تأسیس و در حال حاضر 105 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : قلب ، داخلی ، جراحی ، دیالیز ، کت لب ، جراحی قلب ، اورژانس

بیمارستان کوثر   

بیمارستانی متعلق به تامین اجتماعی است که در سال 1379 تأسیس و در حال حاضر 32 تخت دائر دارد. مساحت زیربنای این بیمارستان 6 هزار مترمربع و در 60 هزار مترمربع زمین واقع شده است. تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

 

 

سال تصویب شهرستان :  1337

شهرستان

الیگودرز

جمعیت : 145 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  150  کیلومتر

تعداد تخت بستری : 172

بیمارستان امام جعفر صادق   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1365 تأسیس و در حال حاضر 172 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، CTScan  + NICU

 

 

سال تصویب شهرستان :   1367

شهرستان

 کوهدشت

جمعیت :  220 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :   92 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  120

بیمارستان امام خمینی   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1372 تأسیس و در حال حاضر120 تخت دائر دارد. مساحت زیربنای این بیمارستان 8 هزار مترمربع و در 40 هزار مترمربع زمین واقع شده است. تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، CTScan  

 

 

سال تصویب شهرستان :  1367

شهرستان

دلفان  (نورآباد)

جمعیت :  145 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :   86 کیلومتر

تعداد تخت بستری : 96

بیمارستان ابن سینا  

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال1384 تأسیس و در حال حاضر 96 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 9 هزار مترمربع و در 80 هزار مترمربع زمین واقع شده است. تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، دیالیز ،  اورژانس ، CTScan

 

 

سال تصویب شهرستان :   1368

شهرستان

دورود

جمعیت : 165 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :    84 کیلومتر

تعداد تخت بستری :  152

بیمارستان شهدای 7 تیر  

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1365 تأسیس و در حال حاضر 120 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 9 هزار مترمربع و در 14 هزار مترمربع زمین واقع شده است. تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

بیمارستان نرگس   

بیمارستانی متعلق به تامین اجتماعی است که در سال 1380 تأسیس و در حال حاضر 32 تخت دائر دارد. مساحت زیربنای این بیمارستان 4 هزار مترمربع و در .... هزار مترمربع زمین واقع شده است. تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از :  زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

 

 

سال تصویب شهرستان :  1373

شهرستان

ازنا

جمعیت :  72 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :   127  کیلومتر

تعداد تخت بستری :  64

بیمارستان امام علی   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1380 تأسیس و در حال حاضر 64 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان .... هزار مترمربع و در 110 هزار مترمربع زمین واقع شده است. تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

 

 

سال تصویب شهرستان :   1373

شهرستان

الشتر   (سلسله)

جمعیت : 75 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :  53  کیلومتر

تعداد تخت بستری :  50

بیمارستان امام خمینی   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1386 تأسیس و در حال حاضر 50 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 9 هزار مترمربع و در .... هزار مترمربع زمین واقع شده است.  تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

 

 

سال تصویب شهرستان :  1373

شهرستان

پلدختر

جمعیت :  76 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :   118  کیلومتر

تعداد تخت بستری :  64

بیمارستان امام خمینی   

بیمارستانی دانشگاهی است که در سال 1389 تأسیس و در حال حاضر64 تخت دائر دارد . مساحت زیربنای این بیمارستان 9 هزار مترمربع و در 40 هزار مترمربع زمین واقع شده است. تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

 

 

سال تصویب شهرستان :   1386

شهرستان

دوره (چگنی)

جمعیت :  44 هزار نفر

فاصله تا مرکز استان :   35  کیلومتر

تعداد تخت بستری :  ندارد

 

این شهرستان فاقد بیمارستان میباشد

  گردآوری و تنظیم :  تحریریه سایت تخصصی بیمارستانسازی در ایران 

هرگونه باز نشراطلاعات بالا درسایتهای اینترنتی ،  بدون درج نام سایت بیمارستانسازی و ایجاد لینک به این صفحه ، ممنوع میباشد.


تاریخ ایجاد این صفحه خرداد ماه  1385   ///    تاریخ  آخرین به روزرسانی اردیبهشت ماه 1395 

آمار بازدیدها

بازدید امروز : 1709
بازدید دیروز : 3003
بازدید این ماه : 72539
بازدید امسال : 213739
بازدید کل : 36580812

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش