50 مطلب آخر
آیین نامه صنفی : آیین نامه ایجاد تسهیلات تاسیس بیمارستان برای بیمارستانسازان

یکی از  قوانین خوبی که به منظور افزایش دسترسی مردم به امکانات درمانی و تشویق مشارکت بخش غیر دولتی در سرمایه گذاری جهت تکمیل و احداث بیمارستان در مناطق نیازمند ،  تصویب و ابلاغ شده ،  تبصره (14) قانون بودجه سال 1386  و  آیین نامه واگذاری تسهیلات و امکانات به بخش غیردولتی بوده است.............

در چارچوب مفاد بند "ج" ماده ( 145) قانون برنامه چهارم توسعه و در قالب بند های ج، ح، خ، ن تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 کل کشور مقرر شده است که :  بخشی از سود تسهیلات بانکی  یا بخشی از هزینه احداث و تکمیل بیمارستان از محل منابع عمومی تامین گردد . همچنین موضوع  واگذاری زمین رایگان برای احداث بیمارستان  و یا واگذاری بیمارستانهای نیمه تمام دولتی ( کمتر از 50% پیشرفت فیزیکی ) به صورت بلاعوض ، از دیگر مصوبات این دستورالمل قانونی بوده است.............

سایت تخصصی بیمارستان سازی در ایران ،  ضمن باز نشر این آیین نامه قانونی ، جهت مقایسه عمق و وسعت دید بعضی اطلاعات و اسناد کارشناسی شده و زیر بنایی ،  در روزگار وانفسای کارهای سطحی و غیرکارشناسی و  حتی ضد برنامه های بالادستی توسعه  ، در این دوران ، مترصد است  تا نتایج این مصوبات قانونی و میزان عملکرد دستگاههای اجرایی کشور در پیشبرد این مصوبات را هم بدست آورده و منتشر کند ، البته اگر ارادهء  عمل به این مصوبه قانونی وجود داشته باشد.......

تحلیل ما

متن کامل

 

 

آئین نامه اجرایی

 بندهای " خ" و "ن" تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 کل کشور  

 

 

 

ماده 1 به منظور افزایش دسترسی مردم به امکانات خدمات درمانی و تشویق و مشارکت بخش غیر دولتی در سرمایه گذاری جهت تکمیل و احداث بیمارستان در مناطق مورد نیاز و در چارچوب مفاد بند "ج" ماده ( 145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در قالب بند های ج، ح، خ، ن تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 کل کشور و مفاد این آیین نامه تسهیلات و امکانات زیر در اختیار بخش غیردولتی قرار می گیرد: 

الف پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی

ب- پرداخت بخشی از هزینه احداث و تکمیل بیمارستان از محل منابع عمومی

پ - واگذاری زمین رایگان برای احداث بیمارستان

ت واگذاری بیمارستانهای نیمه تمام دولتی ( کمتر از 50%  پیشرفت فیزیکی ) با هدف خیرخواهانه و به صورت بلاعوض

 

 

ماده 2- شرکتهای تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی ، اشخاص حقیقی و حقوقی و جمعیتهای خیریه که شرایط آنها برای احداث و اداره بیمارستان به تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد و موافقت اصولی برای تاسیس بیمارستان از وزارتخانه مزبور اخذ نمایند می توانند از تسهیلات این آیین نامه استفاده نمایند.

 

 

ماده 3- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تسهیلات مندرج در این آیین نامه را به نحو مقتضی به اطلاع عموم برساند.

 

 

ماده 4- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمین مورد نیاز برای احداث بیمارستان توسط بخش غیردولتی را در کلیه شهرها به جز شهرهای مراکز استان که امکان واگذاری وجود داشته باشد به صورت رایکان در اختیار آنها قرار دهد.

در صورت بروز اختلاف درخصوص عدم امکان واگذاری زمین مطابق نظر استانداری مربوط عمل خواهد شد.

تبصره 1- در شهرهای مراکز استانهای مناطق محروم که توسط دفتر امور مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری اعلام می گردند می توان از تسهیلات این ماده استفاده نمود.

تبصره 2- محل احداث و مقدار زمین مورد نیاز متناسب با ظرفیت بیمارستان باید به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد.

تبصره 3- بخش غیردولتی حداقل تا 20 سال پس از بهره برداری مجاز به تغییر کاربری واحد درمانی مذکور نمی باشد.

 

 

 

ماده 5- کلیه دستگاههای دولتی مکلفند بیمارستانهای نیمه تمام خود را که کمتر از پنجاه درصد (50%) پیشرفت فیزیکی دارند با هدف خیرخواهانه به منظور تکمیل ، تجهیز و بهره برداری با هماهنگی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به متقاضیان مشمول ماده (2) این آیین نامه به صورت بلاعوض واگذار نمایند.

تبصره 1- در صورت بروز هر گونه اختلاف نظر در مورد میزان پیشرفت فیزیکی بین دستگاهای اجرایی ذیربط ، کارگروهی متشکل از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت مسکن و شهرسازی و استانداری مربوط  اعلام نظر خواهند نمود.

تبصره 2- اسناد مالکیت اینگونه بیمارستانها 10 سال پس از شروع بهره برداری مشروط به رعایت تعرفه های درمانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به متقاضیان واگذار خواهد شد.

تبصره 3- تغییر کاربری این بیمارستانها به هیچ عنوان امکانپذیر نمی باشد.

تبصره 4- تحویل گیرندگان اینگونه بیمارستانها موظفند تضمین لازم را جهت تکمیل و بهره برداری در قالب زمان بندی معین به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارائه نمایند.

تبصره 5- کلیه دستگاههای مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه ، فهرست بیمارستانهای نیمه تمام خود را رسماً به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت اطلاع رسانی عمومی منعکس نمایند.

تبصره 6- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است به استناد ماده (89) قانون برنامه چهارم توسعه و براساس سطح بندی و نیازهای منطقه ای در مورد ضرورت واگذاری یا عدم واگذاری هر بیمارستان بررسی و اقدام نماید.

تبصره 7- در صورت وجود متقاضیان متعدد ، اولویت به ترتیب با شرکتهای تعاونی خدماتی بهداشتی درمانی ، خیریه و افراد حقوقی و حقیقی و با تشخیص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

 

 

 

ماده 6- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تعیین بانک عامل اقدام نموده و اعتبار منظور شده در بند (چ) تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 کل کشور ( جهت پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی به سازندگان بیمارستانها ) در اختیار بانک مزبور قرار می گیرد تا براساس تفاهم نامه منعقد شده بین وزارت مزبو.ر و بانک عامل مورد اقدام قرار گیرد.

تبصره 1- تعیین میزان بخشی از سود تسهیلات بانکی که به استفاده کنندگان تسهیلات تعلق می گیرد بر حسب محرومیت مناطق جغرافیایی و اولویت نیاز به خدمات بیمارستانی توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تعیین می گردد.

تبصره 2- در صورت عدم اجرای  تعهد به رعایت تعرفه های درمانی دولتی ، استفاده کنندگان از تسهیلات مذکور موظف به پرداخت وجوه دریافتی به نرخ روز خواهند بود.

تبصره 3- زمان بندی پرداخت تسهیلات بر حسب میزان پیشرفت فیزیکی پروژه با اعلام وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تایید بانک عامل خواهد بود.

 

 

ماده 7- در اجرای مفاد بند " ج" ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موضوع بند "ح" تبصره (145) قانون بودجه سال 1386 کل کشور ، سازمان مدیریت و بر نامه ریزی کشور موظف است هنگام مبادله موافقت نامه با وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و مسکن و شهرسازی حسب مورد تا پانزده درصد( 15%) از اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه ای احداث بیمارستان از فصل بهداشت و درمان را برای کمک به احداث کنندگان بیمارستان توسط بخش غیردولتی منظور نماید.

تبصره 1- اعتبار یاد شده برای احداث بیمارستان در کلیه شهرها به جز شهرهای مرکز استان اختصاص می یابد .  

تبصره 2- در مراکز استانهای مناطق محروم نیز می توان از این تسهیلات استفاده نمود.

تبصره 3- میزان استفاده از اعتبارات فوق تاسقف بیست و پنج درصد (25%) هزینه ساخت بیمارستان براساس محرومیت مناطق و اولویت نیاز ، توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تعیین خواهد شد.

تبصره 4- وجوه مذکور به عنوان کمک تلقی و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور خواهد شد.

تبصره 5- پرداخت وجوه مذکور براساس برنامه زمان بندی ، میزان پیشرفت فیزیکی پروژه و با تشخیص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

تبصره 6- دریافت کنندگان وجوه مزبور  باید تضمین لازم را به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارائه نمایند و در صورت عدم اجرای تعهدات خود ملزم به بازپرداخت کل وجوه و خسارات وارد شده براساس نظر کارشناس رسمی خواهند بود.

 

 

ماده 8- مسئولیت حسن اجرای مفاد این آیین نامه به عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهدذ بود و وزارت مزبور گزارش اجرای این آیین نامه را هر شش ماه یک بار تهیه و به مراجع ذی ربط ارسال خواهد نمود.

تبصره 1- رعایت تعرفه های درمانی مصوب هیئت وزیران برای کلیه استفاده کنندگان از مفاد این آیین نامه الزامی است .

تبصره 2- نظارت بر حسن اجرای کلیه تعهدات مندرج در این آیین نامه از جمله مفاد تبصره فوق به عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بوده ودر صورت عدم رعایت تعهدات مذکور در مراحله اول تذکر کتبی و در صورت تکرار ، سایر اقدامات حسب صلاحدید و تشخیص وزارتخانه مذکور به عمل آمده و نهایتاً با فسخ یک طرفه قرارداد به خلع ید کلیه استفاده کنندگان از این آیین نامه بر حسب مورد منجر خواهد شد و خسارات وارد شده براساس نظر کارشناس رسمی از استفاده کنندگان اخذ خواهد شد. الزامات یاد شده و نیز حق فسخ و خلع ید ، در متن قراردادهای منعقد شده درج خواهد شد.

 

 

 

ماده 9- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است برای  تداوم اجرای مفاد این آیین نامه در سالهای بعد اعبتارات لازم را برآورد و در بودجه های سنواتی منظور نماید.

 

ماده 10- استفاده سازندگان بیمارستانها ،  از تمام یا بخشی از تسهیلات این آیین نامه با تشخیص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی امکان پذیر خواهد بود.

 

این تصویب نامه در تاریخ 6/4/1386 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

------------------

پایان

منبع : تارنمای وزارت بهداشت تاریخ : ۱۳۹۲/۲/۱۲ تعداد بازدیدکنندگان : 5744

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 1129
بازدید دیروز : 4785
بازدید این ماه : 56828
بازدید امسال : 514330
بازدید کل : 34837683

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش