50 مطلب آخر
امداد و درمان : آشوبهاي خياباني و امداد و درمان

اين سايت تخصصي ، هرگز قصد و ارادهء   ورود و دخالت و پيروي از هيچگونه جريانات سياسي و  . . . . را نداشته و ندارد و نخواهد داشت ؛ ليكن بعنوان يك سايت تخصصي بيمارستاني در آشوبها و درگيري هاي اخير سطح بعضي نقاط شهري كشور عزيزتر از جانمان ايران ، نكتهء تخصصي و قابل تآمل و  تآثر برانگيزي را رصد نموده است كه عدم توجه و پرداخت تحليلي به آن نزد خداوند متعال قابل بخشش نخواهد بود .

متآسفانه پخش و چاپ و  انتشار معدود صحنه هايي از درگيريها و زد و خوردهاي خياباني كه قابل نشر بوده است ،   چه در رسانه هاي خارجي و چه رسانه هاي داخلي    ، جاي خالي امداد و درمان  و اورژانس پيش بيمارستاني را در صحنه به شدت نمايان و غير قابل اغماض مينماياند . با توجه به اينكه توانمندي مبادي امدادي درماني كشور اعم از اورژانس تهران و هلال احمر و بهداري تك تك نيروهاي مسلح كشور بسيار بالا و افتخار آميز و تحسين برانگيز است  (هم در غناي خودرو و تجهيزات و هم در غناي تخصص و نفرات )  ليكن متآسفانه آنچه كه در عكس ها و فيلم هاي داخلي و خارجي ديده ميشود ،  نه تنها حكايتي از امدادرساني  مناسب و بموقع و كافي و كامل در صحنه هاي درگيري هاي خياباني ندارد ، بلكه وجود يك برنامه ريزي و هدايت و كنترل و آمادگي همه جانبه را در اين مورد نيز به نظر نمياورد . اگر هم تداركي باشد بسيار ناقص و كوچك و ابتدايي و درحد آماده باش چهارشنبه سوري به نظر ميرسد كه باعث تآسف است .

در حاليكه آمار رسمي و غير رسمي مجروحين از زبان مسئولين در حد . . . . . . .

جهت رویت مابقی این مطلب تحليلي  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  کلیک فرمائید : 

 

تحلیل ما

متن کامل

  

آشوبهاي خياباني  و  امداد و درمان 

 

 

اين سايت تخصصي ، هرگز قصد و ارادهء  ورود و دخالت و پيروي از هيچگونه جريانات سياسي و  . . . . را نداشته و ندارد و نخواهد داشت ؛ ليكن بعنوان يك سايت تخصصي بيمارستاني در آشوبها و درگيري هاي اخير سطح بعضي نقاط شهري كشور عزيزتر از جانمان ايران ، نكتهء تخصصي و قابل تآمل و  تآثر برانگيزي را رصد نموده است كه عدم توجه و پرداخت تحليلي به آن نزد خداوند متعال قابل بخشش نخواهد بود .

 

متآسفانه پخش و چاپ و  انتشار معدود صحنه هايي از درگيريها و زد و خوردهاي خياباني كه قابل نشر بوده است ،   چه در رسانه هاي خارجي و چه رسانه هاي داخلي    ، جاي خالي امداد و درمان  و اورژانس پيش بيمارستاني را در صحنه به شدت نمايان و غير قابل اغماض مينماياند . با توجه به اينكه توانمندي مبادي امدادي درماني كشور اعم از اورژانس تهران و هلال احمر و بهداري تك تك نيروهاي مسلح كشور بسيار بالا و افتخار آميز و تحسين برانگيز است  (هم در غناي خودرو و نجهيزات و هم در غناي تخصص و نفرات )  ليكن متآسفانه آنچه كه در عكس ها و فيلم هاي داخلي و خارجي ديده ميشود ،  نه تنها حكايتي از امدادرساني  مناسب و بموقع و كافي و كامل در صحنه هاي درگيري هاي خياباني ندارد ، بلكه وجود يك برنامه ريزي و هدايت و كنترل و آمادگي همه جانبه را در اين مورد نيز به نظر نمياورد . اگر هم تداركي باشد بسيار ناقص و كوچك و ابتدايي و درحد آماده باش چهارشنبه سوري به نظر ميرسد كه باعث تآسف است .

 

در حاليكه آمار رسمي و غير رسمي مجروحين از زبان مسئولين در حد   ( ۴۰۰ پليس -  ۷۰۰ بسيجي -  ؟؟؟؟ مردم  )    عنوان شده است ، تعهد تخصصي خدمتگذاران عرصهء درمان كشور نمي پذيرد كه مسئلهء مجروحين صحنهء درگيري هاي خياباني را كوچك و قابل اغماض دانسته و حتي فكر كوتاهي در امداد رساني را در ذهن خود خطور دهيم .

 

مهم نيست كه فرد زخمي چه كسي و از كدام گروه و چه صنفي باشد ، چه مردم عادي كه ولي نعمت همهء ما در همهء مكانها و همهء زمانها هستند ، و چه مامورين پليس و بسيج ،  و چه ناراضیان و یا آشوبگران و یا حتي معاندين نظام  ، به هر حال زخمي زخمي است و وظيفهء متوليان امر در سطح عوامل انتظامي و نظامي و مسئولين امدادرساني شهري ، حفظ جان مردم بويژه آسيب ديده گان جسمي است و از آنجائيكه اصلي ترين و مهم ترين ابزار امداد و درمان در اين حوادث  ٬  وجود آمبولانس است ، تمام نگاهها متوجه حضور آمبولانس در صحنه است  و  متآسفانه از هزاران عكس و فيلم  ثبت شده از آشوبهاي خياباني شهري در روزهاي گذشته  ، حضور آمبولانس را ، مربوط به هر كدام از سازمانهاي امدادي كشوري و لشگري و خصوصي ،  تقريبآ در حد يك به هزار هم نميتوان اعلام  نمود !!!!؟

 

براستي آيا ميتوان  مستندي از عكس يا فيلم در مورد حضور تيم هاي آمبولانسي بسيار مجهز مبادي مختلف كشور را كه با پول ماليات مردم و براي همين روزها تهيه شده اند،  تهيه و به مردم و افكار عمومي داخلي و خارجي ارائه نمود ؟

 

افكار عمومي ميدانند كه در وحشتناكترين درگيري هاي خياباني دنيا ، در سرزمين هاي اشغالي و بين صهيونيستهاي وحشي و مردم بي دفاع فلسطين ، صحنه اي بدون حضور آمبولانس ها وجود ندارد  و هر دو طرف درگير بدون كوچكترين مزاحمتي امدادرساني و حضور آمبولانس ها را پذيرفته و تقريبآ نميتوان صحنه اي از فلسطين اشغالي و درگيري هاي آن را بدون حضور امدادگر و آمبولانس در ذهن مرور نمود  . حال آيا توانمندي و امكانات سازمانهاي امدادي كشور ما كمتر از اعراب در محاصره است يا ارزش جان مردم ما كمتر از ايشان و يا طرفهاي در گير در خيابانهاي ما سخت گير تر از ايشان ؟

 

 چرا نبايستي مسئولين و دست اندركاران سياسي و امنيتي و نظامي و امدادي به حضور آمبولانس ها در صحنهء درگيري حتي قبل از حضور مآمورين كنترل اغتشاشات توجه داشته باشند ؟ روئيت صحنهء رسيدن آمبولانس هاي امدادي قبل از رسيدن مآمورين ضد اغتشاش ،  در هر صحنهء درگيري ، ضمن تلطيف و ابلاغ احترام  مسئولين به سلامت فرد فرد نفوس مملكت ، احساس غرور و بالندگي و اطمينان خاطر را به مردم از هر جناح و تفكري تزريق خواهد كرد . آيا بدست آوردن اين احساس  بجز فقط كمي درايت و سليقه چيز ديگري  ميخواهد ؟!

 

تجربه ثابت كرده است كه متآسفانه در اين نوع قصورات مديريتي و عدم پيش بيني هاي اداري ، بلافاصله گناه را برسر مردم مي اندازند كه مردم همكاري نميكنند . همين چند صحنه اي كه با حضور چند مآمور كاور دار هلال احمر  در رسانه ملي پخش شد ، خود شاهد است كه در بدترين و عصباني ترين حالات ممكنه كه با لگد و چوب و سنگ و چماق و كلاه ايمني و . . .  همديگر را ميزنند ، به ميانجيگري مآمور كاور دار هلال احمر احترام ميگذارند و با او كاري ندارند و تازه از وي حرف شنوي و تبعيت هم مينمايند . ضمن ارج نهادن به حضور همين تعداد پرسنل سخت كوش امدادي ، چرا اين تعداد در همه صحنه ها نباشند ؟

 

بايستي بدانيم كه اين روزها تمام شدني و اين سختي ها رفع شدني و اين مجروحين معالجه شدني و  . . . . . خواهند بود  ؛

ليكن  گناه تبديل شكستگي هاي ساده به پيچيده و عوارض طولاني درمان آن براي مجروحين و . . . . .

و آثار تلخ روحي به جهت ديدن  مجروحين منتظر امداد و امدادرسان در كف خيابان ، كه در ذهن مردم  خواهد ماند و . . . . .

و از همه بدتر ، تلخي ثبت عكسها و فيلمهاي درگيري بدون حضور آمبولانس در حافظهء رسانه ها و تاريخ و  . . .

ماندگار و فراموش ناشدني خواهد بود .

 

براي ملتي كه در صحنه هاي ماندگار نبرد فرزندان خود در سالهاي دفاع مقدس ، هيچ تصوير گروهي از رزمندگان را بدون حضور و همراهي  امدادگري برانكارد بردوش ، به خاطر ندارد ؛ مسلمآ پذيرش عدم حضور امدادگر در صحنه درگيريهاي خيابانهاي شهر بسيار سخت خواهد بود .

 

ما كه براي تدارك درگيري هاي بعد از فوتبال قرمز و آبي ها فكر آمبولانس بوده و هستيم چرا در اين صحنه هاي نادر و تاريخي كشور خود دچار غفلتي تاريخي براي صنف بهداشت و درمان كشور شده و صحنه ها را بدون حضور تيم هاي آمبولانس به تلخي در كام مجروحين حادثه و به سياهي در تاريخ صنفي خود و به غفلت در چشم جهانيان ارائه كنيم .

 

خداوند به همهء ما توان شناخت راه را از بيراه در همهء زمينه ها اعطاء نمايد . انشاء ا . . .

 

---------------------------- 

 

منبع : سردبیر سایت تاریخ : ۱۳۸۸/۴/۹ تعداد بازدیدکنندگان : 10775

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 1406
بازدید دیروز : 4088
بازدید این ماه : 1406
بازدید امسال : 325562
بازدید کل : 36692635

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش