50 مطلب آخر
صفحه اصلی / بیمارستانهای استان یزد : اردکان میبد مهریز تفت بافق ابرکوه صدوق اشکذر خاتم بهاباد ...

 

مشخصات بیمارستانهای استان یزد

 
اطلاعات بیمارستانهای نظامی و انتظامی در سایت تخصصی بیمارستانسازی ذکر نمیشود

توجه :  تاریخ تنظیم مطالب این صفحه سال 1385 بوده است

اطلاعات جدید و کامل تر از  بیمارستانهای جدیدالتاسیس و قدیمی فعال 

همچنین آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه های بیمارستانی در سطح تمامی شهرستانهای استان یزد 

مربوط به  6 ماههء اخیر در فولدر  بولتن خبر   و مطالب قبل از 6 ماه اخیر در فولدر  چند پروژه   قرار دارد     
 

بيمارستان افشار یزد

اين بيمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1356 باظرفيت 320 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر  ۱۴۴  تخت داير دارد  ......... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از: جراحي عمومي-CCU-ICU قلب باز-فوق تخصصي ـ جراحي قلب-POST CCU و قلب-جراحي عمومي-ارتوپدي- زنان و زايمان ٬ عفونی  ٬ غدد ٬ ریه ٬ ........ پاراکلینیکها :  آنژيوگرافي-اكوكارديوگرافي-راديولوژي-سونوگرافي-آزمايشگاه طبي-تست ورزش-نوارنگاري-داروخانه  ...... درمانگاهها : درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه توانبخشي قلب-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه داخلي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه عفوني-درمانگاه فوق تخصصي ـ اطفال قلب-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي قلب-درمانگاه قلب  ........ نشانی : يزد بلوار جمهوري بيمارستان محمد صادق افشار   0351-5255011

 

بيمارستان دکتر رهنمون یزد

اين بيمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1314 باظرفيت 300 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر   ۱۴۱   تخت داير دارد.. ......... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند ازداخلی ٬ جراحی ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی ٬ قلب ٬ جراحی ترمیمی ٬ CCU , ICU   ........ پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-اكوكارديوگرافي-سونوگرافي-سي تي اسكن-الكتروكارديوگرافي-راديولوژي-تست ورزش-ليزر تراپي-سيستوسكوپي-اديومتري-هولتر      .......  درمانگاهها :  درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه انكولوژي-درمانگاه بينايي سنجي-درمانگاه پوست-درمانگاه ترك اعتياد ( UROD و ...... ) -درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه شنوايي سنجي-درمانگاه عفوني-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي فك و صورت-درمانگاه قلب-درمانگاه گفتار درماني-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه فوق تخصصي ـ اطفال روانپزشكي-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي روماتولوژي-درمانگاه فوق تخصصي ـ داخلي غدد ( اندوكراينولوژي )-ساير(درمانگاه)ژنتيك-درمانگاه تغذيه-درمانگاه اعصاب كودكان-درمانگاه عمومي-راديوتراپي -درمانگاه نفرولوژي -گوارش- روانكاو- تزريقات مردانه- تزريقات زنانه-جراحي ترميمي و سوختگي-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه شيمي درماني  ....... نشانی : یزد- خيابان فرخي     6260001

 

بيمارستان دکتر مجیبیان یزد

اين بيمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1324 باظرفيت 100 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر   ۱۱۴   تخت داير دارد... ......... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از: داخلی ٬ کودکان ٬ زنان وزایمان ٬ جراحی ٬ اورژانس ٬ نوزادان ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ جراحی مغز و اعصاب .. جراحي زنان و زايمان -جراحي عمومي-ارتوپدي-ارولوژي-اطفال-NICU-جراحي مغز و اعصاب -چشم-داخلي -فوق تخصصي ـ اطفال نوزادان-ENT-فوق تخصصي ـ اطفال كليه ( نفرولوژي )-ICU جنرال   ........ پاراکلینیکها : شنوايي سنجي -آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-راديولوژي-سونوگرافي-ماموگرافي-داروخانه-فيزيوتراپي    .......  درمانگاهها : درمانگاه تخصصي زنان و زايمان-درمانگاه جراحي- اطفال - داخلي-كلينيك تخصصي شبانه روزي كودكان    ....... نشانی : یزد-خيابان آيت الله كاشاني بيمارستان دكتر مجيبيان يزد   03516240061    

 

بيمارستان سوانح سوختگی یزد

اين بيمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1359 باظرفيت 50 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر  ۴۲  تخت داير دارد.. ......... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از: سوختگی ٬ پوست ٬ جراحی ترمیمی سوختگي فوق تخصصي ـ -ICU-بستري ويژه جراحي زيبايي ........ پاراکلینیکها : راديولوژي-آزمايشگاه طبي  .......  درمانگاهها : درمانگاه سوختگي-درمانگاه پوست   ....... نشانی : یزد- چهارراه معلم روبروي هتل بهاره  5250093

 

بيمارستان سیدالشهدا یزد

اين بيمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بيمارستاني خصوصی خیریه – درمانی است كه در سال 1361 باظرفيت 234تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر   ۱۸۹   تخت داير دارد... ......... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی ٬ قلب ٬ جراحی کودکان ٬ جراحی فک ٬ جراحی ترمیمی ٬ CCU .. CCU-ICU قلب باز-POST آنژيوگرافي-ارتوپدي-ارولوژي-اطفال-جراحي زنان و زايمان-جراحي عمومي-چشم-داخلي -فوق تخحصي ـ جراحي اطفال-فوق تخصصي ـ جراحي قلب-POST CCU و قلب-فوق تخصصي ـ جراحي ترميمي-ENT-NICU-جراحي مغز و اعصاب-داخلي اعصاب-آشپزخانه-تاسيسات- ICU جنرال ........ پاراکلینیکها : MRI-آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-اكوكارديوگرافي-راديولوژي-ليزر اگزايمر-سي تي اسكن-آندوسكوپي-تست ورزش -سونوگرافي   .......  درمانگاهها :  درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه پوست-درمانگاه ترك اعتياد ( UROD و ...... ) -درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه شنوايي سنجي-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي قلب-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه قلب-درمانگاه گفتار درماني-درمانگاه ENT-درمانگاه كاردرماني ....... نشانی : یزد- خيابان امام خميني  6210010_0351

 

بیمارستان سید رضا شاه ولی یزد

اين بيمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است و در حال حاضر   ۶۲    تخت داير دارد . بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از: اطفال-داخلي -آي سي يو-جراحي زنان و زايمان-جراحي عمومي  ........ پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-سونوگرافي-راديولوژي  ....... درمانگاهها : درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه اورژانس-درمانگاه پوست-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه درمانگاه اورژانس-درمانگاه انكولوژي-عفوني-درمانگاه اسم و الرژي-درمانگاه جراحي مغزو اعصاب ....... نشانی : یزد- خيابان پرفسور حسابي جنب دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد   3-8211091

 

بيمارستان شهدای کارگر یزد

اين بيمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بيمارستاني تامین اجتماعی – آموزشی است كه در سال 1374 باظرفيت 256تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر  ۲۳۹   تخت داير دارد...  بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی ٬ قلب ٬ جراحی ترمیمی ٬ نوزادان ٬ اورژانس ٬ CCU .. CCU-ICU داخلي-ENT-بخش نوزادان-ارتوپدي-ارولوژي-اطفال-جراحي زنان و زايمان-جراحي عمومي-جراحي مغز و اعصاب -چشم-داخلي -داخلي اعصاب ( نورولوژي )-POST CCU و قلب-روانپزشكي-روماتولوژي-نفرولوژي   ........ پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي-آندوسكوپي-اكوكارديوگرافي-الكتروآنسفالوگرافي-راديولوژي-سنگ شكن برون اندامي-سونوگرافي-ماموگرافي-آزمايشگاه طبي-تست ورزش-داروخانه-ركتوسيگموئيدسكوپي-كولونوسكوپي-سي تي اسكن-ساير    ....... درمانگاهها :درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه اورژانس-درمانگاه قلب-ساير(درمانگاه)-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-فوق تخصص روماتولوژي-فوق تخصص نفرولوژي-فوق تخصص گوارش كودكان    ....... نشانی : یزد- بلوار آيت الله مدرس   8254040_0351

 

بیمارستان شهید صدوقی  یزد

اين بيمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است و در حال حاضر   ۳۵۴    تخت داير دارد . بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از:CCU-NICU-ارتوپدي-جراحي عمومي-چشم-داخلي اعصاب ( نورولوژي )-عفوني -POST CCU و قلب-جراحي زنان و زايمان-فوق تخصصي ـ داخلي روماتولوژي-فوق تخصصي ـ داخلي ريه-فوق تخصصي ـ داخلي غدد ( اندو كراينولوژي )-فوق تخصصي ـ داخلي كبد و گوارش-فوق تخصصي ـ داخلي كليه ( نفرولوژي )-فوق تخصصي ـ اطفال نوزادان-ICU جراحي-ICU داخلي-ENT-PICU-اطفال-فوق تخصصي ـ داخلي هماتولوژي    ........ پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-آندوسكوپي-اكوكارديوگرافي-الكترميوگرافي-الكتروآنسفالوگرافي-راديولوژي-سونوگرافي-سي تي اسكن-ماموگرافي-خدمات تشخيصي طب هسته اي-داروخانه-اسپيرومتري-تست ورزش-كولونوسكوپي-برونكوسكپي-MRI-ERCP    ....... درمانگاهها : مشاوره بيهوشي-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه پوست-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه عفوني-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي اطفال-درمانگاه اطفال-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه ژنتيك-درمانگاه شنوايي سنجي-درمانگاه انكولوژي-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه قلب-درمانگاه ارولوژي ....... نشانی : یزد-بلوار شهيد قندي-خيابان ابن سينا-بيمارستان شهيد صدوقي  0351-8224000

 

بيمارستان مادر یزد ( تخصصی زنان و زایمان و نازایی مهدیه )

اين بيمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1373 باظرفيت  ۴۱  تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر  ۴۱  تخت داير دارد .... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از: جراحي زنان و زايمان-نازائي ........ پاراکلینیکها :آزمايشگاه طبي-راديولوژي-سونوگرافي-پاتولوژيIVF-تخت زايمان ونوزادان  ....... درمانگاهها : درمانگاه زنان و زايمان  ....... نشانی : یزد - چهاراه مهديه   6230030  

 

بیمارستان مرتاض یزد

اين بيمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است و در حال حاضر   ۱۳۸    تخت داير دارد . بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از: CCU-ICU 1 -زنان و زايمان-جراحي --نوزادان-VIP--داخلي - اطفال  ........ پاراکلینیکها :پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-آندوسكوپي-راديولوژي-سونوگرافي-اكوكارديوگرافي  ....... درمانگاهها :درمانگاه ارولوژي-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه انكولوژي-درمانگاه اورژانس-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه قلب- درمانگاه ارولوژي  ....... نشانی : یزد - خيابان کاشاني - بيمارستان مرتاض  8248000-0351

 

بيمارستان موقوفه گودرز  یزد

اين بيمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بيمارستاني خیریه - درمانی است كه در سال 1324 باظرفيت 220 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر   ۱۸۵  تخت داير دارد... ......... بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش وحلق و بینی ٬ ارولوژی ٬ قلب ٬ جراحی ترمیمی ٬ نوزادان ٬ CCU , ICU - NICU-اطفال-جراحي عمومي-داخلي -داخلي اعصاب ( نورولوژي )-POST CCU و قلب-ارتوپدي-جراحي مغز و اعصاب -روانپزشكي-فوق تخصصي ـ جراحي ترميمي-فوق تخصصي ـ اطفال نوزادان-چشم-ارولوژي-ICU-ENT-CCU    ........ پاراکلینیکها : شگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-اكوكارديوگرافي-راديولوژي-سونوگرافي-آندوسكوپي-فيزيوتراپي -تست ورزش -برونگوسكپي -ليزرتراپي     .......  درمانگاهها : درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه اورژانس   .......   نشانی : یزد - خ سلمان فارسي - ك بيمارستان گودرز       6262081

 

بیمارستان خاتم الانبیاء ابرکوه

این بیمارستان در شهرستان ابرکوه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1376 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر   ۴۵   تخت دائر دارد .......  بخش های تخصصی موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی عمومی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس  CCU     ........ پاراکلینیکها : راديولوژي-سونوگرافي-آزمايشگاه طبي   .......  درمانگاهها : درمانگاه اطفال-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه داخلي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه روانپزشكي-درمانگاه قلب   ....... نشانی: ابرکوه - بولوار امام علي (ع)     03526822129

 

بیمارستان ضیایی و قایم اردکان

بیمارستان ضیائی : این بیمارستان در شهرستان اردکان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1338 با ظرفیت تخت ثابت 75 ، تأسیس ، و در حال حاضر 62 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی، قلب، اورژانس ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، CCU بیمارستان قائم:  این بیمارستان در شهرستان اردکان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1357 با ظرفیت تخت ثابت 73 ، تأسیس ، و در حال حاضر 50 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، زنان و زایمان ، کودکان ،عفونی  . ....... این دو بیمارستان باهم  تلفیق و در حال حاضر ۱۴۸ تخت فعال دارند .  بخش های تخصصی موجود در این بیمارستان عبارتند از : CCU-ENT-POST CCU و قلب-ارتوپدي-اطفال-جراحي زنان و زايمان-جراحي عمومي-چشم-داخلي -داخلي اعصاب ( نورولوژي )-نوزادان-عفوني -روانپزشكي-ICU جنرال  ........ پاراکلینیکها : آزمايشگاه پاتولوژي-آزمايشگاه طبي-آندوسكوپي-اكوكارديوگرافي-الكتروآنسفالوگرافي-راديولوژي-سونوگرافي  .......  درمانگاهها : درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه عفوني-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه قلب-درمانگاه اورژانس  ....... نشانی: اردکان میدان آزادی بلوار معلم بیمارستان ضیایی    7222114-0352

 

بیمارستان ولیعصر (عج)  بافق

این بیمارستان در شهرستان بافق واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1370 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر  ۵۲   تخت دائر دارد .بخش های تخصصی  موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی اطفال-جراحي عمومي-داخلي -جراحي زنان و زايمان-ccu-بخش نوزادان  ........ پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-راديولوژي-سونوگرافي-آندوسكوپي   .......  درمانگاهها : درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه داخلي-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه اورژانس-درمانگاه اطفال-درمانگاه چشم-درمانگاه ENT-قلب وعروق-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه پوست-داخلي مغز واعصاب-درمانگاه ارتوپدي ....... نشانی: بافق - ميدان وليعصر - بيمارستان حضرت وليعصر (عج)   4224041-0352

 

بیمارستان جامع روانپزشکی

این بیمارستان در شهرستان تفت واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1366 با ظرفیت تخت ثابت 120 ، تأسیس ، و در حال حاضر  ۱۰۰   تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : بخش دو مردان -بخش زنان-بخش يك مردان -VIP-تشخيص دوگانه  +   درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )  ....... نشانی: تفت - ابتداي بلوارشهيدبهشتي   6232003-0352

 

بیمارستان دکتر بهشتی تفت

این بیمارستان در شهرستان تفت واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1367 با ظرفیت تخت ثابت 120 ، تأسیس ، و در حال حاضر  ۷۱  تخت دائر دارد . بخش های تخصصی موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، قلب ، CCU  POST..   CCU و قلب-ارتوپدي-اطفال-جراحي زنان و زايمان-جراحي عمومي-چشم-داخلي -عفوني -CCU ........ پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-اكوكارديوگرافي-راديولوژي-سونوگرافي-آندوسكوپي  .......  درمانگاهها : درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه اورژانس-درمانگاه پوست-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه عفوني-درمانگاه قلب   ....... نشانی: تفت - بلوار شهيد بهشتي   03526233001

 

بیمارستان فاطمه الزهرا (س) مهریز

این بیمارستان در شهرستان مهریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1372 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر  ۹۱   تخت دائر دارد . بخش های تخصصی موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، نوزادان ، CCU .. جراحي عمومي-CCU-چشم-جراحي زنان و زايمان-اطفال-ارتوپدي-داخلي -ICU-عفوني-نوزادان-ENT-قلب   ........ پاراکلینیکها :   آزمايشگاه طبي-راديولوژي-اكوكارديوگرافي-تست ورزش-داروخانه-سونوگرافي-آندوسكوپي   .......  درمانگاهها : درمانگاه اطفال-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه قلب-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه پوست-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-ارولوژي-ENT-بينايي سنجي-درمانگاه عفوني   ......  نشانی : مهریز - انتهاي بلوار مطهري   5223001

 

بیمارستان شهدای میبد (امام جعفر صادق)

این بیمارستان در شهرستان میبد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1360 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر   ۱۴۶   تخت دائر دارد .بخش های تخصصی موجود در این بیمارستان عبارتند از :چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، ارتوپدی ، نرولوژی ...  اطفال-جراحي عمومي-داخلي - CCU -زنان و زايمان-اعصاب و روان-قلب-ICU-جراحي كليه و مجاري ادراري-جراحي ENT-جراحي چشم-ارتوپدي-داخلي اعصاب -عفوني -داخلي گوارش-داخلي غدد-داخلي روماتولوژي-NICU       ........ پاراکلینیکها : پاتولوژي-سي تي اسكن-راديولوژي-آزمايشگاه طبي-سونوگرافي-سنگ شكن برون اندامي-ماموگرافي-آندوسكوپي-اكوكارديوگرافي-الكترميوگرافي-الكتروآنسفالوگرافي-تست ورزش-الكتروكارديوگرافي-تست ريه-سيستوسكوپي-پيس ميكر     .......  درمانگاهها : درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه قلب-درمانگاه عفوني-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه داخلي-درمانگاه چشم-درمانگاه پوست-درمانگاه بيهوشي و درد-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه اطفال-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه ENT- درمانگاه ارولوژي-درمانگاه جراحي عمومي-ديابت-هولتر مانيتورينگ-گچ گيري-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب   ......  نشانی : میبد - بلوار بسيج      0352751201

 

بیمارستان مصطفی خمینی طبس

این بیمارستان در شهرستان طبس واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1358 با ظرفیت تخت ثابت 70 ، تأسیس ، و در حال حاضر  ۸۱  تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، CCU   ........ پاراکلینیکها : آزمايشگاه طبي-راديولوژي-سونوگرافي  .......  درمانگاهها : درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه اطفال-درمانگاه اورژانس-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه قلب-درمانگاه اورولوژي-درمانگاه روانپزشكي-درمانگاه پوست-درمانگاه ENT-درمانگاه بيهوشي    ......  نشانی :  يزد -طبس -بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني  05354222011    +  03534226052 

 

بیمارستان آیت ا... خاتمی هرات

اين بيمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – درمانی است و در حال حاضر   ۵۵  تخت داير دارد . بخش های تخصصی موجود در اين بيمارستان عبارتند از:داخلي -اطفال-ccu-زنان و زايمان-جراحي       ........ پاراکلینیکها :  آندوسكوپي-آزمايشگاه طبي-راديولوژي-اسپيرومتري   .......  درمانگاهها : درمانگاه اطفال-درمانگاه داخلي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه اورژانس-درمانگاه جراحي-درمانگاه چشم-درمانگاه قلب-درمانگاه مغز و اعصاب   ......  نشانی :  هرات خيابان نهر مسيح شرقي   03525723404

 

بيمارستان بهمن

اين بيمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1316 باظرفيت 75 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 53 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: زنان و زایمان ٬ نوزادان

 

بيمارستان راه آهن

اين بيمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1354 باظرفيت 75 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 56 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: چشم پزشکی ٬ نرولوژی

 

----------------------------------------

نوشته شده در تاریخ: 1385/3/18

آمار بازدیدها

بازدید امروز : 2300
بازدید دیروز : 2141
بازدید این ماه : 71522
بازدید امسال : 138033
بازدید کل : 36505106

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش