50 مطلب آخر
اقتصاد درمان : شرح کامل تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني سال 1390

دولت با هدف ساماندهي و تنظيم تعرفه‌هاي درماني در بخش دولتي، تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني بخش خصوصي و غير دولتي در سال جاري را تصويب و ابلاغ کرد :

جهت رویت متن كاملانواع تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی کشور در سال ۱۳۹۰ ، میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن در كادر زير کلیک فرمائید :

تحلیل ما

متن کامل

ويزيت پزشکان عمومي 80 هزار ريال

ويزيت پزشکان متخصص يكصد و30 هزار ريال

ويزيت پزشکان روانپزشک و فوق‌تخصص يكصد و60 هزار ريال

 ويزيت فوق تخصص روانپزشکي يكصد و 80 هزار ريال

 ويزيت (PHD) پروانه‌دار 80 هزار ريال

ويزيت کارشناس ارشد پروانه‌دار 70 هزار ريال 

ويزيت کارشناس پروانه‌دار 55 هزار ريال

هيات وزيران در جلسه 11 خرداد ماه جاري بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي رفاه و تامين اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و تاييد شوراي عالي بيمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) ماده (38) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، سقف تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني در بخش غيردولتي و خصوصي در سال 1390 را تعيين کرد.

بر اساس اين مصوبه، سقف تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني در بخش‌هاي غيردولتي و خصوصي در سال 1390 براي ويزيت پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار به شرح زير تعيين شده است:

ـ ويزيت پزشکان عمومي 80 هزار ريال

ـ ويزيت پزشکان متخصص يكصد و30 هزار ريال

ـ ويزيت پزشکان روانپزشک و فوق‌تخصص يكصد و60 هزار ريال

ـ ويزيت فوق تخصص روانپزشکي يكصد و 80 هزار ريال

ـ (PHD) پروانه‌دار 80 هزار ريال

ـ کارشناس ارشد پروانه‌دار 70 هزار ريال

ـ کارشناس پروانه‌دار 55 هزار ريال

بر اساس مصوبه هيات وزيران، پزشکان روانپزشک و فوق‌تخصصي در صورتي مي‌توانند از تعرفه‌هاي مذکور استفاده کنند که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تاييد و در پروانه مطب درج شده باشد.

همچنين کارشناسان ارشد و PHD پروانه‌دار در صورتي مي‌توانند از تعرفه‌هاي کارشناسي ارشد يا PHD استفاده کنند که کارشناسي ارشد و PHD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسي بوده و در پروانه فعاليت درج شده باشد.

بر اين اساس، متوسط زمان ويزيت براي پزشکان عمومي حداقل 15 دقيقه، براي پزشکان متخصص حداقل 20 دقيقه و براي پزشکان فوق تخصص 25 دقيقه و روانپزشکان حداقل 30 دقيقه تعيين مي‌شود.

بر اساس مصوبه دولت، پزشکان عمومي با سابقه بيش از 15سال کار باليني مجاز به دريافت معادل 15 درصد علاوه بر تعرفه مصوب هستند.

بر اساس اين مصوبه، سقف ضرايب تعرفه‌هاي خدمات درماني نيز به شرح ذيل تعيين شده است.

- ضريب تعرفه داخلي 32 هزار ريال

- ضريب تعرفه بيهوشي 160 هزار ريال

- ضريب تعرفه جراحي 360 هزار ريال

- ضريب تعرفه دندانپزشکي 4 هزار و 800 ريال

- ضريب تعرفه فيزيوتراپي 4 هزار و 200 ريال

بر اساس اين مصوبه سـرجمع تعرفـه‌هاي خدمات آزمـايشگاهي و پاتـولوژي و ژنتيک بخش غيـردولتي براي سـال 1390، بدون رشـد نسبت به تعرفه‌هـاي مصوب سال 1389 باقي خواهد ماند.

همچنين به سـرجمع تعرفه‌هـاي خدمات پرتـوپزشکي بخش غيـردولتي براي سـال 1390، سه درصد به تـعرفه‌هاي مصـوب سال 1389 اضـافه خواهد شد.

تعرفه‌هاي راديولوژي نيز 15 درصد و ساير خدمات بدون رشد نسبت به سال 1389 است. تعرفـه سـي‌تي‌اسـکن اسـپيرال بـه ‌مـيزان 25% نسـبت به Conventional افزايـش مي‌يابد.

همچنین بر اساس اين مصوبه، سقف تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني در بخش غيردولتي در مراکز استان‌ها و شهرستان‌هاي تابعه با توجه به وضعيت اقتصادي و اجتماعي منطقه و در سقف تعرفه‌هاي اين تصويب‌نامه توسط رييس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني استان و رييس سازمان نظام پزشکي استان و يک نماينده از سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه استان تعيين و پس از تاييد استاندار، توسط استاندار ابلاغ مي‌شود.

بر اساس اين مصوبه، در استان‌هاي داراي بيش از يک دانشگاه علوم پزشکي، دانشگاه واقع در مرکز استان موظف به بررسي و کارشناسي تعيين سقف تعرفه‌هاي بخش غيردولتي در منطقه با هماهنگي ساير دانشگاه‌ها و دانشکده‌هاي استان خواهد بود.

بر اساس اين مصوبه، در استان‌هاي داراي بيش از يک دانشگاه علوم پزشکي، دانشگاه واقع در مرکز استان موظف به بررسي و کارشناسي تعيين سقف تعرفه‌هاي بخش خصوصي در منطقه با هماهنگي ساير دانشگاه و دانشکده‌هاي استان خواهد بود.

بر اساس اين مصوبه، سهم پرداختي سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه براي ويزيت استادان، دانشياران و استادياران هيات علمي تمام وقت جغرافيايي (مشروط به ويزيت مستقيم بيمار) براساس درجه علمي آنها به ترتيب معادل 6/1 برابر، 45/1 و 35/1 برابر نسبت به سهم آن‌ها از موارد تعيين شده در بند فوق تعيين مي‌شود.

همچنين ضريب تعرفه داخلي بستري براي خدمات ويزيت، مشاوره و دياليز 6 هزار هفتصد و پنجاه ريال، ضريب تعرفه بيهوشي 3 هزار و 450 ريال، جراحي 60 هزار ريال، دندانپزشکي يكهزار و950 ريال، فيزيوتراپي 2 هزار و300ريال و ساير خدمات 4 هزار و 850 ريال تعيين شده است.

در مراکز فيزيوتراپي که متخصصان طب فيزيکي و توانبخشي، دکتراي فيزيوتراپي و پزشکان متخصص براساس ضوابط، عهده‌دار مسووليت فني مراکز مذکور هستند، ضريب تعرفه دو هزار و 700 ريالي براي آن‌ها اعمال خواهد شد.

بر اساس اين مصوبه، تعرفه ضريب داخلي، جراحي و بيهوشي براي ارائه خدمات بيمارستاني تنها در قسمت حق‌الزحمه نيروي انساني در مورد پزشکان هيئت علمي که به صورت تمام وقت جغرافيايي در بيمارستان‌هاي آموزشي خدمت مي‌کنند و نيز تعرفه خدمات متخصصان پزشکي (ضريب داخلي، جراحي و بيهوشي) در مناطق محروم تا دو برابر ارقام مندرج در جزء «ج» تعيين مي‌شود. دستورالعمل اين جزء توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و وزارت رفاه و تامين اجتماعي تهيه و ابلاغ مي‌شود.

بر اين اساس، به سرجمع تعرفه‌هاي خدمات آزمايشگاهي، پاتولوژي و ژنتيک براي بخـش دولـتي در سال 1390، پنج درصد به تعرفه‌هاي مصوب هيئت ‌وزيران در سال 1389 اضافه خواهد شد.

بر اين اساس، به سر جمع تعرفه‌هاي خدمات پرتوپزشکي بخش دولتي براي سال 1390، پنج درصد به تعرفه‌هاي مصوب هيئت‌وزيران در سال 1389 اضافه خواهد شد؛ مشروط بر اين که رشد تعرفه‌هاي سونوگرافي 3 درصد، راديولوژي 11 درصد، اسکن ايزوتوپ 5 درصد، راديوتراپي 11 درصد، سي تي اسکن 3 درصـد و ام ار آي بدون رشد نسبت به سال گذشته باشد.

بر اساس اين مصوبه فرانشيز خدمات تشخيصي و درماني در سال 1390 براي بيمه‌شدگان در بخش دولتي در قسمت بستري معادل 10 درصد تعرفه‌هاي مربوط و در بخش سرپايي معادل 30 درصد تعرفه‌هاي مربوط است.

براساس اين مصوبه نرخ حق بيمه درمان در سال 90مطابق با مفاد بند (د) ماده 38 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور براي صندوق بيمه کارکنان کشوري و لشگري در سال 90 معادل 5 درصد حقوق و مزاياي مستمرتا سقف دو برابر حداقل حقوق و دستمزد قانون کار تعيين مي‌شود.

بر اين اساس بيمه شده شاغل 65/1 درصد حقوق مبناي کسور، بازنشستگان و موظفين 4/1 درصد حقوق و دستگاه اجرايي معادل سهميه بيمه شده و مابقي به عنوان سهم دولت از اعتبارات مربوط مندرج در قانون بودجه تعيين مي‌شود.

براين اساس، حق بيمه درمان خانوارهاي شاغلين و بازنشستگان و موظفين دستگاه‌هاي اجرايي که از بودجه عمومي دولت استفاده نمي‌کنند به ترتيب حق بيمه شاغلين 65/1درصد حقوق مبناي کسور، حق بيمه بازنشستگان و موظفين 4/1 درصد و بقيه تا پنج درصد حقوق و مزاياي مستمر توسط دستگاه اجرايي حداکثر تا سقف دو برابر حداقل حقوق مشمولين قانون کار است.

براساس اين مصوبه، در صورتي که زوجين هر دو مشترک صندوق بيمه کارکنان کشوري و لشگري باشند حق بيمه درمان موضوع تصويب نامه از حقوق سرپرست مرد کسر مي‌شود.

براين اساس همه مشمولين صندوق بيمه کارکنان دولت در صورت حدوث شرايط مندرج در ماده 30 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مي‌توانند با پرداخت 5 درصد دو برابر حداقل حقوق مشمولين قانون کار خود را صندوق مذکور بيمه درمان کند.

براين اساس اختيارات هيات وزيران در خصوص هيات‌هاي بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت به اکثريت عضو کميسيون اجتماعي دولت تفويض مي‌شود.

همچنين موافقت با بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت – موضوع قانون تمديد قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت – منوط به وجود اعتبار براي اين منظور و عدم کسري اعتبار در ساير هزينه‌هاي دستگاه و تاييد مراتب ياد شده توسط رييس دستگاه اجرايي يا مقامات مجاز از سوي وي است.

براساس اين مصوبه، مسووليت اجراي احکام و ضوابط اجرايي و مفاد ابلاغيه‌ها و موافقتنامه‌ها و تخصيص‌ها حسب مورد بر عهده روساي دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوي آنان و ذيحسابان و مديران مالي مربوط است.

اين تصويب‌نامه پس از تصويب وزيران عضو کارگروه بررسي و هماهنگي امور اجرايي مربوط به بخش درمان و تاييد رييس جمهور، از سوي محمدرضا رحيمي، معاون اول رييس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.

منبع : ایلنا

منبع : تاریخ : ۱۳۹۰/۴/۱۰ تعداد بازدیدکنندگان : 5657

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 198
بازدید دیروز : 4088
بازدید این ماه : 198
بازدید امسال : 324354
بازدید کل : 36691427

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش