50 مطلب آخر
تخت فرسوده : انتقاد از روند مقاوم سازي بيمارستان‌ها

. . . . . .      براساس مطالعات مستمر وزارت بهداشت، وزارت ‌مسكن و دانشگاه‌ها مشخص شده كه 50درصد بيمارستان‌هاي شهر تهران فرسوده هستند و اين عدد در بين بيمارستان‌هاي خصوصي و دولتي مشترك هستند     . . . . .     البته اين فرسودگي سطوح مختلفي دارد، برخي از بيمارستان‌هاي شهر تهران قابليت بهره‌برداري براي پروسه طولاني را ندارند و بايد از چرخه خدمات رساني حذف شوند     . . . . . .   تعداد اين بيمارستان‌ها يك سوم از 50درصد بيمارستان‌هاي فرسوده شهر هستند   . . . . .    برخي ديگر از بيمارستان‌هاي شهر با هزينه‌ معقولي در اقتصاد سلامت قابليت مقاوم‌سازي دارند كه بايد هر چه زودتر براساس يك طرح علمي مشخص مقاوم سازي شوند    . . . . .    در تصميم گيري‌هاي حوزه بهداشت و درمان بايد چهار فاكتور مهم اقتصاد، ايمني، ‌منابع و زمان را در نظر داشته باشيم. اما ما در اكثر تصميم‌گيري‌ها اين فاكتورها را دخيل نمي‌بينم     . . . . . .      با توجه به متوسط زمان پنج‌ساله براي ساخت يك بيمارستان جديد «زمان، هزينه و فضاي دوباره‌اي براي ساخت يك بيمارستان جديد بايد درنظر گرفته شود و اين كار نياز به منابع زياد دارد.»      . . . . .      ماكشوري نيستيم كه منابع زيادي داشته باشيم. حتي اگر منابع زياد داشتيم هم حق استفاده غير بهينه از آن را نداريم. تخريب بيمارستان‌هاي قديمي و نوسازي بيمارستان اولين راه‌حل براي چنين مشكلي نيست     . . . . . .    طرح موضوع نوسازي بيمارستان‌ها به جاي مقاوم‌سازي بيمارستان‌ها فرار به سمت جلو است، رها كردن منابع موجود بيمارستاني كه فضا،‌ فيزيك، تاسيسات و ... دارد درست نيست. با مقاوم سازي بيمارستان‌ها بيش از 30سال جلوتر خواهيم بود     . . . . . .      «ساخت يك بيمارستان جديد 20 تا 30 ميليارد تومان هزينه خواهدداشت، اما با 3 تا 5 ميليارد تومان مي‌توان بيمارستاني را مقاوم‌سازي كرد و براي 40 تا 50 سال ديگر از آن استفاده كرد. نگاه اقتصادي مي گويد كه حتي اگر بيمارستان‌ها را نتوان مقاوم سازي كرد مي‌توان از آنها براي كاربردهاي ديگر استفاده كرد.»     . . . . . .   رويه فعلي وزارت بهداشت در استفاده از نقشه‌هاي كپي يك بيمارستان براي ساخت بيمارستان دیگر  كار كارشناسي نيست و به جاي صرفه جويي در كار كارشناسي براي طراحي، بهتر است كه در هنگام هزينه كردن پول‌هاي كلان و بدون نظارت صرفه جويي كنيم.»     . . . . . . .

جهت رویت مابقی این خبر  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر زیر کلیک فرمائید :

تحلیل ما

متن کامل

طرح موضوع نوسازي به جاي مقاوم‌سازي فرار به سمت جلو است

براساس مطالعات آژانس جايكا بيش از دو ميليون نفر از زلزله احتمالي تهران مجروح و آسيب‌ديده خواهند شد.پس بايد مقاوم‌سازي بيمارستان‌ها با برنامه منسجم و كمترين اتلاف زمان، اجرايي شود

در حالي‌كه مطالعاتي درمورد مقاوم سازي بيمارستان‌هاي شهر تهران در دولت هشتم از سوي كارشناسان سازه انجام گرفته اما اين كار در دوره فعلي اجرايي نشد و با برآوردهاي فعلي گفته مي‌شود كه ساخت بيمارستان‌هاي جديد كم هزينه‌تر از مقاوم‌سازي بيمارستان‌هاي فرسوده است.

اگر چه صحت و سقم اين بحث با ارائه جزييات و بحث موردي يمارستان‌ها قابل پيگيري است اما نمي‌توان از برخي ديدگاه‌هاي كاملا مخالف با آن چشم پوشي كرد. برخي از كارشناسان ساخت بيمارستان معتقدند كه هزينه ساخت بيمارستان جديد چندين برابر مقاوم‌سازي بيمارستان‌هاست و در ضمن با توجه به پايين‌تر از سطح استاندارد بودن سرانه تخت در ايران ساخت بيمارستان‌هاي جديد در بخش ديگري بررسي مي‌شود.

دكتر مهدي عليرضايي، مدير كل سابق منابع فيزيكي وزارت بهداشت و عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت در اين زمنيه معتقد است «براساس مطالعات وسيع آژانس جايكا بيش از دو ميليون نفر از زلزله احتمالي 7ريشتري تهران تاثير گرفته مجروح و آسيب ديده خواهند شد. پس به همين دليل نقش بيمارستان‌ها در هنگام وقوع زلزله حياتي است و بايد با برنامه منسجمي با كمترين اتلاف زمان، مقاوم‌سازي بيمارستان‌ها اجرايي شود.»

اين استاد معماري بيمارستان در گفت و گو با ايلنا يادآوري كرد: «شهر تهران به سرعت و بدون ايجاد سيستم‌هاي پيشگيري از فجايع زلزله رشد و توسعه داشته‌،‌ به همين دليل تاكنون برنامه‌هاي پيشگيري قبل و بعد از وقوع زلزله در سطوح شهري به طريقي كه بتواند آسيب‌ها را كم كند، نداشته‌ايم.»

دكتر عليرضايي تاكيد كرد مديريت در هنگام وقوع زلزله به مراتب مهم ‌تر از داشتن امكانات گسترده است.

اين استاد معماري بيمارستان با اشاره به نتيجه بررسي‌هاي صورت گرفته در مورد وضعيت بيمارستان‌ها گفت: «براساس مطالعات مستمر وزارت بهداشت، ‌مسكن و دانشگاه‌ها مشخص شده كه 50درصد بيمارستان‌هاي شهر تهران فرسوده هستند و اين عدد در بين بيمارستان‌هاي خصوصي و دولتي مشترك هستند.»

وي افزود: « البته اين فرسودگي سطوح مختلفي دارد، برخي از بيمارستان‌هاي شهر تهران قابليت بهره‌برداري براي پروسه طولاني را ندارند و بايد از چرخه خدمات رساني حذف شوند.»

دكتر عليرضايي تعداد اين بيمارستان‌ها را يك سوم از 50درصد بيمارستان‌هاي فرسوده شهر دانست. برخي ديگر از بيمارستان‌هاي شهر با هزينه‌ معقولي در اقتصاد سلامت قابليت مقاوم‌سازي دارند كه بايد هر چه زودتر براساس يك طرح علمي مشخص مقاوم سازي شوند.

دكتر عليرضايي، كه دوره‌اي مدير كل منابع فيزيكي وزارت بهداشت بوده با انتقاد از تفكر موجود در وزارت بهداشت در زمينه برنامه‌هاي نوسازي بيمارستان‌ به جاي مقاوم سازي بيمارستان‌ها گفت: «در تصميم گيري‌هاي حوزه بهداشت و درمان بايد چهار فاكتور مهم اقتصاد، ايمني، ‌منابع و زمان را در نظر داشته باشيم. اما ما در اكثر تصميم‌گيري‌ها اين فاكتورها را دخيل نمي‌بينم. »

وي با توجه به متوسط زمان پنج‌ساله براي ساخت يك بيمارستان جديد گفت: «زمان، هزينه و فضاي دوباره‌اي براي ساخت يك بيمارستان جديد بايد درنظر گرفته شود و اين كار نياز به منابع زياد دارد.»

البته وي با اشاره به پايين تر از حد استاندارد بودن سرانه تخت در كشور ما گفت: «ساخت بيمارستان‌هاي جديد در برنامه دولت براي رساندن سرانه تخت به ميزان استاندارد قرار دارد؛ اكنون استاندارد حداقل هر 1000نفر 2تخت است ولي در كشور ما براي هر 1000نفر 5 / 1 تخت بيمارستاني داريم. نكته مهم ديگر اين است كه تا زمان نهايي ساخت و بهره‌برداري اين بيمارستان‌ها،‌ تعداد زيادي از بيمارستان‌هاي پيش‌تر ساخته شده، فرسوده مي‌شوند.»

دكتر عليرضايي تاكيد كرد ماكشوري نيستيم كه منابع زيادي داشته باشيم. حتي اگر منابع زياد داشتيم هم حق استفاده غير بهينه از آن را نداريم. تخريب بيمارستان‌هاي قديمي و نوسازي بيمارستان اولين راه‌حل براي چنين مشكلي نيست.

به گفته وي طرح موضوع نوسازي بيمارستان‌ها به جاي مقاوم‌سازي بيمارستان‌ها فرار به سمت جلو است، رها كردن منابع موجود بيمارستاني كه فضا،‌ فيزيك، تاسيسات و ... دارد درست نيست. با مقاوم سازي بيمارستان‌ها بيش از 30سال جلوتر خواهيم بود.

عليرضايي به خبرنگار ايلنا گفت: «ساخت يك بيمارستان جديد 20 تا 30 ميليارد تومان هزينه خواهدداشت، اما با 3 تا 5 ميليارد تومان مي‌توان بيمارستاني را مقاوم‌سازي كرد و براي 40 تا 50 سال ديگر از آن استفاده كرد. نگاه اقتصادي مي گويد كه حتي اگر بيمارستان‌ها را نتوان مقاوم سازي كرد مي‌توان از آنها براي كاربردهاي ديگر استفاده كرد.»

همچنين وي در انتقاد از رويه فعلي وزارت بهداشت در استفاده از نقشه‌هاي كپي يك بيمارستان براي ساخت بيمارستان ديگر گفت: «اين كار كارشناسي نيست و به جاي صرفه جويي در كار كارشناسي براي طراحي، بهتر است كه در هنگام هزينه كردن پول‌هاي كلان و بدون نظارت صرفه جويي كنيم.»

منبع : ایلنا

منبع : تاریخ : ۱۳۹۰/۵/۱۷ تعداد بازدیدکنندگان : 5131

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 567
بازدید دیروز : 967
بازدید این ماه : 48155
بازدید امسال : 48155
بازدید کل : 36415228

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش