50 مطلب آخر
فنی مهندسی : انواع اتاق های ایزوله بیمارستانی

مقالهء  استانداردهای اتاق های ایزوله بیمارستانی   نوشتهء آقای  محمد مجدي  کارشناس بهداشت محيط بيمارستان 22 بهمن مشهد میباشد که در چهارمين جلسه کارشناسان بهداشت محيط بيمارستانهاي مشهد در سال 88  ارایه گردیده است .   علیرغم مشکلاتي كه در عنوان بندي ، ویراستاری و نيز ناتمامي مباحث در آن به چشم ميخورد ؛  ليكن برای استفادهء عموم  ، حاوی نکات مثبتي است که عینآ از وبلاگ تخصصی بهداشت محیط بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی نقل میگردد : 

جهت رویت متن کامل این مطلب  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر زیر کلیک فرمائید :   

تحلیل ما

متن کامل

استانداردهای اتاق های ایزوله

تعریف ایزولاسیون:اتخاذ خط مشی های عملی برای جلوگیری ازانتقال عفونت دربیمارستان،براساس راههای انتقال عفونت

هدف: پیشگیری ازانتقال میکروارگانیسم ها ازبیمارعفونی یاکلونیزه به سایربیماران،عیادت کنندگان وپرسنل پزشکی

فرایندجداسازی بیماران گران ووقت گیراست لذابایددرمواقع ضروری انجام شود.ازطرف دیگرعدم جداسازی بیماری که به بیماری واگیر مبتلا است می تواند منجربه مرگ ومیر وایجاد بیماری دردیگران شودوگاهی باعث همه گیری،طولانی شدن مدت اقامت دربیمارستان وافزایش هزینه هاگردد.

 طبقه بندی اتاق های ایزوله: Classification of isolation rooms    

اتاق ایزوله با فشاراستاندارد:  Standard pressure room                                           

اتاق های ایزوله فشاراستانداردجهت بیمارانی که نیاز به ایزولاسیون تماسی یا قطره ای دارند کاربرد دارد.

یک اتاق استاندارد با شرایط تهویه نرمال، مناسب است.

اجزاء توصیه شده:                                                                      

1-یک سینک شستشوی دست درداخل اتاق

2-یک حمام متصل به اتاق ایزوله

3-یک درب اتوماتیک

اجزاء اختیاری:

- تابلویی با عنوان ”اتاق ایزوله استاندارد“

اتاق های ایزوله با فشار منفی :

اتاق های فشار منفی برای بیمارانی که نیاز به ایزولاسیون (هسته قطرات هوابرد) دارند کاربرد دارد.هدف ازجابه جایی بیماران به اتاق های فشار منفی کاهش انتقال بیماریهایی است که از طریق هوا منتقل می شود.

اتاق های ایزوله فشارمنفی ازطریق برقراری یک جریان هوا به سمت داخل اتاق باعث حفظ محیط اطراف از آلودگی هاوپاتوژنهای آن می شود.

 معمول ترین کاربردآن برای اتاق های  توبرکلوزیس می باشد با توجه به اینکه میزان سرایت بیماری سل بسیار بالاست بنابراین جهت حفظ سلامت پرسنل وبیماران دیگر وجود این اتاق ها ضروری می باشد.

 میزان تعویض هوا در اتاق های سل را 12-6 بار در ساعت توصیه می کند.

توصیه می شوداتاق ایزوله سل به یک پیش اتاق مجهز شود زیرا اثرات بازبودن درب هاورفت وآمدها را می تواند بعنوان یک مانع بین اتاق وراهروها محدود نماید.

هوای خروجی معمولا قبل از اگزاست شدن به خارج اتاق ابتدا از طریق یک فیلتر هپا عبور می کند به حدی که نهایتا برای طبیعت بی خطر می گردد.

  ممکن است باعث افزایش ) تولید UVGI  (Ultraviolet Germicidal Irradiation پرتوهای جرمیساید که ازطریق لامپ های ماوراء بنفش   راندمان فیلترهای هپا شوند اماجایگزین آن نیستند زیرا تاثیرآن برروی جریان هوامحدود می باشد.

اجزاءتوصیه شده:

1-حفظ اختلاف فشارمنفی اتاق نسبت به پیش اتاق وهوای محیط . برای هر اتاق یک سیستم اگزاست مجزا اختصاص داده می شود ومقدارهوای خروجی ازهوای ورودی بیشتراست. کانال های خروجی هوا بایستی مستقل ازسیستم هوای خروجی عمومی ساختمان باشد.

2-زمانی که فیلترهای هوای ورودی یا خروجی بیشترین افت فشار را ایجادمی کنند میزان تعویض هوا بیشتر یا برابر 12 باردرساعت یا 145 لیتردرثانیه به ازای هربیمار باشد.

3-جهت جلوگیری ازچرخش مجددهوای اگزاست بداخل بایستی کانال اگزاست مستقیما به بیرون هدایت شود.

۴- جهت خروج هوای اگزاست کانال های اگزاست درارتفاع پایین وحدود 150 میلی متر بالاترازکف ساخته شود.

۵- اگزاست درنقطه ای از سیستم داکت مستقر شود که کانال رادرسراسر طول ساختمان تحت فشار منفی هوا حفظ نماید.  

۶- فن کانال های هوای ورودی مستقل از سیستم هوا ساز عمومی باشد.

۷- طراحی سیستم های هواسازواگزاستی که در آینده یک سیستم پایدارداشته باشیم.

8-طراحی هواسازی که 100 درصد هوای تازه تأمین نماید.

9-نصب یک آلارم صدادرمحل جهت تشخیص نقص فنی فن

۱۰- اطمینان از غیرقابل نفوذ بودن اتاق بوسیله هواباپوشش مناسب سقف،سفت بودن درب هاوپنجرها

۱۱- ساخت یک حمام وتوالت متصل به اتاق ایزوله

۱۲- نصب یک سینک دستشویی درداخل اتاق

13- احداث یک اتاق تنظیم فشارهوا یا پیش اتاق برای هراتاق ایزوله با فشار هوای کمتر ازفشارمحیط اطراف.اختلاف فشاربین اتاق ها نباید کمتر از 15پاسکال باشد.

14 - نصب یک درب اتوماتیک   self-closing   نصب یک درب اتوماتیک  مسیرجلووعقب رفتن درب بستگی به فشارهوای اتاق دارد

15-مشخص نمودن محل اتاق ایزوله فشارمنفی با نصب تابلو

16-زمانی که کانال های اگزاست بطورمشترک با اتاق های ایزوله دیگر استفاده می شود واین امر اجتناب نا پذیراست ،درانتهای کانال ها فیلتر هپا نصب می شود. یک فیلتر کیسه ای با تأثیربالا  (high efficiency)بعنوان یک پیش فیلتر جهت محافظت فیلتر هپا نصب می شود

 17-زمانی که کانال های هوای ورودی بطورمشترک با اتاق های ایزوله دیگر استفاده می شود واین امر اجتناب نا پذیراست ،درانتهای کانال ها فیلتر هپا نصب می شود.یک فیلتر کیسه ای با تأثیربالا(  (high efficiencyبعنوان یک پیش فیلتر جهت محافظت فیلتر هپا نصب می شود.

 اتاق های ایزوله با فشارمثبت هوا

 یکی از تسهیلات مراقبت های بهداشتی استفاده ازاتاق های با فشارمثبت هوا می باشد

فشارهوایی که محدودمی شودبه ایزوله کردن بیمارانی که به طورشدیدی دارای نقص ایمنی می باشند مثل بیمارانی که عمل پیوند انجام داده اند وبیماران آنکولوژی

اتاق های ایزوله فشار مثبت ازطریق حفظ وبرقراری یک جریان هوا به بیرون اتاق باعث محافظت بیماران از آلودگی ها وپاتوژن هایی که ممکن است به طرق مختلف وارد شوندمی گردد.

هدف کاهش ریسک انتقال عفونت به بیماران حساس (مستعد)از طریق هوا می باشد.

 معمول ترین کاربرد امروزه آن دراتاق های ایدز    واتاق بیمارانی است که انواع دیگری از نقص ایمنی را دارندمانندبیمارانی که پیشگیری از ورودهرپاتوژنی به بدن آنها شامل حتی قارچ هاوباکتری های معمول که ممکن است برای سلامتی افراددیگرجامعه بی خطر باشنداهمیت دارد.

معیارهای طراحی اتاق های HIV

مشابه اتاق های سل میباشد.هوای ورودی یا هوای چرخش مجدددراتاق های ایدز معمولااز فیلترهپا وسیستم  ( یووی جی آی)  عبور می کندوبعضی اوقات تلفیقی ازهردواستفاده می شود . بیماری که خودازطریق ایزولاسیون فشار مثبت محافظت می شود درصورتی که مبتلابه عفونتی باشدکه ازطریق هواقابل انتشاراست وباعث عفونت دردیگران می شود ایجاد مشکل می کند.(مثل بیمارپیوندکلیه ای که مبتلابه آبله مرغان می باشد)  

 اجزاءتوصیه شده:

حفظ فشارمثبت دراتاق به نحوی که مقدارهوایی که ازطریق سیستم اگزاست جابجامی شودکمترازهوایی باشدکه وارداتاق می شود.

زمانی که فیلترهای هوای ورودی یا خروجی بیشترین افت فشار را ایجادمی کنند میزان تعویض هوا بیشتر یا برابر 12 باردرساعت یا 145 لیتردرثانیه به ازای هربیمار باشد.

ورودی اتاق های فشار مثبت ممکن است بطور مشترک از سیستم هواسازعمومی تأمین شود

نصب یک      فیلتر هپای انتهایی روی مدخل هوای ورودی

نصب یک آلارم صوتی درمحل جهت تشخیص نقص فنی فن

اطمینان از غیرقابل نفوذ بودن اتاق بوسیله هواباپوشش مناسب سقف،سفت بودن درب هاوپنجره ها

ساخت یک حمام وتوالت متصل به اتاق ایزوله

نصب یک سینک دستشویی درداخل اتاق

نصب یک درب اتوماتیک مسیرجلووعقب رفتن درب بستگی به فشارهوای اتاق دارد.

تهیه تابلوی اتاق ایزوله فشار مثبت

اجزای انتخابی(اختیاری):

ساختن اتاقک تنظیم فشار هوا پیش اتاق ایزوله .جهت جلوگیری از ورودآلودگی ها از طریق هوای محیط اطراف بایستی فشار هوای داخل پیش اتاق بیشترازفشارهوای اطراف باشد. برقراری فشارمنفی درپیش اتاق نسبت به فشارهوای محیط اطراف زمانی است که بخواهیم از انتشار عفونت هایی (مثل توبرکلوزیس یا آبله مرغان)ازطریق یک بیماردارای نقص ایمنی عفونی(بستری شده در اتاق ایزوله فشار مثبت) جلوگیری کنیم.راه دیگر انکه بیمارعفونی را به یک محیط محافظت شده دریک اتاق منفی منتقل نماییم.

درحال حاضر سیستم دوگانه نیز وجودداردکه می توان با کنترل آن بعنوان اتاق فشار مثبت یا فشارمنفی ازآن استفاده نمود.  این سیستم شامل یک پیش اتاق که  اتاق ایزوله رااز راهرو جدا می کند، می باشد.  هواوارداتاق ایزوله می شودواز اتاق ایزوله وپیش اتاق خارج می گردد.               

برای یک اتاق فشارمثبت ،هوا ازطریق اتاق ایزوله به پیش اتاق واز آنجامقداری توسط کانال اگزاست ومقداری به راهرو جریان پیدا خواهد کرد.دریک اتاق با فشارمنفی ،هوا از پیش اتاق به سمت اتاق ایزوله حرکت می کند.فشاراتاق ازطریق تنظیم دامپرهای ورودی وخروجی اصلی ازطریق مبدل فشار قرارگرفته در داخل اتاق ایزوله کنترل می شود.

این بدان معنی نیست که تنها طرح ممکن می باشد بلکه پیکربندی های ورودی وخروجی، کانال کشی،دامپرهاوسیستم کنترل گوناگونی جهت برقراری فشار وجوددارد.  

منابع:

http://www.expresshealthcaremgmt.com/ -   1

http://www.engr.psu.edu/AE/iec/abc/control/isolation.asp -  2

۳- پیشگیری وکنترل عفونت های بیمارستانی(دکترحسین اصل سلیمانی)-

منبع : تاریخ : ۱۳۸۹/۶/۲۱ تعداد بازدیدکنندگان : 33597

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 2305
بازدید دیروز : 2281
بازدید این ماه : 66051
بازدید امسال : 66051
بازدید کل : 36433124

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش